G - g

ga znw. pijl. Zie: bo.
gaabu overg. ww. pakken; vastgrijpen. Zie trefwoord: gaapu.
Gaaman 1) znw. opperhoofd van een van de belangrijke ethnische groepen in het bos van Suriname. Na a moo hei edeman fu den Busi Kondee sama den e kai “Gaaman”. Zie: Diitabiki.
2) znw. gouverneur. Di den tyai Masaa Jesesi go a Gaaman Pilatesi, ne a gaaman akisi en taki: “Yu na a kownu fu den Dyusama tuu?” (Mt. 27:11) Van: GE. Etym.: grand man .
gaan bnw. Mi dda meke wan gaan osu fu twalufu kambaa. ant: pikin; sumaa. I gaan ain enke awaa koko!
I gaan ain enke kuguu!
I gaan ain enke patawa (sii)!
gaanse znw. Wasi wasi na sani di meke enke feefee, ma moo gaanse fu den e nyan sama. Moo gaanse fu den wenkii fu Saanan, a Sineisi abi den. Van: EN ? Etym.: grand .
Gaan Baa znw. jaguar. Zie trefwoord: Baa1.
gaan baala znw. grote broer. Zie trefwoord: baala1.
gaan bee znw. grote ingewanden. Zie trefwoord: bee.
gaan busi goon znw. nieuw stuk grond om te planten gekapt in het bos. Zie trefwoord: goon.
Gaan Gadu znw. de belnagrijkste god van het aukaanse volk; de belangrijkste god van het aukaanse volk. Zie trefwoord: gadu2.
Gaan Kondee znw. begraafplaats; kerkhof. Zie trefwoord: kondee.
gaan kunu znw. belangrijke wraakgeest die macht heeft over een hele groep mensen. Zie trefwoord: kunu.
gaan main znw. moeder van schoonmoeder (??). Zie trefwoord: main.
gaan mofu Zie trefwoord: mofu. idioom.
gaan nengee Zie trefwoord: Nengee. idioom.
gaan neti znw. na middernacht. Zie: Zie tabel onder: yuu1. Zie trefwoord: neti.
gaan pai znw. vader van schoonvader. Zie trefwoord: pai2.
gaan wataa znw. seizoen wanneer de rivier opgezwollen is; tijd wanneer het rivierwater de hoogste stand bereikt. Zie trefwoord: wataa.
gaanbigi bnw. reusachtig; enorm. A moo bun gi sowan sama efu den tei wan gaanbigi siton ne en neki, da den tyai en go iti a ini ze, moo enke pe fu a koli wan fu den mofinawan ya puu a Masaa Gadu pasi, fu go du ogii. (Lk. 17:2) ant: totii.
gaandda znw. grootvader. Zie: Zie tabel onder: famii. Zie trefwoord: gaandada.
gaandi1 1) onoverg. ww. oud zijn. Da Kooye gaandi te, ala en ede weti faan, bika a abi wan ondoo yali. ant: yonkuu.
gi gaandi eren.
den gaandi znw. Den gaandi fu saafu ten sabi ala sani. syn: den afo; den fositen sama; den gaansama; den gaanwan.
gaandiwe znw. lang geleden. Wan sama o kon a mi baka di bigi moo mi. Bika a be de gaandiwe fosi mi be meke. (Jn. 1:15b)
2) znw. oud (kwaliteit). A osu fu mi gaandi, a dati meke mi e felifi en baka. ant: nyun. Zie: haw. Van: EN ? Etym.: grand .
gaandi2 znw. eer; prijs. Den sama ya e lesipeki mi e gi mi gaandi anga den buba mofu, ma a nái doo den ati. (Mk. 7:6b)
gaandiwe znw. Zie trefwoord: gaandi1.
gaanengee onoverg. ww. oneerbiedig; ongepast, ruw zijn. Wan manengee di lobi piki sama gaan mofu, gaanengee. ant: lesipeki; Female: gawman. Zie: goofu; masaa2; saanti1.
gaangaanpikin znw. achterkleinkind. Zie: Zie tabel onder: famii.
Gaanlanti1 znw. nationale overheid. Na Gaanlanti e ligei Saanan kondee. A mofu kolanti e taki taki Saanan o kisi moni, ma Gaanlanti seefi á gi a nyunsu a laadiyow efu kolanti ete.
gaanlanti2 znw. rechter.
gaanman znw. boer; landeigenaar. Zie trefwoord: goon.
gaanmma znw. grootmoeder. Zie: Zie tabel onder: famii. Zie trefwoord: gaanmama.
gaanpikin znw. kleinkind. Zie: Zie tabel onder: famii.
gaansama znw. volwassene; oudere. Te wan sama bigi e wooko e solugu enseefi, da wi e taki en na wan gaansama. ant: pikinengee. Zie: den gaanwan.
den gaansama znw. syn: den afo; den fositen sama; den gaandi; den gaanwan; den tata.
gaansama wan pikin umanpikin Zie trefwoord: umanpikin. idioom. sex hebben met een maagd.
gaanse znw. meerderheid. Zie trefwoord: gaan.
gaantangi 1) znw. heel hartelijk bedankt. Mi e gi Masaa Gadu gaantangi, fu san a du gi mi. Zie: daa; tangi. Var.: gaantangi tangi.
2) tw. Alstublieft. Gaantangi, go bai beele a wenkii gi mi, baa?
gaantangi tangi znw. Zie trefwoord: gaantangi.
gaanto 1) znw. duim (van hand en voet). A pikin poti en ana ne en mofu e soigi en gaanto. syn: doin1. Zie: finga.
2) znw. grote teen. syn: doi. Zie: finga.
gaanwan 1) znw. oudste; iemand die ouder is dan de anderen; senior. ant: pikinwan. Zie: gaansama.
den gaanwan znw. syn: den afo; den fositen sama; den gaandi; den gaansama; den tata.
gaanwan fu wan sama znw. Wan sama di abi twenti yali, na gaanwan fu wan sama di abi tin yali.
2) znw. de grotere. Yu á mu teke a pikin bangi gi mi, ma na a gaanwan mi wani. ant: pikinwan.
gaanwan fu wan sama znw. is ouder dan. Zie trefwoord: gaanwan.
gaapu overg. ww. grijpen; vastgrijpen. A fufuuman gaapu a tasi ali puu na a mma ana. Zie: kisi1. Var.: gaapun; gaabu. Van: EN. Etym.: grab .
gaapun overg. ww. grijpen; vastpakken. Zie trefwoord: gaapu.
gaasi1 1) znw. drinkglas. Efi i meke wan gaasi di yu e diingi wataa kai, da a o booko. Zie: bataa; kan2.
2) znw. glas. A sipikii di wi e luku fesi meke anga gaasi. Zie: sipikii2. Van: GE. Etym.: glass .
gaasi2 znw. gras. Gaasi na uwii di e goo paata paata a doti.
situun gaasi znw. Van: GE. Etym.: grass .
gaasi fu ain 1) znw. oogappel. Zie trefwoord: ain1.
2) Zie trefwoord: ain1. idioom. oogappel.
gaata 1) onoverg. ww. uitglijden. Mi gaata kai na a toko toko pasi.
2) onoverg. ww. glad zijn. Mi sukuu a bedi fu mi te a gaata, ne mi lobi wasi gi en. ant: goofu. Van: DU. Etym.: glad .
gaata fisi znw. katvis. Zie trefwoord: fisi.
gaata uwii sama znw. mensen met stijl haar. Zie trefwoord: uwii2.
Gadu1 znw. Na Masaa Gadu meke ala sani di de a goontapu. Zie: Masaa Gadu. a fika wan pikin sani fu Gadu A fika wan pikin sani fu Gadu, da a wagi be naki Da Yolu. syn: beina; pikinmoo.
Manpikin fu Masaa Gadu znw. Jesesi na a Manpikin fu Masaa Gadu di be kon a goontapu fu tyai yeepi gi libisama. syn: Jesesi.
Masaa Gadu znw. Masaa Gadu na a wan kodo Gadu di lobi ala libisama fu goontapu. syn: Gadu Masaa. Van: GE. Etym.: God .
gadu2 1) znw. afgod. Somen sama e dini tyaipi gadu, fu di den á sabi taki, na a wan tuutuu Gadu namo den mu dini. Zie: afokodeei.
towe gadu nyanyan voedsel aan de goden offeren.
Gaan Gadu znw. Na a moo gaan gadu fu den Ndyuka sama di de a Diitabiki den e kai: “Gaan Gadu”.
Goon Gadu znw.
2) onoverg. ww. dement zijn; emotioneel gehandicapt. A pikin de gadu, bika alaten den gi en moni fu go a wenkii, ai lasi en. Zie: siki siki.
gadu gadu onoverg. ww.
Gadu Buku znw. bijbel. Zie trefwoord: buku1.
gadu gadu onoverg. ww. erg dement zijn. Zie trefwoord: gadu2.
gadu maiki Zie trefwoord: maiki. idioom. moedervlek.
Gadu Masaa znw. God Almachtig. Zie trefwoord: Masaa1.
gadu osu znw. heiligdom voor een afgod. Zie trefwoord: osu.
gadu pee znw. rituele dans. Zie trefwoord: pee.
gadu pikin1 Zie trefwoord: pikin. idioom.
gadu pikin2 Zie trefwoord: pikin. idioom.
Gadu Wowtu 1) znw. bijbel; het woord van God. Zie trefwoord: wowtu.
2) Zie trefwoord: wowtu. idioom.
Gadu Wowtuman znw. Zie trefwoord: wowtu.
gafa 1) onoverg. ww. pochen; opscheppen. Te wan sama lobi taki bun fi enseefi, fa a sabi du sani, da na gafa ai gafa. Den sama e gafa a man, fa a sabi onti a busi. syn: dyafu.
2) overg. ww. prijzen; eren. Den gafa Masaa Gadu fu di a gi libisama a gaan makiti ya. (Mt. 9:8b)
gafanen znw. faam; bekendheid. Noiti suku gafanen fi iseefi. (Fil. 2:3B) syn: balinen.
gagu onoverg. ww. stotteren, stamelen. Zie trefwoord: kaku.
gaiden znw. muskieten net. Te i tapu a ondoo gaiden, da makisita á poi fende yu nyan fu gi yu malaliya. Zie: amaka; bedi; kalambu. Van: DU. Etym.: gordijn .
galan znw. gram. Wan kilo na wan dunsu galan. Zie: kilo; pontu. Van: GE. Etym.: gram .
gali znw. geelzucht. Gali na wan siki di e kisi sama, da ala en ana anga futu anga ain e taya taya. Zie: taya1. Van: GE. Etym.: gall .
ganda 1) znw. erf om het huis. Anga wan tyapu wi e kaabu den gaasi puu a u ganda. Zie: doose.
2) znw. in het publiek; op straat. Mi komoto a mi osu, mi go a ganda. Efu wan dagu dede fika a ganda onmen dei, da a o tingi fann. Ala dda mu luku den pikin bun, fu den a tan tyobo tyobo a ganda. ant: busi.
3) onoverg. ww. overspelig; een los leven leiden. A uman ganda, bika a nái tan a osu. Zie: motyo; wei2; yayo. Van: AF. Etym.: nganda .
ganda bee Zie trefwoord: bee. idioom. zwanger zijn buiten het huwelijk.
ganda dagu znw. loslopende hond. Zie trefwoord: dagu.
ganda uman Zie trefwoord: uman. idioom. publieke vrouw.
gansi znw. gans. Gansi na wan foo di e gei kwakwa. syn: kwakwa. Zie: dokisi. Van: DU. Etym.: ganzen .
gasolini znw. benzine. Zie trefwoord: kasolini.
gaw onoverg. ww. snel (zijn). A man gaw te, ne ai gwe fika ala sama. syn: esi esi; sineli; ant: bakabaka; saafi; silow.
gaw gaw bw. Di u si neti o kisi wi, ne u waka gaw gaw kon a osu. Van: DU. Etym.: gauw .
gaw gaw bw. erg snel. Zie trefwoord: gaw.
gawman onoverg. ww. ruw; oneerbiedig; ongepaste vrouw. Wan umanpikin di lobi piki sama gaan mofu, gawman. ant: lesipeki; Male: gaanengee. Zie: goofu; masaa2; saanti1.
Gayana znw. het Zuidamerikaanse land Guyana. Gayana de na a se fu san dongo fu Saanan pe i sa teke boto a Nikeli abaa go. Zie: Ingiisiman.
Gayanaman znw. iemand uit Guyana. syn: Ingiisiman. Zie: Gayana.
Gayanaman znw. Zie trefwoord: Gayana.
gbagba znw. akker die vorig seizoen al gebruikt is en nu weer gebruikt wordt; akker dat het vorige en dit seizoen gebruikt wordt. Zie trefwoord: gwagwa.
geebi znw. graf. Te wan sama dede, da den tyai en go beli a geebi. syn: Gaan Kondee; belipe(esi). Van: GE. Etym.: grave .
geebi olo znw. graf; graftombe. Zie trefwoord: olo.
gei overg. ww. lijken op; hetzelfde zijn. Te wan mma meke toolengi, da den pikin e gei. Den Matawai sama anga den Saamaka sama e wani taki gei. Var.: geisi; geli.
geisi overg. ww. Zie trefwoord: gei.
geli overg. ww. lijken op. Zie trefwoord: gei.
geli pesi znw. gele split erwten; gele erwten. Zie trefwoord: pesi.
geme onoverg. ww. kreunen; zuchten. Zie trefwoord: dyeme.
gendee znw. glorieuze pracht. Zie trefwoord: dyendee.
genge znw. bel. Zie trefwoord: gengen.
gengen znw. bel; klok. A gengen e naki fu den sama go a keliki. Var.: genge. Van: AF. Etym.: ngengengee .
gi1 overg. ww. geven. Te yu e gi wan sama ana, da na odi yu e gi en. Van: EN. Etym.: give .
gi2 voorz. voor; aan. A man pai mi wan ondoo kolu, fu di mi wooko gi en.
lei gi wan sama over iemand liegen.
oli bangi gi wan sama tijdelijk een positie voor iemand waarnemen. Zie: teke wan bangi abaa.
gi bee Zie trefwoord: bee. idioom. zwanger maken.
gi boomiki Zie trefwoord: boomiki. idioom. ontspruiten; bloeien.
gi (deki) ati Zie trefwoord: ati1. idioom. bemoedigen.
gi faantiwowtu Zie trefwoord: faantiwowtu. idioom.
gi faya Zie trefwoord: faya. idioom.
gi gaandi Zie trefwoord: gaandi1. idioom. eren.
gi mankei Zie trefwoord: mankei. idioom. iemand verwonden.
gi odi Zie trefwoord: odi. idioom. groeten.
gi ogii ain idioom. boze oog, wat ongeluk geeft. Zie trefwoord: ogii ain.
gi paadon Zie trefwoord: paadon. idioom. zich verontschuldigen.
gi pangi Zie trefwoord: pangi. idioom. een volwassen vrouw worden.
gi pikin papa Zie trefwoord: papa2. idioom. de baby voeden.
gi sama sikin Zie trefwoord: sikin. idioom. iemand bemoedigen.
gi switi toli idioom. mensen aan het lachen maken. Zie trefwoord: switi toli.
gi toli Zie trefwoord: toli. idioom. verhaaltjes vertellen.
gi wan sama bigi taki idioom. iemand beledigen. Zie trefwoord: gi wan sama gaan taki.
gi wan sama gaan taki Zie trefwoord: taki1. idioom. iemand beledigne.
gi wan sama kankan Zie trefwoord: kankan1. idioom. bemoedigen.
gi wan sama taanga sikin Zie trefwoord: taanga. idioom. bemoedigen.
giili 1) onoverg. ww. hebzuchtig zijn. Te wan sama wani ala sani di a si wan taa sama abi, da na giili a giili. Zie: mombii; takuudu.
2) znw. hebzucht; begerigheid. Luku bun tu, fu giili fu moni á subi yu, fu lon suku moo anga moo. De tifeedi anga san yu abi. (Heb. 13:5a) Van: EN. Etym.: greedy .
giin overg. ww. raspen. Wi e giin kasaba fu u baka kwaka. Zie: mii; simali. Van: EN. Etym.: grind .
giiti overg. ww. wrijven, schuren. Baa Kodyo á wani giiti en sikin a sama, bika a á wasi ete. syn: lobi2. Van: EN. Etym.: grit .
gingibi znw. tandvlees. Na mi gingibi den tifi fu mi sidon. syn: tifi meti. Van: IB ? Etym.: gingiva .
ginipi znw. cavia, marmot. Zie: aguti; he; konkoni; mabula. Van: EN. Etym.: guinea pig .
gitali znw. harp; snaarinstrument. Noiti moo den o yee den sama, di pee gitali a ini Babilon moo. (Kon A Kiin 18:22a)
gitaliman znw. bespeler van een snaarinstrument; harpspeler. A tongo di mi be yee, be gei te gitaliman be e pee den gitali. (Kon A Kiin 14:2b) Van: GE. Etym.: guitar .
gitaliman znw. Zie trefwoord: gitali.
go onoverg. ww. gaan. Mi o teke wan wagi go a Foto. ant: kon.
go a baka mongo Zie trefwoord: mongo1. idioom. sexueel impotente man.
go a bedi Zie trefwoord: bedi. idioom.
go a doo Zie trefwoord: doo1. idioom. menstrueren.
go a luku Zie trefwoord: luku. idioom. waarzeggerij.
go a mun osu Zie trefwoord: mun. idioom. menstrueren.
go a peesi Zie trefwoord: peesi. idioom. eufemisme voor afgaan.
go a se Zie trefwoord: se. idioom. menstrueren.
go a sitaafu Zie trefwoord: sitaafu. idioom. opgesloten worden in de gevangenis.
go a uman Zie trefwoord: uman. idioom. gemeenschap hebben met een vrouw.
go anga baka Zie trefwoord: anga2. idioom. achteruit gaan.
go anga bansa Zie trefwoord: anga2. idioom. verbreden; naar de zijkant gaan.
go anga fesi Zie trefwoord: anga2. idioom.
gobo 1) znw. hout stronk; balk. Saide meke, u e si a pikin mbalububa a ini a ain fu wan taawan, ma a gaan gobo di de a ini iseefi ain, dati i nái si? (Mt. 7:3)
2) znw. klein bankje als een stronk. Wan gobo na wan pikin bangi fu sidon. Zie: bangi.
I gaan ede enke gobo! Belediging: Jij met je grote hoofd als een boomstronk!
gogo 1) znw. bil, achtereind; middel. Anga mi gogo mi e sidon a wan bangi. Den obiyaman e wei tetei a den gogo, enke kaala. syn: bakase. Zie: nekilasi.
uman gogo e lolo de achterkant van een vrouw schudt heen en weer; achtereind van een vrouw schudt vanwege het gewicht. syn: uman baka e lolo.
2) znw. bodem van een pan. Te i boli alisi, da a boon boon e de na a patu gogo.
boto gogo znw. syn: boto lasi; ant: boto ede.
gogose znw. onderkant. A gogose fu wan sani na a kaba pisi fi en.
udu gogo znw. deel van een boom net boven de grond. syn: udu lasi; ant: udu ede.
gogose znw. Zie trefwoord: gogo.
goligo znw. keel. Zie trefwoord: golingo.
golingo znw. keel. A goligo fu wan sama na a pisi fu wan sama neki pe a wataa anga nyanyan e pasa go a ini en bee. syn: tooto1. Var.: goligo.
I gaan golingo enke babun! Bel: Jij met je grote keel als een brulaap!
gongosa 1) onoverg. ww. roddelen. Wan sama di e gongosa na wan sama di e taki ala san a yee baka. syn: taki sama sani. Zie: baaka wan sama; konkuu; seli wan sama.
gongosaman znw.
2) znw. in 't geheim iets verklikken; roddelen. Gongosa na te wan sama e tyai ala san a yee go taki baka.
gongosa mofu Zie trefwoord: mofu. idioom.
gongosaman znw. roddelaar; verklikker. Zie trefwoord: gongosa.
goni znw. geweer; pistool. Anga mi goni mi sutu a gaan bofoo kii. syn: faya tiki. Zie: kandu2; pisitoo.
goniman znw. echtgenoot. Te wan uman anga wan man libi, da a man na a goniman fu a uman. syn: kiiman1; man1; ontiman; tiyu sama; Female: boliman; muyee; tiya sama; folow.
sete goni overg. ww. een geweer val zetten (??). Van: EN. Etym.: gun .
goniman znw. Zie trefwoord: goni.
goo1 [góò] onoverg. ww. groeien. Te i paandi wan sani, da na goo a abi fu goo. Van: EN. Etym.: grow .
goo2 [gòó] znw. kalebas (om water mee te dragen). Zie: bungu; dabisan.
goo goo znw. schaal, kom gemaakt van kalebas om medicijn in te bereiden. Van: EN. Etym.: gourd .
goo goo znw. Zie trefwoord: goo2.
goo sikin Zie trefwoord: sikin. idioom. kippevel.
goofu 1) onoverg. ww. grof, ruw, onbeschoft zijn. Efu i kosi gaansama, da i kaba goofu. syn: poli; saanti1; ant: lesipeki; manii.
2) bnw. ruw. A man sukuu a goofu paanga te a gaata, fosi a felifi en. ant: fini; gaata. Van: GE. Etym.: grof .
goofu toli znw. ruw verhaal. Zie trefwoord: toli.
goompu onoverg. ww. donderen; rommelen. A kownu sutuu e koti faya nyaw nyaw e goompu, enke te tapu e bali e koti donduu e leti faya. (Kon A Kiin 4:5a) Van: GE. Etym.: grumble .
goon znw. kostgrond. Baa Kodyo anga Sa Lomina go paandi alisi a goon.
gaanman znw.
gaan busi goon znw. ant: gwagwa; kawee goon.
kawee goon znw. ant: gaan busi goon; gwagwa.
pinda goon znw. kleine akker waar pinda's groeien. Van: GE. Etym.: grond .
Goon Gadu znw. god van de aarde. Zie trefwoord: gadu2.
goon pasi znw. pad naar de kostgrond. Zie trefwoord: pasi1.
goon pikin znw. inlander. Zie trefwoord: pikin.
goongoo znw. rups. Goongoo na wan sani enke woon, ma a di a abi tyaipi futu. Zie: woon. Van: AF. Etym.: kongolo .
goonsei znw. drempel. Efi i wani go a ini wan Ndyuka sama osu a Ndyuka, da i mu abaa a goonsei fosi. Zie: doo1. Van: EN. Etym.: ground side .
goontapu 1) znw. aarde, wereld. Te i meke kon a goontapu, da i bigin anga sani. ant: (Masaa) Gadu Kondee (a tapu); tapu1.
ondoo goontapu znw. op aarde. A ondoo goontapu ya, ala libisama musu fu dede wanten. syn: tapu goontapu.
tapu goontapu znw. Na tapu goontapu ya, ala sama musu fu dede wanten. syn: ondoo goontapu.
2) znw. mensen op de aarde. Goontapu feti fu kii mi dda, ma Masaa Gadu yeepi en, a de a libi te enke tide.
goontapu sama znw. wereldse mensen. Den sama di á daai libi fu kon dini Masaa Jesesi, na goontapu sama. Van: EN. Etym.: ground top .
goontapu libi znw. werelds leven. Zie trefwoord: libi.
goontapu sama znw. Zie trefwoord: goontapu.
gosi onoverg. ww. snurken.
gosontu onoverg. ww. gezond zijn. Zie trefwoord: gusontu.
gotoo znw. goot, trens. Te alen kai, da ala a wataa e lon go a ini den gotoo fu lon go doo a liba. Mi puu gotoo meke bedi na a goon fu mi, fu te alen kon fu a á sungu. Zie: liba. Van: GE. Etym.: gutter .
gotoo wataa znw. gootwater. Zie trefwoord: wataa.
gowtu znw. goud, gouden. Gowtu dii moo solufu anga kopoo. Zie: dyamanti; kopoo; solufu.
dii enke gowtu zo duur als goud. A susu di mi bai dii enke gowtu.
gowtuman znw. goudzoeker. Van: EN. Etym.: gold .
gowtu keti znw. gouden ketting. Zie trefwoord: keti.
gowtu sani znw. juwelen. Zie trefwoord: sani.
gowtu tifi znw. gouden kapjes op tanden. Zie trefwoord: tifi.
gowtuman znw. Zie trefwoord: gowtu.
gudu 1) onoverg. ww. rijk zijn. Mi gudu, bika mi abi wan gaan osu, anga onmen miliyon kolu. ant: pina1; pooti. Zie: dyendee; moni.
guduman znw. syn: moniman; ant: pootiman.
Bakaa gudu znw.
2) znw. rijkdom; bezit. Van: EN. Etym.: good .
guduman znw. iemand die rijk is. Zie trefwoord: gudu.
gudyuu idiofoon. ideofoon voor iem. die erg boos is, of zich ziek voelt. Te wan sama sidon gudyuu wani taki a mandii, ofu a nái fii bun.
guli overg. ww. slikken. Zie trefwoord: gwili.
guluma 1) znw. wasplank. Mi teke a guluma fu wasi den koosi fu mi. syn: wasi uman.
2) overg. ww. kleren schrobben op een wasplank.
guluntu znw. groente. Guluntu enke taya uwii, kowsubanti anga den taa taawan bun fu wan libisama nyan. Zie: kowsubanti; taya uwii. Van: DU. Etym.: groenten .
guluntu bedi znw. groente bed. Zie trefwoord: bedi.
guneti tw. "goedenavond", groet. Zie trefwoord: kuneti.
gusontu onoverg. ww. gezond zijn. Efu wan sama nái siki da a gusontu. ant: siki. Var.: gosontu. Van: DU. Etym.: gezond .
guun 1) onoverg. ww. groen zijn. Te i luku a busi, da ala den uwii e guun pii.
masi guun uwii kruiden klaarmaken; medicinale kruiden bereiden. syn: meke guun uwii.
meke guun uwii kruiden bereiden. syn: masi guun uwii.
guun guun onoverg. ww. Te wan sani á kaba guun, da wi e taki a tan guun guun.
2) znw. nog niet rijp. Den manyan fu a bon á lepi, den guun ete. ant: lepi. Zie: baaka.
guun guun znw. A boi subi a ini a bon go booko den manyan guun guun. Zie: baaka baaka. Van: DU. Etym.: groen .
guun guun 1) onoverg. ww. groenachtig zijn. Zie trefwoord: guun.
2) znw. Zie trefwoord: guun.
guun pesi znw. groene split erwten. Zie trefwoord: pesi.
gwagwa znw. Wan gwagwa na wan goon di i be koti a yali di pasa, ne di koti goon yuu doo, ne i koti en baka. ant: gaan busi goon; kawee goon. Zie: goon. Var.: gbagba.
gwana znw. leguaan. Gwana na wan meti di meke enke sapakaa, ma a di na a guun, da ai tan a tapu. Zie: buka; lagadisa; sapakaa. Van: AI. Etym.: iwana .
gwasi znw. besmettelijke lepra. Zie trefwoord: bwasi.
gwe onoverg. ww. weggan; vertrekken. Taa wiki, mi ná o de ya moo, mi o gwe a Ndyuka. Efi i si taki a pikin e dee e gwe namo, da i mu tyai en go a dataa. ant: kon.
san gwe znw. zonsondergang. syn: san saka; ant: san komoto. Van: EN. Etym.: go away .
gwenti 1) onoverg. ww. elkaar goed kennen. Efi yu anga wan sama gwenti wani taki, u sabi useefi bun.
gwentiman znw. Ala den sama fu a pisi pe mi e tan na mi gwentiman, bika mi anga den sabi useefi.
2) znw. gewoonte. Mi abi a gwenti fu begi kai a Masaa Gadu ala mamanten, te mi opo na amaka.
takuu gwenti znw. Den pikin manpikin fu tide, abi a takuu gwenti fu go a uman fuuku fuuku. Van: DU. Etym.: gewend .
gwentiman znw. kennis. Zie trefwoord: gwenti.
gwili overg. ww. slikken. Te wan sama nyan, da a mu gwili a nyanyan pasa ne en neki fosi a go a ini en bee. syn: swali. Zie: diingi. Var.: guli.
© Copyright SIL 2003