B - b

ba ken znw. deel van het suikerriet. Zie trefwoord: ken ba.
Baa1 znw. benaderd 'Meneer'. Baa Kodyo anga Baa Dosu anga Baa Felanti e tan na awan osu. Female: Sa1. Zie: Da1; Ma1; Zie tabel onder: famii.
Gaan Baa znw. Na tigii fu busi den sama e kai “Gaan Baa” tu. syn: bubu; pende meti; takuu meti; tigii.
baa2 functiew. aanhangsel aan einde van een zin. (Gaantangi) Go bai wan sani a wenkii gi mi, baa. Zie: no; ye; Zie tabel onder: famii.
baafu znw. soep. Zie trefwoord: baafun.
baafun znw. soep; saus; bouillon. Mi boli wan okoo baafun anga dee fisi. Zie: pepee wataa; supu. Var.: baafu.
afiingi baafun znw.
dasini baafun znw. Anga den dasini di mi mma puu a goon, a boli dasini baafun. Zie: taya baafun.
pinda baafun znw. Pinda baafun na baafun di den boli anga fonfon pinda.
taya baafun znw. Anga den taya di mi mma puu a goon, a boli taya baafun. Van: EN. Etym.: broth .
baaka 1) onoverg. ww. zwart (van kleur). Te den sama boon goon, da ala den udu a ini a goon e baaka pii. Te alen wani kai, da tapu e baaka. ant: weti1.
alen baaka het ziet ernaar uit dat het gaat regenen.
I baaka fesi enke koofaya! Belediging: Jij met je zwarte gezicht als steenkool!; belediging: jij met je zwarte kop als een kool!
tapu e baaka er komt regen aan.
baaka baaka onoverg. ww. Te wan sani á kaba baaka, da a tan baaka baaka.
2) onoverg. ww. bepaalde donkere vruchten die erg rijp zijn. Te den sama taki: “Apodon baaka”, wani taki a lepi.
baaka baaka onoverg. ww. A boi subi go a ini a bon go koti a baaka baaka apodon. Zie: guun guun.
3) overg. ww. zwart maken. Mi baaka a susu fu mi anga a felifi, di den sama be felifi a osu fika ya.
4) overg. ww. roddelen. A man baaka mi na a basi te, a basi puu mi a wooko.
baaka wan sama gemene laster. syn: konkuu; seli wan sama. Zie: doti wan sama; gongosa; poli sama nen; taki ogii fu wan sama.
5) znw. rouw periode. Baaka na a low di wan man efu uman abi fu low, te en man efu en uman dede. syn: low.
de a baaka in de rouw zijn. A man de a baaka, bika en uman dede. syn: low.
poti a baaka in de rouw gaan. Den sama fu Busi Kondee abi a gwenti fu poti sama a baaka, te den uman efu man dede. ant: puu baaka. Zie: Bookode.
puu baaka beeindigen van de rouwperiode. ant: poti a baaka. Zie: Bookode.
tyai baaka de vereisten van de rouw periode doen. Te tu sama e libi enke uman anga man, da te wan fu den dede, da a taawan e tyai baaka gi a taawan. syn: low. Van: EN. Etym.: black .
baaka baaka 1) onoverg. ww. niet helemaal zwart zijn. Zie trefwoord: baaka.
2) onoverg. ww. erg rijp zijn. Zie trefwoord: baaka.
Baaka Bukuman znw. een Jehovah's getuige (lett. zwarte boek man). Zie trefwoord: buku1.
baaka mila znw. zwarte mier. Zie trefwoord: mila.
Baaka Nengee znw. een zwarte (lett. zwarte neger). Zie trefwoord: Nengee.
baaka pepee znw. zwarte peper. Zie trefwoord: pepee.
baaka wan sama Zie trefwoord: baaka. idioom. gemene laster.
Baakaman1 1) [baakàmán] znw. Zwarten. Ala Nengee fu goontapu na Baakaman den e kai den tu. syn: Nengee. Var.: Balakaman.
2) znw. Stads Creolen, afstammelingen van de zwarten die in de hoofdstad bleven gedurende de periode van slavernij. Den Baakaman na den Nengee di á be lowe gwe a busi, ma den be fika a baka anga den Bakaa. syn: Foto Nengee. Van: EN. Etym.: black man .
baakaman2 [baakámàn] znw. iemand die rouwt. A baakaman na a man efu uman di uman efu man dede. Zie: baaka; Bookode.
baakoto znw. een houten rek om vis of wild op te drogen. Baakoto na wan sani di den sama e meke a tapu a ini den osu fu poti sani efu a tapu faya fu dee sani. Van: IB. Etym.: barbacoa ? .
baala1 1) znw. broer, broeder, broertje, neef, neefje. Te wan mma meke tu manpikin, da na baala den de. Female: sisa. Zie: Zie tabel onder: famii.
Baa(la) Mati vocatief gebruikt door een vrouw voor haar man. Den fositen Ndyuka uman be gwenti kai den man: “Baala Mati”. Female: Sa Mati.
pikin baala znw. Female: pikin sisa.
2) znw. neef. A manpikin fi i tiya efu i tiyu na i baala tu. Female: sisa.
3) znw. mannelijke kerkgangers. Na den man sama di e go a keliki den e kai “Baala”. Female: sesite; sisa. Van: GE. Etym.: brother .
baala2 1) overg. ww. verbreden. Mi o baala a osu fu mi moo go anga bansa.
2) znw. breedte. A baala fu wan sani satu moo a langa fi en.
3) bnw. breed. ant: sumaa.
I baala fesi enke kwaka pan! Bel: jij met je brede gezicht als een cassave pan; Belediging: jij met je brede gezicht als een cassave pan! Zie: kwaka.
I gaan baala fesi enke bubu! Belediging: Jij met je brede gezicht als een jaguar!
4) overg. ww. ophangen (kleding). Te i wasi koosi, da i mu baala den fu den dee. syn: angaa. Van: GE. Etym.: broad .
Baa(la) Mati Zie trefwoord: mati. idioom. vocatief voor een man van een vrouw.
baa(la) mati znw. vriend. Zie trefwoord: mati.
baala pikin 1) znw. neefje. Zie: Zie tabel onder: famii. Zie trefwoord: pikin.
2) znw. nicht. Zie trefwoord: pikin.
baana znw. kook- banaan. Baana anga bakuba gei, ma a di na den nái boli bakuba. Zie: bakuba.
baka baana znw. Van: AF. Etym.: bana .
baana foo Zie trefwoord: foo. idioom. olie lamp.
baasa overg. ww. omhelzen; omhelzing. Sa Lomina na Baa Kodyo lobi, bika alaten en anga en e taki switi toli e bosi e baasa. Van: IB. Etym.: abraçar .
baasi 1) znw. ballon. Wan baasi na wan sani di i sa boo winta go a ini, da ai kon bigi.
kaabita baasi znw. dun. Kaabita baasi na wan pikin baasi di i sa boo winta go a ini, da ai makiliki fu basi.
2) znw. lucht blaas van een vis. Na a baasi fu ala fisi meke den sa ali boo.
3) znw. blaar. A man boon te ala en sikin meke baasi.
Baasili znw. Brazilie. Zie trefwoord: Buwasili.
baaw onoverg. ww. blauw. Te peesi kiin efu a dei moi, da ala tapu e baaw pii. Van: DU. Etym.: blauw .
baba znw. speeksel, kwijl. Te wan sama e siibi, da na a wataa di e komoto ne en mofu wi e kai: “baba”. syn: mofu wataa. Van: IB. Etym.: baba .
babali znw. geluid. Zie trefwoord: bali bali.
babaw bnw. stom; niet in staat om te spreken. Ai losi babaw tongo fu den taki. (Mk. 7:37b)
babawman znw. Ne den tyai wan babawman kon a Masaa Jesesi, fu a deesi en. (Mt. 9:32b)
babawman znw. een stomme\re mute (as a person). Zie trefwoord: babaw.
babe znw. vlinder.
Babun1 znw. vernederende naam voor Hindoestanen. Na wan Kuli papa den e kai “Babun”. Zie: Kuli; Omu1.
babun2 znw. brulaap. Babun na wan tapu meti enke kesikesi, ma babun lebi. syn: adongwa; tobiloli. Zie: kesikesi; kwata; mongii.
I gaan golingo enke babun! Bel: jij met je grote keel, als een brulaap!
domii babun znw.
I gaan tongo enke domii babun! Bel: Jij met je grote mond als een brulaap! Van: GE. Etym.: babun .
babun nefi znw. sikkel. Zie trefwoord: nefi.
bai overg. ww. kopen, gekocht. Te i o bai sani, da i mu pai anga moni. ant: seli1.
baibai bnw. Di mi go fu bai fisi, ne a man taigi mi taki: “Nono, disi na baibai wan de ya, bika wan sama pai fu den kaba”. ant: seli seli. Van: EN. Etym.: buy .
bai diya futu Zie trefwoord: diya. idioom. zich uit de voeten maken; de voeten nemen (lett. koop herten voeten).
bai nyanyan znw. voedsel klaargemaakt om verkocht te worden. Zie trefwoord: nyanyan1.
baiba znw. baard. Na a uwii di wan sama e kisi ne en tooto, wi e kai “baiba”. Zie: agba; alaka; boku bali; tooto1.
baiba baiba bnw. Na a baiba baiba man de, na mi dda. Van: IB. Etym.: barba .
baiba baiba bnw. met een baard. Zie trefwoord: baiba.
baiba mofu Zie trefwoord: mofu. idioom. haar dat helemaal om de mond groeit.
baibai bnw. al gekocht. Zie trefwoord: bai.
baikon znw. balkon. Den be de na a baikon di meke langa langa a bansa se fu a Mama Keliki, den e kai Salomo Baikon. (Ap. 3:11b) Van: GE. Etym.: balcony .
baisigii znw. fiets. Wan baisigii na wan sani di yu e sidon ne en tapu, da ai tyaa yu. Van: EN. Etym.: bicycle .
baka1 overg. ww. bakken (in een pan, pot, oven etc.). Mi teke oli baka den fisi fu mi a ini a pan. Zie: boli; losi2. Van: GE. Etym.: bakken .
baka2 1) znw. het rug gedeelte van een mens of dier. ant: fesi.
bakabaka in het geheim, achter iemands rug. Baa Feliye e du enke a lobi Alentini, ma bakabaka ai kii en anga kunkuu na a basi. syn: kibii kibii. Zie: konkuu; lei1.
bakabaka er lang over doen. Baa Feno e bakabaka fu te a wagi gwe fika en. syn: daai daai; ant: gaw gaw.
faya a baka mannetjes luiaard. Zie: loili; soo1.
bakaman znw. Den bakaman fu Masaa Jesesi na den sama, di be e waka ne en baka e teke leli fu Gadu Kondee. ant: edeman; fesiman. Zie: kamalali.
bakase znw. Te wan sama go a wensei, da a á mu sibi en bakase anga kolanti, bika a kolanti pampila, sa gi en siki. syn: gogo; ant: fesise.
mindii baka bon znw.
taanga baka znw. Taanga baka na wan pikin fini sani di e nyan sama enke makisita. syn: wen wen. Zie: makisita.
2) znw. achterkant. Mi mma sidon a baka fu a osu. ant: fesi.
bakabini znw. Mi ná o taki a toli anga yu a ini sama ini, ma te u miti a bakabini. ant: ganda.
bakabini znw. buitenwijk. Den bakabini peesi fu Foto á dyugu dyugu enke mindii Foto seefi. Zie: baka wowoyo.
bakase znw. Mi komoto a bakase kon sidon a fesise fu a osu. ant: fesise.
3) voorz. later dan. Baa Kodyo kon a baka fu Sa Lomina.
bakaten bnw. ant: fesiten; fositen. Van: EN. Etym.: back .
baka3 1) bw. opnieuw. Te mi go na Bakaa Kondee baka mi sa bai moi sani kon gi yu.
2) bw. ook nog erbij. Efi i gi wan sama wan sani, ne i go taigi wan taa sama baka, da na wan lagi sani i du. Van: EN. Etym.: back .
baka ana znw. de rug van een hand. Zie trefwoord: ana.
baka baana znw. gebakken banaan. Zie trefwoord: baana.
baka bolon znw. pannekoek. Zie trefwoord: bolon.
baka dyali znw. erf achter het huis; het achter erf. Zie trefwoord: dyali.
baka ede znw. achterkant van het hoofd. Zie trefwoord: ede1.
baka finga Zie trefwoord: finga. idioom. bijbaantje (soms zwart werk).
baka futu znw. hiel van de voet. Zie trefwoord: futu1.
baka futu tetei znw. Achilles pees. Zie trefwoord: tetei.
baka kasaba overg. ww. gebakken cassava. Zie trefwoord: kasaba.
baka neki znw. (achterkant van de) nek; nek. Zie trefwoord: neki.
baka nen znw. familie naam. Zie trefwoord: nen.
baka osu znw. terrein achter een huis; gebied achter een huis. Zie trefwoord: osu.
baka osu patu znw. po. Zie trefwoord: patu.
baka te bw. daarna. Zie trefwoord: te1.
baka wan sama anga en eigi fatu Zie trefwoord: fatu. idioom. in zijn eigen valkuil lopen.
baka wowoyo Zie trefwoord: wowoyo. idioom. vervallen deel van de grote markt.
baka wowoyoman Zie trefwoord: wowoyo. idioom. schooier; iemand die van het vervallen deel van de grote markt komt.
Bakaa 1) znw. niet-Aukaner, algemene term voor Westerling, wit persoon, vreemde. Na den weti sikin sama fu Ameekan kondee den e kai “Bakaa”. ant: Nengee.
Aluma Bakaa znw. syn: Doisii. Zie: Olandi; Weti Bakaa.
Dyu Bakaa znw. Den Dyu Bakaa na a foluku sama di Masaa Gadu be teke fu wooko anga den fu soi goontapu san na Masaa Gadu wani. Zie: Putugisi.
kuutu bakaa znw. A kuutu bakaa mu keli luku fa a man oli a weiti.
Weti Bakaa znw. Na den Weti Bakaa di komoto a Bakaa Kondee wi e kai: “Olandi”. Te fakansi yuu doo, da somen Weti Bakaa e komoto a Bakaa Kondee kon koi a Saanan. syn: Olandi.
2) znw. de hoofdstad, Paramaribo. Den sama komoto a Ndyuka kon a Bakaa. syn: Foto1. Van: AF. Etym.: mbakara .
Bakaa bangi znw. stoel (lett. bankje voor een vreemde). Zie trefwoord: bangi.
Bakaa gudu znw. spullen die van buiten komen(bijv. borden, plastic artikelen, bestek, meubels etc.); goederen die van buiten komen (bijv. borden, plastic spullen, meubels, etc.). Zie trefwoord: gudu.
Bakaa Kondee znw. Nederland (lett. vreemd land); Nederland. Zie trefwoord: kondee.
Bakaa (Kondee) konkoni znw. konijn. Zie trefwoord: konkoni.
Bakaa nen znw. Vreemde naam; Westerse naam. Zie trefwoord: nen.
Bakaa Nengee znw. verwesterde Zwarte. Zie trefwoord: Nengee.
Bakaa supun znw. lepel gebruikt om mee te eten. Zie trefwoord: supun.
bakabaka 1) Zie trefwoord: baka2. idioom. in het geheim.
2) Zie trefwoord: baka2. idioom. ergens lang over doen.
bakabini 1) znw. prive of rustige omgeving (met een persoon). Zie trefwoord: baka2.
2) znw. Zie trefwoord: baka2.
bakadati bw. daarna; vervolgens. Mi wooko tin yali a Foto, ne bakadati, ne mi kon a Ndyuka baka fu bow mi eigi kondee. ant: fosidati. Van: EN. Etym.: back that .
bakadina znw. middag (tussen 3 en 6). Tamaa bakadina feifi yuu mi o kon luku yu. ant: mamanten. Zie: Zie tabel onder: yuu1; Zie tabel onder: ten. Van: EN. Etym.: back (of) dinner .
bakadina mofu znw. vroeg in de avond (tussen 5-6 pm.). Zie trefwoord: mofu.
bakaman znw. discipel; volgeling. Zie trefwoord: baka2.
bakapikin znw. afstammeling; nakomeling. Zie trefwoord: pikin.
bakase 1) znw. achterkant van een voorwerp. Zie trefwoord: baka2.
2) znw. achterkant; billen. Zie trefwoord: baka2.
bakaten bnw. latere tijd. Zie trefwoord: baka2.
baki znw. trog; kribbe. Ne a lolo a pikin a ini koosi, ne a poti en a ini wan baki di den e poti nyanyan gi meti fu nyan. (Lk. 2:7b) Van: EN. Etym.: bucket .
bakisi 1) znw. mand. Mi tyai kasaba anga a bakisi fu mi komoto a goon kon a kondee. Zie: weima.
2) znw. vis val. Di a man go luku den bakisi fi en, ne a si taki, a kisi tu fisi. Zie: masuwa; nasi2; seepi1.
sete bakisi overg. ww. Van: EN. Etym.: basket .
bakisisi znw. extra produkt, toegevoegd aan degeen die al gekocht waren. Mi bai tin apeesina, ma mi fende twalufu, bika a man gi mi tu bakisisi. Van: GE. Etym.: baksheesh .
bakiyaw znw. gezouten kabbeljauw, schelvis. Zie trefwoord: bakiyawn.
bakiyawn znw. gezouten kabbeljauw; schelvis. Bakiyaw na fisi di den sawtu wan sowtu fasi, da den dee e seli. Zie: sawtu fisi. Var.: bakiyaw. Van: IB. Etym.: bacalhau .
bakuba znw. banaan. Bakuba na wan sani di e goo enke baana, ma i sa nyanmi en sondee fu boli en. Zie: baana.
Bakuu1 znw. geest, boze geest. Den Ndyuka sama taki Bakuu na wan satu didibii, di abi tu se: wanse libisama anga wanse udu. syn: Akwenda1; Legwa. Van: AF. Etym.: Burka .
bakuu2 znw. klein persoon; lilliputter; dwerg. Na wan sama di satu, den e kai: “bakuu”. syn: akwenda2; sandopi.
Balakaman znw. Zwarte. Zie trefwoord: Baakaman1.
balaki 1) overg. ww. overgeven; braken. Na fu di Baa Kodyo bee fuu tumisi, meke ai balaki a nyanyan puu baka. syn: puu a mofu.
2) znw. Mina, teke wan duku, kon sibi a balaki fu a pikin puu ya. Van: DU. Etym.: braken .
balanti balanti bnw. spiksplinter nieuw. Mi dda bai wan balanti balanti nyunyun goni gi mi. syn: nyunyun; ant: gaandi1; haw. Van: EN. Etym.: brand .
Balasili znw. Brazilie. Zie trefwoord: Buwasili.
balata 1) znw. plastiek.
2) znw. melkerige sap/latex van een rubber boom.
3) znw. rubberen stok van politie agent; rubbere knuppel gebruikt door de politie. A sikowtu wipi a fufuuman anga balata ne en mindii baka. syn: kwemi. Van: AI. Etym.: parata .
balata beenki znw. plastieke bord. Zie trefwoord: beenki2.
bali1 1) onoverg. ww. schreeuwen. Den pikin e bali te, yu á poi yee sani seefi. Zie: kai2.
kaka bali vlak voor zonsopgang (lett. de haan kraait). syn: musude. Zie: mamanten.
tapu bali donder. syn: dondoo. Zie: tapu koti faya.
wan sama nen e bali een berucht persoon zijn. Da Aputeiki nen e bali na a hii liba fu a ogii di a du.
bali bali znw. A bali bali fu den pikin e meke mi á poi siibi. Var.: babali.
2) overg. ww. uitschelden; waarschuwen. En mma bali en fu a fika a toobi, bika toobi nái tyai sama kon a fesi. Winsi yu bali mi, toku mi ná o yee. syn: wasikoi. Van: EN. Etym.: bawl .
bali2 znw. vat. Zie trefwoord: balin.
bali bali znw. lawaai. Zie trefwoord: bali1.
bali basiya Zie trefwoord: basiya. idioom. een bekendmaking doen.
bali odi Zie trefwoord: odi. idioom. een groet doen.
balin znw. vat, ton. Mi bai wan balin kasolini fu tin tenki. syn: bidon; ton. Var.: bali2. Van: EN. Etym.: barrel .
balinen 1) znw. faam, roem, populariteit. Fa i si ai singi e meke sani de, na balinen ai suku. syn: gafanen.
balinen man znw. een beroemd persoon. Sa Lomina na balinen man fu hii Ndyuka liba.
bambi znw. Indonesich gerecht; bami. Bambi na wan nyanyan sani di den e meke anga bolon, da den Yampaneisi lobi seli bami anga foo. Var.: bami. Van: IN. Etym.: bami .
bambu znw. bamboe plant. Zie trefwoord: bambusi.
bambusi znw. bamboe plant. Bambusi na wan taa nen fu tutu, di lobi goo a kondee mofu. syn: tutu1. Zie: penpen2. Var.: bambu. Van: EN. Etym.: bamboo .
bami znw. Indonesich gerecht; bami. Zie trefwoord: bambi.
banda overg. ww. vastbinden; vastmaken. Da Polu feti anga Da Keliyon towe en a doti banda en ogii ogii. Zie: oli1.
bangi znw. zitplaats (stoel, bank). Te wan sama kon a yu osu, da i mu gi en bangi fu sidon. Zie: gobo; sutuu.
oli bangi gi wan sama tijdelijk de plaats van iemand innemen. Zie: teke wan bangi abaa.
teke wan bangi abaa iemand (in leiderschap) opvolgen. Zie: oli bangi gi wan sama.
Bakaa bangi znw. syn: sutuu; ant: Nengee bangi.
Nengee bangi znw. Zie: gobo.
santi bangi znw. Van: GE. Etym.: bank .
bangunotu znw. geldeenheid van 50 cent. Tu kwaliki, na wan bangunotu. syn: banku. Zie: Zie tabel onder: moni; kolu. Var.: bankunotu.
dii bangunotu znw. Van: GE. Etym.: bank note .
banku 1) znw. bank. A moo bun fu sipali moni a banku.
2) znw. vijftig cent (of gulden). Tu banku na wan kolu. syn: bangunotu. Van: GE. Etym.: bank .
bankunotu znw. Zie trefwoord: bangunotu.
banowtu 1) onoverg. ww. het benauwd hebben. Te twalufu yuu, da a san e ati te, mi e banowtu e sweti. syn: waan; ant: koo1.
2) znw. smart; pijn; zorg; nood; verdrukking. Da sani á de fu tapu a lobi fu Kelestesi ya. Toobi sa kon! Banowtu sa kon! (Lom. 8:35a) Van: DU. Etym.: benauwd .
bansa 1) znw. zijkant. A ná fesise efu bakase fu a osu mi sidon, ma na bansa se. syn: sikin.
2) znw. kant van het lichaam boven de ribben. Van: AF. Etym.: mbaansya .
bansa bon znw. een rib. Zie trefwoord: bon2.
banti 1) overg. ww. binden; band. Da a be e banti en mindii anga wan leli buba. (Mt. 3:4b)
2) znw. riem. Da a be e wei wan banti, di meke anga meti buba ne en nekilasi. (Mk. 1:6b) Zie: leli buba; sinta. Van: GE. Etym.: band .
basa znw. iemand met gemengd bloed (Zwart en Blank). Zie trefwoord: basaa.
basaa znw. bastaard. Wan basaa sama na wan sama di mokisa anga Bakaa. syn: dogala; mokisa sama. Var.: basa. Van: GE. Etym.: bastard .
basi1 overg. ww. barsten (open-). A pikin basi a kaabita baasi. Van: GE. Etym.: barsten .
basi2 1) znw. baas. Na basi mu e luku wookoman fu a wooko go bun. syn: edeman. Zie: masaa2; mesiti.
ambaa basi znw.
2) overg. ww. bazen over iemand. Yu á mu basi mi taigi mi san mi mu du, bika a ná yu abi a wooko.
3) znw. zonder weerga; zonder gelijke. Koi na basi fu lei.
switi basi znw. syn: he. Van: GE. Etym.: baas .
basi fu wan wooko znw. werkbaas; voorman. Zie trefwoord: wooko.
basiya znw. assistent van het dorpshoofd. Wan basiya na a sama di e paati mofu a kondee te wan sani pasa.
bali basiya een bekendmaking doen. Da Amoomi bali basiya kai a hii paandasi fu kon a wan kuutu. A basiya e bali basiya na a kondee fu ala sama ali kon makandaa, bika wan gaan sani pasa. Van: GE ? Etym.: baas .
bataa znw. fles. Ala bii di Saanan e meke de a ini bataa.
booko bataa znw. Van: EN. Etym.: bottle .
bate znw. bak gebruikt om goud aarde in te wassen. Anga bate den sama di e wooko gowtu e wasi a gowtu teke. Van: IB. Etym.: batea .
batilei znw. batterij; accu. Van: GE. Etym.: batterij .
baya1 znw. Te tu umanpikin á gaandi fu denseefi, da na “baya” den de. syn: mati; Male: biya. Van: HE ? Etym.: baya .
baya2 znw. man; vent. A takitaki fu a baya anga en uman e weli mi ede kaba, bika ala dei den e kisi toobi.
be aux. v. hulp ww (van tijd). geeft de verleden tijd aan. Eside mi be kon, ma tide mi kon baka. ant: de1. Var.: ben. Van: EN. Etym.: been .
Bedaki znw. Kerstfeest. Bedaki na a lasiti fesa fu a hii yali. Zie: fesa; Kelesineti.
bedi 1) znw. bed, slaapplaats. Te i didon a bedi, da i á poi doodoi enke amaka. syn: kama; siibipe. Zie: amaka; gaiden; kalambu.
go a bedi naar bed gaan met iemand.
2) znw. hoge plaats in een tuin omgeven door een goot; bed. Mi puu gotoo meke bedi na a goon fu mi, fu te alen kon fu a á sungu.
guluntu bedi znw. Wan guluntu bedi, na wan peesi di yu e puu gotoo gi, meke a kon hei hei fu te alen kai fu a á sungu. Van: GE. Etym.: bed .
bee 1) znw. buik, ingewanden, baarmoeder. Mi bee e fuu, te mi kaba nyan.
I wani mi piiti i bee? Wil je me doodmaken? Zie: I wani mi doo i ede?; I wani mi nyan i lebii?.
langa bee langzaam zijn. Baa Kodyo langa bee, alaten ai meke u tan luku en so langa.
lon bee diarrea hebben. syn: diyalei; waka bee.
tei bee gi wan sama iemand geen eten geven.
waka bee diarrea. syn: diyalei; lon bee.
fuu bee znw. volle maag. ant: angii.
gaan bee znw.
kaka bee znw.
2) znw. baarmoeder; zwangerschap. A bee e hebi gi a uman, bika ai dede anga puu a mofu. Zie: gi bee; mulu.
de anga bee in verwachting zijn. A uman de anga bee, bika a o meke pikin dyonson. syn: oli bee; teke bee.
ganda bee zwanger zijn buiten het huwelijk. A bee di uman abi de na wan ganda bee, bika a ná abi man. Zie: lasaa.
gi bee zwanger maken. Baa Soli gi Sa Lomina bee.
lasi bee miskraam. syn: towe bee. Zie: puu bee.
luku bee gi uman voor een zwangere zorgen.
naki bee gearrangeerd huwelijk. Zie: poti mofu.
naki bee gi wan pikin een kind vervloeken. syn: seki bobi gi wan pikin.
oli bee zwanger zijn. syn: de anga bee; teke bee.
opo bee pikin een eerstgeboren kind. ant: tapu bee pikin.
puu bee een zwangerschap afbreken.
tapu bee baarmoeder sluiten; steraliseren. A uman tapu en bee, bika a á wani meke pikin moo.
tapu bee pikin laatst geboren kind. ant: opo bee pikin.
tei bee de buik met een corset vastbinden.
teke bee zwanger raken. A uman de teke bee, bika a o meke pikin dyonson. syn: de anga bee; oli bee.
towe bee miskraam. Sa Lomina towe wan bee, bika a be wooko taanga tumisi. syn: lasi bee. Zie: meke1; puu bee.
3) znw. afkomst. A bee pe mi komoto, abi soso lebi sama. syn: famii.
paati bee bevoorrechting van de familie.
dada bee znw. syn: dada meke pikin; Female: mama bee.
famii bee znw. Te wan sama dede, ne a kon baka a wan fu den famii bee enke fa den Ndyuka sama e biibi, da den sama e taki taki a sama di dede na a nenseki fu a pikin.
mama bee znw. syn: mama pikin; Male: dada bee.
mama bee toli diep geheim.
mama bee tongo moedertaal. Den sama di e tan koosube fu den Matawai anga den Saamaka e taki Kwinti enke den mama bee tongo. Van: EN. Etym.: belly .
bee ana znw. hand palm. Zie trefwoord: ana.
bee futu znw. zool van een voet. Zie trefwoord: futu1.
bee kaampu znw. maag kramp. Zie trefwoord: kaampu1.
Beei1 znw. een van de 12 stammen van de Aukaners. Zie: Zie tabel onder: lo1.
Beeisama znw.
beei2 1) overg. ww. haar vlechten. Mi sisa beei mi uwii gi mi moi fu go a fesa. Ala umanpikin e beei uwii a den ede, fu den uwii á tan fanya fanya. Zie: uwii2.
2) overg. ww. beheksen. Amaliya beei Baa Kifunga te, Baa Kifunga á poi fika en moo. syn: koloi. Zie: wisi. Van: EN. Etym.: braid .
beei uwii znw. gevlochten haar. Zie trefwoord: uwii2.
Beeisama znw. mensen die tot de Beei groep behoren. Zie trefwoord: Beei1.
beele znw. brood. Baa Kodyo be e baka beele a ini onfuu. Zie: baka kasaba.
dei beele dagelijkse loon van iemand; dagelijkse brood. Te wan sama taki, ai wooko fi en dei beele wani taki, ai wooko fu a sa abi moni fu solugu enseefi. Mi e wooko fu mi dei beele. Van: EN. Etym.: bread .
beelebon znw. brood vrucht. Zie trefwoord: belibon.
beendi 1) onoverg. ww. blind zijn. Te wan sama beendi wani taki, a nái si sani anga en ain.
beendiman znw.
2) znw. brillen glazen. Te wan sama nái si bun, da a mu weli beendi fu a sa si.
duungu beendi znw. Van: EN. Etym.: blind .
beendiman znw. een blinde. Zie trefwoord: beendi.
beenki1 onoverg. ww. glimmen; poetsen, blinken; schijnen. Te twalufu yuu, da a san e beenki te, mi á poi luku en. Van: GE. Etym.: blink .
beenki2 1) znw. keuken potten en keuken gerei.
balata beenki znw. bord van plastiek.
tyobo beenki znw.
2) znw. porselein.
3) znw. blikje. Mi bai wan beenki saadin fu baka nyan anga alisi.
mako beenki znw. Mako beenki na wan taa nen fu saadin. syn: pikin fisi beenki; saadin.
pikin fisi beenki znw. blikje sardientjes. Pikin fisi beenki na wan taa nen fu saadin. syn: mako beenki; saadin.
beenki patu znw. porsleinen pan; porseleinen pan. Zie trefwoord: patu.
begi 1) overg. ww. bidden, smeken. Mi begi mi dda fu a sa yeepi mi anga wan sani.
begi man
begi wan sama iemand vergeving vragen.
2) overg. ww. bidden. Den begi fu Masaa Gadu gi den kaakiti. Zie: akisi1.
3) znw. gebed. Masaa Gadu e yee a begi fu ala sama di e du san Masaa Gadu wani.
begiman znw.
4) overg. ww. om geld of goederen bedelen. Van: EN. Etym.: beg .
begi man Zie trefwoord: man2. idioom. een man ten huwelijk vragen.
begi sani Zie trefwoord: sani. idioom. afgodsbeelden.
begi uman Zie trefwoord: uman. idioom. een vrouw ten huwelijk vragen.
begi wan sama Zie trefwoord: begi. idioom. iemand om vergeving vragen.
begiman znw. priester. Zie trefwoord: begi.
Beibel znw. bijbel. Beibel na a buku di Masaa Gadu gi libisama fu luku fa fu libi. syn: Gadu Buku. Var.: Beibele; Beibili. Van: GE. Etym.: bijbel .
Beibele znw. Zie trefwoord: Beibel.
beibi znw. baby. Te wan uman meke wan pikin, da a pikin e de wan beibi. syn: poto poto pikin; wataa (wataa) pikin. Van: EN. Etym.: baby .
Beibili znw. Zie trefwoord: Beibel.
beifi onoverg. ww. beven; trillen. Te wan sama de a ini koo, da en sikin e beifi. Baa Kodyo ati boon te, ala en sikin e beifi. syn: dansi. Van: DU. Etym.: beven .
beiha znw. Beha. Ala uman mu weli beiha fu den bobi á kon langa. syn: oli bobi. Van: DU. Etym.: b.h. .
beina bw. bijna. Di a man koti a bofoo anga a how, beina a dede, ma a lon gwe. syn: a fika wan pikin sani fu Gadu; pikinmoo. Van: DU. Etym.: bijna .
beki znw. bekken om kleren uit te wassen. A ini wan beki wi e sopu koosi fu wasi. syn: alama; besini. Van: DU. Etym.: bekken .
beleiti onoverg. ww. zich verheugen, blij zijn. Te wan sama ati piisii, da ai beleiti. syn: piisii; poolo; ant: tyali. Van: DU. Etym.: blij .
belekisi znw. scheld woord (hondachtig). A man kosi a man taki: “I belekisi, komoto ya”! Zie: kosi.
belekisi ontu belediging aan een hond. Van: EN. Etym.: bellicose .
belekisi ontu Zie trefwoord: belekisi. idioom.
beli1 1) overg. ww. begraven. A lasiti sani di den e du anga wan sama te a dede na beli den e beli en.
belipe(esi) znw. Te wan sama dede, da na belipeesi den e beli en. syn: Gaan Kondee; geebi.
2) onoverg. ww. wegzakken. Tokotoko safu, efi i waka ne en tapu, yu o beli go a ondoo. Van: EN. Etym.: bury .
beli2 overg. ww. telefoneren. Mi beli mi dda a telefon taki anga en.
beli doin Zie trefwoord: doin1. idioom. steun in een gevecht.
belibon znw. brood fruit. Belibon na wan sii di i sa piki, da i boli nyan. Var.: beelebon. Van: GE. Etym.: bread boom .
beligi znw. berg, gebergte, heuvel. Te yu e subi beligi, da yu kini e weli. syn: mongo2. Van: DU. Etym.: berg .
belipe(esi) znw. kerkhof; begraafplaats. Zie trefwoord: beli1.
ben aux. v. hulp werkwoord, geeft verl tijd aan. Zie trefwoord: be.
bende onoverg. ww. buigen. Zie trefwoord: bendi.
bendi onoverg. ww. neer-buigen. Te wan sani fi yu kai a doti, da i sa bendi teke en. syn: boigi1; buku3. Var.: bende.
bendi bendi bw. Van: EN. Etym.: bend .
bendi bendi bw. gebogen. Zie trefwoord: bendi.
besi znw. bus. Den sama fu Foto anga besi fu tin na feifi efu twenti a fo sama, den e lei go a foto. syn: oto; wagi. Van: GE. Etym.: bus .
besini znw. bekken (om kleren te wassen). A ini wan besini wi e wasi koosi. syn: alama; beki. Zie: boketi. Van: EN. Etym.: basin .
betee 1) onoverg. ww. beter zijn. A man de betee moo a taawan, bika a nái booko sama osu fufuu. syn: bun moo.
2) onoverg. ww. genezen zijn. Dataa sende a man di be siki gwe a osu, bika a betee. Zie: bosoo2.
beti znw. aas. Na beti den sama e poti a uku fu kisi fisi. Zie: fisi; lin; uku1. Van: EN. Etym.: bait .
bidiigi 1) overg. ww. bedriegen. Den tongo meke fu lei bidiigi taawan poti a ini ogii. (Lom. 3:13b)
2) bnw. bedriegerig. I fuu anga koli bidiigi fasi! (Ap. 13:10b)
3) znw. bedrog. Towe ala peepee fasi wooko sondee bidiigi. (2 Peit. 2:1b)
bidiigiman znw. Ne Masaa Jesesi taki: “Te u o begi, u á mu begi enke den bidiigiman di e begi enke den bun moo taawan a ini keliki anga kondee mindii”. (Mt. 6:5a) Van: DU. Etym.: bedriegen .
bidiigiman znw. hypocriet; bedrieger. Zie trefwoord: bidiigi.
bidon znw. drum; vat. A ini wan bidon wi e kisi alen wataa, fu di u sabi taki alen ná o kai wan tu dei. syn: balin; ton. Van: Patois ? Etym.: bidon .
bifo bw. voordat, voordien, voorheen, voor, vroeger. Bifo den gaansama fu u kon a Saanan ya, den be de na Afiikan. syn: fosi; ant: bakaten. Var.: bifosi. Van: EN. Etym.: before .
bifosi bw. voordat. Zie trefwoord: bifo.
bigi 1) onoverg. ww. groot van maat (onvang: lengte breedte etc). Saanan kondee bigi moo Soolan. ant: nyoni; pikin; sumaa. Zie: gaan.
(abi) bigi ain begerig zijn; jaloers zijn. Baa Kodyo abi bigi ain a sama sani tapu.
A bigi, baa! wordt gebruikt om hartelijk te bedanken.
bigiman znw. A pelesidenti fu Saanan, na a moo bigiman fu a kondee ya.
2) onoverg. ww. volwassen zijn. Wan pangi uman na wan uman, di bigi fu go tan a man osu. Van: EN. Etym.: big .
bigi ana Zie trefwoord: ana. idioom. rijk.
bigi dagu Zie trefwoord: dagu. idioom. rijk iemand; een rijk iemand.
bigi fasi Zie trefwoord: fasi1. idioom. trots.
bigi membee Zie trefwoord: membee. idioom. trots.
bigifutu znw. olifantiasis; grote voetenziekte; olifantiasis. Zie trefwoord: futu1.
bigiman znw. belangrijk persoon. Zie trefwoord: bigi.
bigin 1) onoverg. ww. beginnen. Fosi wan pikin waka, da ai bigin kiipi fosi. ant: kaba. Zie: sete.
2) znw. het begin. A bigin fu wan wooko taanga, moo a kaba fi en. ant: kaba. Van: GE. Etym.: begin .
bii znw. bier. Efu wan sama diingi bii tumisi, da a o duungu. Zie: sopi; win.
biibi overg. ww. geloven, geloof. Meke ala libisama biibi taki, Masaa Gadu de. Zie: fitoow.
poti biibi Gaan geloven in. Poti biibi a Masaa Gadu
biibisama znw. A den sama di daai den libi kon e biibi a Masaa Gadu den e kai biibisama. Zie: Gadu Wowtuman.
biibiwan znw. Van: EN. Etym.: believe .
biibisama znw. gelovige in de Here God. Zie trefwoord: biibi.
biibiwan znw. gelover in de Heer God. Zie trefwoord: biibi.
biifi znw. brief. Wan biifi na wan pampila, di yu e sikiifi sende gi wan sama.
biiflow znw. buurvrouw. Zie trefwoord: biifolow.
biifolow znw. buurvrouw. A umanpikin di yu anga en e tan na awan biiti, na yu biifolow. Male: biiman. Var.: biiflow. Van: DU. Etym.: buurvrouw .
biiman znw. buurman. A manengee di yu anga en e tan koosube fu useefi, na yu biiman. Female: biifolow. Var.: biliman. Van: DU. Etym.: buurman .
biiti znw. buurt. Na a pisi fu Foto pe yu e tan, na yu biiti. Baa Kodyo tongo bigi, te ai taki ya ala sama e yee na a biiti.
biitisama znw. Den sama di yu anga den e tan na aseefi pisi fu Foto, na yu biitisama. Van: DU. Etym.: buurt .
biitisama znw. buren. Zie trefwoord: biiti.
bika 1) vw. want, omdat. Mi ná o go a Foto, bika mi ná abi moni fu pai kon baka. Zie: di1.
2) vw. want; omdat. A man kisi a ana fu lei wagi, bika a nái naki taa wagi moo. Wan gaan fufuu pasa a Saanan, bika den fufuuman booko wan banku. Den tu sani de a ná awan, bika den e kengi. Van: EN. Etym.: because .
biliman znw. Zie trefwoord: biiman.
bilo znw. gebied stroomafwaarts. Te wan sama teke wan boto, ne ai puu dongo go a bilose fu a liba, da wi e taki: “Ai go a bilo”. ant: opu.
bilosama znw. Den bilosama na den Okanisi sama di e tan a bilo fu Tapamawoni liba, fu Peegudu go miti Tyontyon. ant: opusama.
bilose znw. ant: opuse; tapuse. Van: EN. Etym.: below .
bilosama znw. mensen die stroomafwaarts wonen. Zie trefwoord: bilo.
bilose znw. stroomafwaarts. Zie trefwoord: bilo.
bimba znw. olifantiasis; grote voeten ziekte. Bimba na wan siki di wan woon e gi sama, da en futu e bigi. syn: bigifutu.
bisikutu znw. cracker; beschuit. Van: GE. Etym.: biscuit .
bita 1) onoverg. ww. bitter. Te wan sani bita, da te i nyanmi en, da yu e towe wataa mofu. ant: sukuu1; switi. Zie: kubi1; suwa1.
2) znw. medicijn.
diingi bita een bittere medicijn slikken. Te wan uman meke, da a mu diingi bita fu wasi en bee kiin.
3) znw. vergif.
kai bita klaar staan om te vergiftigen. Fosi a anyooka nyan a Aluku dda, ne a kai bita te a kai. Van: GE. Etym.: bitter .
bita kasaba znw. bittere cassave. Zie trefwoord: kasaba.
biten bw. vroeg; op tijd. Di mi sabi taki den wagi e gwe fuuku, ne mi opo biten fu mi á lasi a wagi. ant: lati1. Zie: oputeiti. Van: DU. Etym.: bijtijds .
biti 1) overg. ww. bijten. Anga tifi den sama e biti sani koti. Zie: kaw1.
2) overg. ww. jeuken. Di mi sikin kisi a uwii, ne mi sikin e biti mi te. Zie: kaasi1; nyan. Van: EN. Etym.: bite .
biya znw. term gebruikt voor mannen van dezelfde leeftijd die vrienden zijn. Te tu manengee á gaandi fu den seefi, da na “biya” den de. syn: mati; Female: baya1.
bo znw. boog. Di mi luku, ne mi si wan weti asi de. Wan sama sidon ne en tapu. A de anga wan bo ne en ana. (Kon A Kiin 6:2a) Zie: ga. Van: GE. Etym.: bow .
bobi znw. borst. Te wan pikin meke, da a mma e gi en bobi.
kisi bobi volwassen worden ; borsten ontwikkelen. Finaliya bobi sutu, bika a bigin kisi bobi. syn: bobi sutu; ant: bobi kai.
naki bobi gi pikin een kind vervloeken.
seki bobi gi wan pikin je kind vervloeken. syn: naki bee gi wan pikin.
oli bobi znw. Ala uman mu weli oli bobi fu den bobi á kon langa. syn: beiha. Van: EN. Etym.: boob .
bobi kai Zie trefwoord: kai1. idioom. hangende borsten.
bobi meliki znw. borst melk. Zie trefwoord: meliki.
bobi sutu Zie trefwoord: sutu. idioom. te voorschijn komende borsten.
boffoo idiofoon. ideophoon (meestal iemand die dik is). A man fatu te, ne a de boffoo. Van: AF. Etym.: bofoo .
bofoo znw. tapir. Bofoo na a moo gaan meti fu Ndyuka busi. Van: AF ? Etym.: obofo .
boi znw. jongens. Wan boi na wan pikin manpikin di á toon manengee ete. Female: umanpikin. Zie: Zie tabel onder: famii.
I doti boi! Bel: Jij bedrieger! Zie: baaka wan sama; koli wan sama kisi; pee wan sama.
wataa sei boi znw. Luku bun a wataa sei boi o sutu yu anga nefi. syn: baka wowoyoman. Van: EN. Etym.: boy .
boigi1 onoverg. ww. buigen. Te wan sani fi yu kai a doti, da na boigi i mu boigi teke en. syn: bendi; buku3. Van: DU. Etym.: buigen .
boigi2 1) overg. ww. verzachten; vertederen. Alaten Sa Lomina ati boon, Baa Kodyo e boigi en. Var.: boligi.
2) overg. ww. een klein kind stil laten zijn. Te wan pikin e kee, da i mu boigi en fu a tapu en mofu. syn: koli.
boiti bw. Naast. Boiti Sa Lowainsa, da Da Kooye abi taa uman ete.
boketi znw. emmer. A ini wan boketi wi e kisi wataa fu wasi. Zie: alama; beki; besini. Van: EN. Etym.: bucket .
bokisiti znw. bauxiet. Van: GE. Etym.: bauxite .
boko overg. ww. breken; afbreken. Zie trefwoord: booko.
boko boko znw. geit. Da ala foluku fu goontapu o de ne en fesi. Da a o paati den a tu, leti enke fa wan soluguman fu sikapu e paati den sikapu anga den boko boko. Da den sikapu o de ne en leti ana se. Da den boko boko o de ne en kukutu ana se. (Mt. 25:32,33) Van: DU. Etym.: bok .
boko ede idioom. zorgen. Zie trefwoord: booko ede.
boko moni Zie trefwoord: moni. idioom. geld wisselen.
Bokopondo znw. Brokopondo, naam van de gebied in Suriname. Na a pisi fu Saanan di den e kai Bokopondo den Saamaka sama e tan. Var.: Bookopondo.
Bokopondo (liba) znw.
Bokopondo (liba) znw. Zie trefwoord: Bokopondo.
boku znw. gerookte haring. Boku na wan sowtu somoko fisi di ala sama fu Saanan sabi. Zie: elen. Var.: bokun. Van: DU. Etym.: bokking .
boku bali znw. gezichts haar aan de zijkant van het gezicht. Te wan sama e puu boku bali wani taki, ai puu den uwii fi en sikin fesi. Zie: baiba; tooto1.
bokun znw. Zie trefwoord: boku.
bokutu znw. bocht in de weg. Na a bokutu fu a pasi di bendi go miti a taa pasi den tu wagi naki. Van: DU. Etym.: bocht .
boli 1) onoverg. ww. koken, gekookt. Mi poti alisi a faya fu boli.
boliman znw.
boliman znw. Te i libi anga wan uman, da a uman na yu boliman. syn: folow; muyee; tiya sama; uman; Male: goniman; man1; tiyu sama; ontiman.
poti mofu a boliman
2) bnw. gekookt. A alisi di mi poti a faya boli.
boli boli bnw. A man nyanmi a boli boli alisi. ant: lala lala. Van: EN. Etym.: boil .
boli boli bnw. al gekookt. Zie trefwoord: boli.
boli osu znw. keuken. Zie trefwoord: osu.
boligi overg. ww. verzachten. Zie trefwoord: boigi2.
boliman 1) znw. kok. Zie trefwoord: boli.
2) znw. vrouw. Zie trefwoord: boli.
bolo1 1) overg. ww. voordringen. A man bolo pasa kibii kibii fasi, fu den sikowtu á kisi en. Zie: okasi.
boloman znw. A boloman boo a den taawan fesi go bai sani.
2) overg. ww. een kortere weg nemen. A bolo a ini a busi kisi a taa pasi, bika a á be wani waka a langa pasi. Van: GE. Etym.: bore .
bolo2 overg. ww. booren. Zie trefwoord: boo4.
boloman znw. iemand die voordringt. Zie trefwoord: bolo1.
bolomu znw. motor fiets; bromfiets. Van: DU. Etym.: brom(fiets) .
bolon znw. meel. Anga bolon den e meke beele.
baka bolon znw. pannekoek. syn: pan kuku. Van: DU. Etym.: blom .
bolon papa znw. meelpap; meel pap. Zie trefwoord: papa2.
bolotyasi overg. ww. uitzenden op de radio. Te wan sama dede, da den e bolotyasi en a laadiyow fu ala sama sa yee. Zie: laadiyow. Van: EN. Etym.: broadcast .
bolu znw. broodje; bolletje. Bolu na a seefi enke beele, ma a di na bolu abi moo ipi sukuu. Zie: beele. Van: DU. Etym.: bol .
bolugu 1) overg. ww. op rekening kopen of verkopen (krediet). A man e bolugu sani na a wenkiiman, da te mun tapu, da a pai. ant: pai1. Zie: bai.
2) overg. ww. iemand krediet geven; betaling uitstellen. A wenkiiman bolugu mi a sani, bika mi ná abi moni fu pai nownow, ma te a mun tapu, da mi o pai. Van: DU. Etym.: borgen .
boma futu znw. dijbeen. Zie trefwoord: futu1.
bon1 znw. boom. Anga bon fu busi den sama e meke boto. syn: udu. Van: DU. Etym.: boom .
bon2 znw. botten. Te yu e nyan fisi, da i mu luku bun fu den bon fi en á kisi yu. ant: dugu dugu meti. Var.: bonyo.
bansa bon znw. rib (been). Van: EN. Etym.: bone .
bon fu ain znw. wenkbrauw. Zie trefwoord: ain1.
bon futu znw. voorkant van het onderbeen; scheenbeen. Zie trefwoord: futu1.
bon kisi wan sama Zie trefwoord: kisi1. idioom. gestikt in een botje.
bongo znw. gordeldier. Bongo na a taa nen fu kapasi meti. syn: kapasi. Van: AF. Etym.: bongo .
Boni znw. Boni, naam van een vrijheids vechter van de marrons. Boni na a nen fu wan saafu di feti fu kisi fii. syn: Aluku.
Boni Doo znw. plaats waar het onthoofde lichaam van Boni, de bekende vrijheidsstrijder, is verschenen; plaats waar het onthoofde lichaam van de bekende vrijheids strijder Boni, is verschenen. Zie trefwoord: doo1.
Boni Nengee znw. Een Boni Zwarte; Boni marron. Zie trefwoord: Nengee.
bonkolo znw. albino.
bonu overg. ww. waarzeggen; openbaring van occulte kennis zoeken. Di a man e siki naamo, a á poi betee, ne a go na a bonuman, fu a bonu luku gi en efu na sama e wisi en. Zie: afokodeei; luku; obiya; wisi.
bonuman znw. Di a bonuman si taki na wisi den wisi a man, ne a meke wan deesi gi en fu a sa kon bun baka. Zie: lukuman; obiyaman; wisiman.
bonuman znw. waarzegger; ziener; helderziende. Zie trefwoord: bonu.
bonyo znw. been. Zie trefwoord: bon2.
boo1 1) [bòò] onoverg. ww. ademhaling, ademen. Te i nái boo moo, da i dede. Zie: dede1.
ali boo inademen. Ala sama di e libi musu fu ali boo.
fika boo a tapu ademhalings problemen hebben.
koti boo sterven. Var.: boo koti.
naki boo fu ati opscheppen; pochen. Kodyo e naki en boo fu ati taki, ná wan sama poi fonmi en.
tapu boo euphemismen voor sterven. Te wan sama boo tapu, da na dede a dede.
2) overg. ww. waaien; blazen. A boi boo a kaabita baasi anga mofu te a sipan. Van: EN. Etym.: blow .
boo2 onoverg. ww. uitrusten. Te wan sama wooko te a weli, da na boo a mu boo.
teke boo even rust nemen.
boo3 znw. hoe vaak, hoeveel maal. Onmen boo i go a dataa kaba fu di i siki? syn: leisi2; pasi2; toon2.
boo4 1) [bóó] overg. ww. boor. Mi boo wan olo na a paanga fu u sa e si go a taase. Zie: doo4. Var.: bolo2.
2) znw. boren. Baa Amaduyu teke a boo fu mi meke olo na a paanga sikin, fu u sa si go a taase.
boo fu ati Zie trefwoord: ati1. idioom. hart.
boo koti idioom. sterven. Zie trefwoord: koti boo.
boo tetei Zie trefwoord: tetei. idioom. bloedvaten om het hart.
booki znw. brug, overgang. Den meke wan booki fu waka abaa Kawina liba.
Abaa Booki znw. Abaa booki na wan pisi fu Foto pe somen Ndyuka sama e tan. Van: DU. Etym.: brug .
booko 1) overg. ww. breken, vernietigen, kapot maken. A pikin losi a alasi a wataa fi en mma towe na a siton tapu booko. Di a wagi booko fika na Alimina, ne den man komoto a Foto go meke en. ant: meke1; seeka1. Zie: poli. Var.: boko.
booko fu wan sama libi de zorgen van het leven. Ma den booko fu a libi anga a feti fu fende tyaipi gudu anga taa sani a goontapu anga a lobi fu goontapu sani seefi, e tyoko a wowtu a ini den ati ini kii, meke a á poi meke nyanyan. (Mk. 4:19)
booko saka ontmoedigd zijn. Ma di yu de biibisama, ne den e lon du ogii anga yu, da booko saka á mu de a yu. (1 Peit. 4:16a)
booko kon Di a doo, ne tyaipi sama booko kon ne en, kon e waka ne en baka. Ne a deesi den sikiman ape. (Mt. 19:2)
booko saka vernederd worden. A sama di e opo enseefi, sa booko saka. Ma a sama di saka enseefi den sa opo en. (Lk. 14:11)
debooko zonsopgang. Te dei booko, da ala peesi e kiin. Var.: dei booko.
2) overg. ww. wisselen; wisselen voor kleinere hoeveelheden. Booko a moni ya gi mi baa?
3) onoverg. ww. haar maagdelijkheid verliezen. Sa Lomina booko, bika a go a man fu a fosi leisi. Van: EN. Etym.: broke .
booko ain gi wan sama Zie trefwoord: ain1. idioom. naar iemand knipogen.
booko bataa znw. gebroken glas, fles. Zie trefwoord: bataa.
booko ede Zie trefwoord: booko ede. idioom. zich zorgen maken. Var.: boko ede.
booko fu wan sama libi Zie trefwoord: booko. idioom. de zorgen van het leven.
booko kon Zie trefwoord: booko. idioom. allemaal gaan rennen; dringen; naar iemand toerennen; dringen.
booko kondee Zie trefwoord: kondee. idioom. gebruikt om uiterste nadruk aan te geven.
booko koo Zie trefwoord: koo1. idioom. lauw; niet geestdriftig.
booko pampila Zie trefwoord: pampila. idioom. een brief lezen.
booko saka Zie trefwoord: saka1. idioom. bang zijn; ontmoedigd zijn.
booko sikin Zie trefwoord: sikin. idioom. bang zijn; ontmoedigd zijn.
booko soo Zie trefwoord: soo3. idioom. in zweren uitbreken.
booko toow Zie trefwoord: toow. idioom. scheiden.
booko wan pikin umanpikin Zie trefwoord: umanpikin. idioom. gemeenschap hebben met een maagd.
booko wan sama saka Zie trefwoord: saka1. idioom. iemand ontmoedigen.
booko wooko Zie trefwoord: wooko. idioom. het eind van een projekt.
Bookode 1) znw. belnagrijk feest dat gehouden wordt onder de Aukaners. A fesa di den sama e oli fu puu sama a baaka, ne en den e kai “Bookode”. Zie: puu baaka.
2) onoverg. ww. het einde van de rouw om een overledene vieren. Te den sama e bookode, da anga doon den e pee, da den e singi e dansi. Awasa na wan dansi di den sama e dansi, te den e bookode. Van: EN. Etym.: break day .
Bookopondo znw. Brokopondo, naam van een gebied in Suriname. Zie trefwoord: Bokopondo.
boomiki 1) znw. bloem. Boomiki na den moi sani, di den bon efu taa uwii e piiti.
gi boomiki uitspruiten; bloeien. syn: piiti boomiki; puu boomiki.
piiti boomiki in bloei staan. A bon piiti boomiki te, a tan yekee. syn: gi boomiki; puu boomiki.
puu boomiki bloeien. syn: piiti boomiki; puu boomiki.
2) bnw. bloemige; met bloemen. Fositen Ndyuka sama be lobi boomiki koosi.
3) znw. bloeien (figuurlijk gebruikt); bloem. Te wan man anga wan uman e libi, da a uman na a boomiki fu a man. Zie: moin. Van: DU. Etym.: bloemetje .
boon onoverg. ww. branden; verbranden; verschroeien; in vlam zetten. A feegete a nyanyan a faya, a dati meke a boon.
ati boon kwaadheid; boosheid. Baa Kodyo abi taanga ati boon.
ati boon boos zijn. Baa Kodyo ati boon te, ala en sikin e beifi.
alisi boon znw. Te i boli alisi, da a alisi boon e fika na a patu gogo. syn: boon boon.
boon boon znw. Te i boli alisi, da a boon boon e fika na a patu gogo. syn: alisi boon. Van: EN. Etym.: burn .
boon ati Zie trefwoord: ati1. idioom. boosheid.
boon boon znw. verbrande beetjes rijst onderin de pan. Zie trefwoord: boon.
boon mila znw. mier. Zie trefwoord: mila.
bosi onoverg. ww. zoenen, kussen. Te tu sama miti buba mofu, da na bosi den e bosi so. Van: EN. Etym.: buss .
bosikopu znw. boodschap. Di den fufuu na a man osu, ne mi bali a bosikopu a laadiyow gi en. syn: mofu.
lolo wan bosikopu go moo faawe informatie of een boodschap doorgeven.
bosikopuman znw.
dede bosikopu znw. Van: DU. Etym.: boodschap .
bosikopuman znw. boodschapper. Zie trefwoord: bosikopu.
bosoo1 1) [bosóò] znw. borstel. Mi suku a bosoo fu go wasi a buuku fu mi.
2) overg. ww. borstelen. Mi bosoo den koosi fu mi puu den faaka. Zie: sukuu2. Van: DU. Etym.: borstel .
bosoo2 [bosòò] onoverg. ww. verminderd (van ziekte), afnemen. A siki di be kisi a dda kon bosoo afu, a kon e waka now. Zie: betee.
bosooko znw. borstrok. Wan bosooko na wan koosi enke impi, di yu e weli pasa a yu ede go a yu sikin. Zie: impi.
ondoo bosooko znw. borstrok. Alaten mi e wei wan ondoo bosooko a mi empi ondoo. Van: DU. Etym.: borstrok .
bosu 1) znw. groep, bundel. Den pikin ali kon miti a wan bosu fu singi. Zie: kulu.
2) znw. bundel; tros. Ala den ana fu wan baana de a wan bosu. A man booko wan finga bakuba puu na a ana di a be booko na a bosu gi mi. Zie: ana; finga.
bosu lontu om iemand heen dringen. Da somen sama be bosu lontu en te, a á be poi waka enke fa a wani. (Lk. 8:42b) Van: DU. Etym.: bos .
bosu lontu Zie trefwoord: bosu. idioom.
boto1 znw. boot. Wi e waka a liba tapu anga boto go a goon. Zie: feli; sipi.
ali boto touw gebruikt om boot mee vast te binden. Wan waya na wan insii tetei, di i sa tei ali boto. Zie: tetei.
puu wataa a boto urineren. Te wan sama e puu wataa a boto, da na a seefi enke te ai pisi puu wataa a ini en bee. syn: keleni; pisi2. Var.: towe wataa a boto.
botoman znw. Zie: ede botoman; kulaman; tiiman.
ede botoman znw. A kulaman na a man di e de na a ede boto e kula a boto fu den go a fesi. syn: kulaman; ant: tiiman.
masini boto znw. ant: pali boto.
muntolu boto znw.
pali boto znw. ant: masini boto. Van: GE. Etym.: boat .
boto2 overg. ww. omsingelen en oppakken. Den sigisi man boto Da Losiyon fon, bika a be toobi den baala. syn: lontu.
boto ede znw. boeg van een boot. Zie trefwoord: ede1.
boto feti Zie trefwoord: feti. idioom. gevecht van een bende.
boto gogo znw. achtersteven van een boot. Zie trefwoord: gogo.
botobiya znw. kleine krab soort. Botobiya na wan pikin kaabu, di lobi tan a sikin liba, a tokotoko peesi. Zie: kaabu2.
botoman znw. Zie trefwoord: boto1.
botoo znw. boter; margarine. Fosi i nyan i beele, da i mu lobi botoo ne en. Van: GE. Etym.: butter .
botu znw. school bord. Van: GE. Etym.: board .
bow overg. ww. bouwen. Den sama bigin bow a osu fu den fu den go tan a ini. syn: meke1. Van: DU. Etym.: bouw .
boyo znw. cake gemaakt van caasave en kokosnoot.
buba 1) znw. schil, huid, vel, schubben, bast. Fosi i nyan baana, da i mu pii a buba puu fosi. Wan piipii apeesina, na wan apeesina di den pii puu a hii buba. Zie: sikin.
alisi buba znw.
doo buba znw. Den sama poti den fisi a doo buba fu den dee.
komu buba znw. Te u sibi u doo, da anga wan komu buba wi e puu doti.
udu buba znw. bast van een boom. Udu buba de alaten a doose fu a udu.
2) znw. huid van het lichaam.
koti bubu fu pikin woon mofu besnijdenis, vooral in de contekst van het Oude Testamentische ritueel.
ain uwii buba znw.
sikin buba znw.
3) znw. huid van een dier.
fisi buba znw.
igi buba znw.
kaw buba susu znw. Baala, efi i bai wan kaw buba susu, yu e weli en te i fuufeli, a nái booko.
koo buba znw. Wan koo buba na a osu fu a koo di ai tan a ini, da ai tyai en lontu na ala pe ai go.
leli buba znw. Wan leli buba na wan sani fu oli yu buuku fu a á lon kai. Zie: sinta.
meti buba znw. Van: AF. Etym.: buba .
buba ain uwii znw. wimper. Zie trefwoord: uwii2.
buba mofu znw. lip. Zie trefwoord: mofu.
bubu znw. tijger, jaguar, leeuw, grote kat. Te i go onti anga dagu, koni bubu á kisi en. syn: Gaan Baa; pende meti; takuu meti; tigii.
I gaan baala fesi enke bubu! Bel: jij met je brede gezicht als een tijger.
I takuu fesi enke bubu! Bel: jij met je lelijke gezicht als een jaguar.
lebi bubu znw. puma. syn: lebi tigii. Zie: takuu meti.
paalu bubu znw.
buduufu overg. ww. bedroeven; rouwen. Te wan sama dede, da ai buduufu den famii fi en. Te wan uman man dede, da ai buduufu, e sidon pii. ant: lafu; piisii. Zie: kee; kusumi; tyali. Van: DU. Etym.: bedroeven .
bui 1) overg. ww. vastbinden; arresteren. Den kisi mi bui poti a dunguu osu enke wan sama di du ogii. Bika na mi den kisi bui, ma a wowtu fu Masaa Gadu ná wan sama di poi bui en. (2 Tim. 2:9b) Var.: bwui.
2) znw. armband gedragen om de pols of enkel als sieraad. Wan bui na wan lontu banti di den sama e wei a den ana.
3) znw. een pols- of enkel beugel van ijzer om gevangen mee vast te houden; boeien. Den sikowtu bui a fufuuman na ana anga futu fu a á lowe.
buka znw. hagedis. Wan buka anga wan sapakaa na awan, ma a di na buka guun, da a nyoni moo sapakaa. syn: lagadisa. Zie: gwana; sapakaa.
bukoko znw. Rode ibis. Zie trefwoord: mbukoko.
buku1 1) [búkú] znw. boek. A ini wan buku, Masaa Gadu meke den sama fi en, sikiifi poti gi libisama, fa den mu libi.
Baaka Bukuman znw. syn: Gadu Wowtuman.
famii buku znw.
Gadu Buku znw. syn: Beibel.
wowtu buku znw.
2) overg. ww. een reis boeken; plaats reserveren. Mi go buku mi nen na a opalani kantoo fu go a taa kondee taa mun.
buku2 [búkú] overg. ww. open maken met bulldozer. Den man buku a busi opo towe ala den bon.
buku3 [búkú] onoverg. ww. neerbuigen. Mi buku teke a sani fu mi di kai a doti. syn: bendi; boigi1. Var.: bukundu; bunduku. Van: AF. Etym.: bukula or bunduka .
buku4 [bùkú] znw. paddestoel (niet eetbaar). Wan buku na wan sani di e goo a udu sikin.
I gaan yesi enke buku! Bel: jij met je grote oren als een paddestoel! Van: AF. Etym.: buuku .
buku kasi znw. boeken kast. Zie trefwoord: kasi1.
bukundu onoverg. ww. neerbuigen. Zie trefwoord: buku3.
bulanse znw.
buliki znw. ezel. Buliki na wan gaan meti enke kaw. Zie: asi; bofoo; kaw2.
buliyon znw. bouilon blokje; smaakversterker. Te i e boli nyanyan, na a buliyon e switi a nyanyan. syn: kibi; magin. Zie: aginamoto; ayun; baaka pepee; fikisin; kasiipo. Var.: buliyon boloki. Van: GE. Etym.: bouillon .
buliyon boloki znw. Zie trefwoord: buliyon.
bulusu znw. bloes. Den uman e wei bulusu a den koto tapu. Zie: impi; koto. Van: GE. Etym.: blouse .
bumbi1 [búmbí] znw. vogel.
bumbi2 [bùmbí] znw. plant om vis mee te vergiftigen. Bumbi na wan sani di den sama e fon den lutu fi en, da den wasi a ini liba fu duungu fisi. Zie: duungu; neko; ponsu2.
bumui overg. ww. bemoeien. Zie trefwoord: mumui.
bun 1) onoverg. ww. goed, in orde. Fu sutu sama kii á bun a Masaa Gadu ain.
bun bun bw. ant: soso2.
bun bun bnw. A man de lobi sipowtu anga ala bun bun sani di a yee.
2) znw. eigendom; goederen. A mma e nyan fu den bun, di a dda dede fika gi en.
3) znw. zegeningen. Useefi kon sabi Awan de. A abi a gaan bun ati fasi fu Masaa Gadu, di a teke tyaipi bun a bun tapu, te a pasa maiki gi wi. (Jn. 1:16) syn: seigi.
4) bw. erg; versterker. Te tu sama e libi enke meti wani taki den libi bun takuu anga denseefi. Van: IB. Etym.: bom .
bun ati Zie trefwoord: ati1. idioom. genade; goedheid.
bun bun 1) bw. erg goed. Zie trefwoord: bun.
2) bnw. serieuze. Zie trefwoord: bun.
Bun Jeje znw. Heilige Geest. Zie trefwoord: jeje.
bun moo onoverg. ww. beter zijn dan. Zie trefwoord: moo.
Bun Nyunsu znw. evangelie; Goed Nieuws. Da a Bun Nyunsu di e taki fu a Nyun Tii fu Masaa Gadu seefi mu paati, doo hii goontapu, fu ala sama yee en. Fosi, da a kaba yuu fu goontapu sa kon. (Mt. 24:14)
bunduku onoverg. ww. neerbuigen. Zie trefwoord: buku3.
bungu znw. aarden water kruik gemaakt door Indianen maar ook gebruikt door Aukaners. Wan bungu na wan sani di den sama e poti wataa a ini fu diingi. Zie: dabisan; goo2.
Bungusula znw. Van: AF. Etym.: ki-buungu .
Bungusula znw. Een dorp gelegen naast Manlobi aan de beneden Tapanahoni Rivier. Zie trefwoord: bungu.
bunkopu 1) onoverg. ww. goedkoop zijn (in prijs); niet duur. Wan wagi fu dii dunsu kolu bunkopu, bika den taawan na twenti dunsu. ant: dii1.
2) bnw. makkelijk. Da Msabi fende wan bunkopu wooko fu sidon a kantoo hiihii dei. syn: makiliki; ant: muliki; taanga.
bunkopu seli znw. verkoop aan huis. Zie trefwoord: seli1.
busi znw. oerwoud, bosachtige. Ala sowtu meti de a busi, a pe den gaan udu anga somen taa pikin pikin udu de. ant: ganda; kondee.
sibi busi zware regen vergezeld met sterke wind.
busi busi onoverg. ww. Di mi tan tu mun mi á go a goon, ne ala a goon fu mi busi busi.
gaan busi goon znw. ant: gwagwa; kawee goon.
sikin busi znw. oever; aan de kant. Di mi sungu, ne mi suwen go a sikin busi. Zie: soo2. Van: GE. Etym.: bush .
busi anainsi znw. tarantula spin. Zie trefwoord: anainsi2.
busi busi onoverg. ww. overgroeid met onkruid. Zie trefwoord: busi.
busi deesi znw. medicinale kruiden; kruiden medicijn. Zie trefwoord: deesi.
busi dokisi znw. wilde eend. Zie trefwoord: dokisi.
Busi Kondee znw. het binnenland van Suriname. Zie trefwoord: kondee.
Busi (Kondee) Nengee znw. afstammelingen van de Marrons; afstammelingen van de maroons. Zie trefwoord: Nengee.
Busi Mama znw. oerwoud monster. Zie trefwoord: mama1.
butu znw. boete. Wan butu na wan paiman di wan sama mu pai, fu di a du ogii. Zie: paiman.
buuku znw. broek. Ala manengee fu Foto e wei buuku fu tapu den sikin. ant: empi.
langa futu buuku znw.
ondoo buuku znw. onderbroek; ondergoed. syn: dyoki.
satu futu buuku znw.
buuku saka znw. broekzak. Zie trefwoord: saka2.
buulu 1) znw. Te nefi koti yu, da na buulu o lon komoto a ini i sikin. syn: lebi wataa. hei buulu hoge bloeddruk. ant: lagi buulu. Zie: siki.
I wani mi diingi i buulu? Je wilt dat ik je dood maak? Zie: I wani mi doo i ede?; I wani mi nyan i lebii?.
lagi buulu ant: hei buulu. Zie: siki.
2) onoverg. ww. bloeden. A man futu e buulu te, di a how koti en. Van: GE. Etym.: blood .
buuse overg. ww. haten. Zie trefwoord: buusen.
buuseman znw. gehaat persoon; tegenstander. Zie trefwoord: buusen.
buusen overg. ww. A sama de buuse mi te, a nái wani si mi. ant: lobi1. Zie: takuu ati. Var.: buuse. buuseman znw. Mi na buuseman fu den sama de, bika den nái wani si mi na ain. Zie: feyanti. Van: DU. Etym.: boosheid .
buuya 1) onoverg. ww. in de war zijn, frustratie, rommelig. Di Baa Kodyo mati dede, a buuya te, ai du lawlaw sani.
buuyaman znw.
buuyaten znw.
2) znw. ramp; oproer; verwarring; herrie. A buuya di miti mi ya, meke mi lasi ala mi moni. Zie: nowtu. Van: IB. Etym.: bulha .
buuyaman znw. verwarde persoon. Zie trefwoord: buuya.
buuyaten znw. tijd van rumoer. Zie trefwoord: buuya.
Buwasili znw. Brazilie. Buwasili na a moo gaan kondee fu a hii pisi fu goontapu pe Saanan de a ini. Var.: Baasili; Balasili.
buwe buwe znw. fontanel. Te wan pikin meke, da na a safu pisi fu en mindii ede den e kai: “buwe buwe”.
bwasi znw. lepra. Te wan sama kisi bwasi, da ala den finga fi en ana anga en futu e nyan gwe. syn: kina; kokobe. Var.: gwasi.
bwasiman znw. iemand met lepra. Te wan sama abi bwasi, da wi e kai a sama de “bwasiman”. syn: kinaman; kokobeman. Van: AF. Etym.: bwasi .
bwasiman znw. Zie trefwoord: bwasi.
bwui overg. ww. vastbinden; arresteren. Zie trefwoord: bui.
bwuingi znw. mist; damp. Da goontapu ya, da na wan difii fasi enke bwuingi kai a sipikii fesi, na so wi e si san Masaa Gadu fiti poti fu kon. (1 Kol. 13:12a) Zie: dampu.
© Copyright SIL 2003