H - h

habi overg. ww. hebben; in het bezit zijn van. Zie trefwoord: abi.
hafu znw. half. Zie trefwoord: afu.
Haiti znw. iemand uit Haiti. Zie trefwoord: Aiti1.
hali overg. ww. trekken, slepen; binnenhalen. Zie trefwoord: ali.
haliki overg. ww. luisteren; horen. Zie trefwoord: aliki1.
hangii znw. honger. Zie trefwoord: angii.
hangiiten znw. periode van honger. Zie trefwoord: angiiten.
hati1 bnw. heet; hoge temperatuur. Zie trefwoord: ati3.
hati2 overg. ww. pijn doen. Zie trefwoord: ati4.
haw onoverg. ww. oud zijn. A haw toobi fu eside, yu á mu denki en moo. Di den tu man tuka anga denseefi na tapu uku, ne den bigin feti, bika den abi wan haw toobi kaba. syn: gaandi1; ant: nyun. Van: GE. Etym.: oud .
haw yali (dei) znw. Zie trefwoord: yali.
he znw. Agouti paca (Agoutidea) Surinaamse haas, paca. He na a moo switi meti fu busi, da a tan so pende pende. syn: switi basi. Zie: aguti; ginipi; konkoni; mabula.
hebi onoverg. ww. zwaar zijn. Zie trefwoord: ibi.
hede znw. hoofd (van een levend wezen). Zie trefwoord: ede1.
heelu tw. Wee; diepe smart. Soseefi Masaa Jesesi taki go doo taki: “Ma heelu fu u, leliman fu Dyuweiti anga Faliseiman! Bika u na bidiigiman!” (Mt. 23:13a) Van: GE. Etym.: wee .
hei1 1) onoverg. ww. hoog, lang zijn. Te a gaasi kon hei, da a mu koti kon paata baka. ant: lagi.
heiwan znw. Sama fu u di wani de a moo heiwan mu de a moo pikinwan a u mindii. (Mk. 9:35b) ant: pikinwan.
hei heiman znw. een hoge beambte. syn: bigiman. Zie: edeman.
2) onoverg. ww. high; dronken zijn. Te wan sama diingi sopi te a duungu, da den sama e taki, a man hei. syn: duungu.
3) overg. ww. opheffen; optillen. Den hei a osu moo fu wataa á kon a ini. syn: opo; ant: saka1.
4) overg. ww. waarderen; hoogachten; verhogen in sociale positie. Den e hei a man fu di a abi tyaipi moni ede. ant: booko wan sama saka.
5) znw. hoge positie.
Akwenda, mi de a hei. He, dwerg, ik ben hier boven.
suku hei aanmatigend zijn. Te wan sama dyendee wani taki, ai suku hei, a á lobi pooti libi. Van: EN. Etym.: high .
hei2 tw. Uitroep: he. Ne a uman ya luku en bun a pe a sidon e waan faya, ne a akisi en taki: “Hei! Yu ná wan fu den man fu Jesesi, no? A man fu Nasaleti Kondee?” (Mk. 14:67)
hei buulu Zie trefwoord: buulu. idioom. hoge bloeddruk.
hei ede znw. vissoort. Zie trefwoord: ede1.
hei hei1 znw. heuvel. Wan hei hei na wan peesi di hei, ma a á hei enke wan mongo. Zie: beligi; mongo2. Van: EN. Etym.: high high .
hei hei2 bw. bazig. A basi e bali a wookoman so hei hei enke wan pikinengee, fu a du a wooko bun.
hei heiman znw. een hoge beambte. Zie trefwoord: hei1.
hei membee Zie trefwoord: membee. idioom. trots.
heiwan znw. hoogste; grootste. Zie trefwoord: hei1.
hii1 bnw. helemaal, geheel. A hii boto sungu gwe a ondoo wataa, wi á si en moo seefi seefi. syn: ala; ant: afu.
hii2 znw. stapel hout dat verbrand moet worden. Wan hii na wan ipi udu di den sama e meke a ini goon fu boon. Zie: udu. Van: EN. Etym.: heap .
hii3 idiofoon. geluid van huilen.
hipi onoverg. ww. veel zijn; een groot aantal. Zie trefwoord: ipi.
ho 1) znw. korte schoffel. Anga wan ho den sama e kaabu peesi puu den uwii. syn: tyapu.
2) znw. een werktuig dat lijkt op een schoffel lijkt waarmee men een boomstam uitholt om een boot te maken. Anga wan ho den sama e diki boto. Zie: puulu2. Van: EN. Etym.: hoe .
hogii znw. gevaar; kwaad. Zie trefwoord: ogii.
holi overg. ww. aanraken. Zie trefwoord: oli1.
hopo overg. ww. openen. Zie trefwoord: opo.
how znw. houwer. Anga wan how mi e wai gaasi efu mi e koti sani. Zie: koti.
sengee how znw. soort kapmes. Van: DU. Etym.: houwer .
howpu 1) overg. ww. vertrouwen; verzekerd zijn van. Mi e howpu fu mi sa go a Gadu Kondee te Masaa Jesesi daai kon baka. Zie: biibi; winsi2.
2) znw. vertrouwen. A howpu di mi abi: na fu wi sa kaba anga a wooko di wi de ya. Zie: biibi; winsi2. Van: GE. Etym.: hope .
© Copyright SIL 2003