M - m

Ma1 znw. Mevrouw. Male: Da1. Zie: Zie tabel onder: famii; Baa1; Sa1.
ma2 1) vw. maar (tegenstelling). A denki a be o wini, ma a lasi. Zie: Zie tabel onder: famii.
2) vw. aanduiding om aan te geven dat wat volgt, nieuwe informatie is. Baa Soli tyai en uman Sa Mali go a Ndyuka, ma Sa Mali be de anga bee. Van: DU. Etym.: maar .
maa overg. ww. vermalen; persen. Zie trefwoord: mii.
maai znw. soort vogel. Zie trefwoord: maain.
maain znw. soort vogel. Zie: mama foo; paawisi. Var.: maai. Van: AI. Etym.: mara'i .
maakusa znw. markoesa; eetbare vrucht van de passiebloem. Zie: apeesina; lemiki; ponpon; situun. Van: AI. Etym.: merekuja .
maama znw. moeder, mama. Zie trefwoord: mama2.
maanki znw. kat. Maanki na wan taa nen fu pusipusi. syn: mimi; miyawn; pusi. Zie: bubu.
maata znw. mulat. Van: IB. Etym.: mulato .
Maawina znw. Marowijne. A Maawina liba den Ndyuka sama e tan. Zie: Alimina; Tapamawoni.
mabula znw. rode goudhaas. Mabula na wan pikin sowtu konkoni. Zie: aguti; ginipi; he; konkoni. Var.: mambula.
magi znw. bouillon blokje; bouillin blokje; soep kruiden. Zie trefwoord: magin.
magin znw. bouillon blokje. Te i e boli nyanyan, na a magin e switi a nyanyan. syn: buliyon; kibi. Zie: aginamoto; ayun; baaka pepee; fikisin; kasiipo. Var.: magi. Van: DU. Etym.: maggi .
magisin znw. pakhuis; magazijn. A ini magisin den wenkiiman e kibii ala den sani, di den mu poti a ini wenkii seli, fosi den poti den a ini a wenkii. Var.: makisin. Van: GE. Etym.: magazine .
mai znw. schoonmoeder. Zie trefwoord: main.
maiki 1) overg. ww. markeren; merken; een merk zetten. Maiki a susu fi yu fu sama á fufuu en. Mi maiki a paanga anga wan potilowtu, fu a paanga á koti koon. Var.: maliki.
2) znw. kenteken; stempel; bewijs. Mi poti wan maiki na a susu fu mi, fu sama á fufuu en.
gadu maiki moedervlek. Te wan pikin meke, da efu a meke anga wan maiki ne en sikin, da den e kai dati “gadu maiki”.
pasa maiki het toppunt bereiken; zonder grens. syn: pasa peesi.
futu maiki znw. voetspoor. syn: futu waka.
3) znw. wonder; teken. Mi si wan maiki taki, Masaa Gadu e deesi sikiman tuu.
4) onoverg. ww. een geweer richten; mikken. Mi maiki anga a goni bun fosi mi sutu a bofoo. Van: GE. Etym.: mark .
maiki tiki znw. meetstok. Zie trefwoord: tiki.
main 1) znw. schoonmoeder. Te wan uman libi anga a manpikin fu wan mma, da a mma na a uman main. Te wan man libi anga a umanpikin fu wan mma, da a mma na a man main. Male: pai2. Var.: mai.
2) znw. schoondochter. Te wan uman libi anga a manpikin fu wan mma, da a uman na a mma main. Te wan uman libi anga a manpikin fu wan dda, da a uman na a dda main. Male: pai2.
gaan main znw. moeder van schoonmoeder. Male: gaan pai.
Mainsi1 znw. Aukaans dorp.
mainsi2 znw. aal (die electriciteit opwekt). Mainsi na wan gaata sikin fisi, da te a naki yu, da ai gei enke na sitolomu naki yu. Zie: sineki.
maipa znw. maripa vrucht. Maipa na wan sii di i sa nyan tu.
maipa sii fatu znw. palmolie. Zie trefwoord: fatu.
maka znw. doornen; stekels. Awaa na a sii fu wan bon di abi maka ne en sikin. Zie: dyindyamaka.
awaa maka znw. Te i go piki awaa, i mu luku bun fu den awaa maka á sutu yu.
maka sineki znw. groot soort giftige slang; soort slang. Zie trefwoord: sineki.
makandaa bw. samen. Zie trefwoord: makandii.
makandii 1) bw. samen. Te wi e wooko makandii wani taki, wi ala e kon na a wan fu du wan sani. Ala sani di mi fende fu nyan, mi e nyan makandii anga den taawan. syn: paa paa. Var.: makandaa.
anga makandii samen; tegen elkaar. Wi Ndyuka sama, á gwenti feti anga makandaa.
2) bnw. samen; zowel ....als. Zie: anga1.
makiliki onoverg. ww. het is makkelijk. Efu wan sani makiliki fu du wani taki, yu e du en sondee moiti. syn: bunkopu; ant: muliki; taanga. Var.: komakiliki. Van: DU. Etym.: gemakkelijk .
makisin znw. pakhuis; opslagplaats. Zie trefwoord: magisin.
makisita znw. mug. Makisita na wan pikin sani moo feefee, di e biti sama. Zie: feefee; kawfee; wasi wasi. Var.: masikita.
malaliya makisita znw. Van: GE. Etym.: mosquito .
makiti 1) bnw. machtig. Na Gaaman na a moo makiti sama fu Ndyuka liba, bika a sa tapu sama fu du wan sani. Zie: kaakiti; taanga.
2) overg. ww. in staat stellen. Weiti e makiti den taawan fu gi den di fu Leifi Lo san den fende. (Heb. 7:5b) Van: DU. Etym.: macht .
mako beenki znw. blikje sardientjes. Zie trefwoord: beenki2.
makonkon znw. soort sprinkhaan. Makonkon na wan sani di meke enke tyamulooko, ma a di na a guun, da a lobi nyan sama sani ne en goon. Van: AF. Etym.: konko .
makume onoverg. ww. homosexueel gedrag. Te wan manengee e makume wani taki, ai suku taa manengee enke uman.
malaliya znw. malaria. Te wan sama abi malaliya, da feba e kisi en. Zie: makisita. Var.: manaliya. Van: GE. Etym.: malaria .
malaliya makisita znw. malaria mug. Zie trefwoord: makisita.
malengee onoverg. ww. zwak zijn. Zie trefwoord: malengii.
malengii onoverg. ww. Efu wan boi e fon wan gaan manengee, da a gaan manengee malengii. syn: masi2; swaki; ant: taanga. Var.: malengee. Van: EN. Etym.: malinger .
maliki overg. ww. een teken zetten. Zie trefwoord: maiki.
Maliya znw. de naam Maria. Na a uman di tyai Masaa Jesesi a ini en bee kon a goontapu den e kai: “Maliya”.
Mama1 znw. eerbiedige manier om Mevrouw te zeggen. Mama Apuyenki anga Mama Wensi feti te a bigi. Male: Papa1. Zie: Zie tabel onder: famii. Van: AF. Etym.: maamá .
mama2 1) znw. moeder. Na mi mama bee mi waka kon a goontapu. Male: papa1; dada; tata2. Zie: Zie tabel onder: famii. Var.: mma; maama.
a mama fu wan toli de kern van de zaak. syn: a lutu fu wan toli.
Busi Mama znw. Zie: Wataa Mama.
gaanmama znw. grootmoeder. Male: gaandda. Var.: gaanmma.
kweki mama znw. Male: kweki dada. Var.: kweki mma.
Wataa Mama znw. meermin van de Aukaanse volksverhalen. Den gaansama e gi toli taki: “Wataa Mama meke enke umanpikin, ma a di na a abi tee enke fisi”.
2) znw. vrouw. A mma poti kandu na a kasun bon fi en fu sama á booko den. Male: dada. Zie: folow. Van: AF. Etym.: maamá .
mama bee znw. nageslacht van de moeder. Zie trefwoord: bee.
mama bee toli idioom. Zie trefwoord: mama bee.
mama bee tongo Zie trefwoord: tongo. idioom.
mama foo 1) znw. Zie trefwoord: foo.
2) znw. Zie trefwoord: foo.
mama neti Zie trefwoord: neti. idioom. diep in de nacht.
mama pikin znw. nagelsacht van de moeder. Zie trefwoord: pikin.
mama sooto znw. slot. Zie trefwoord: sooto.
mamanten znw. 's morgens. Mamanten te peesi kiin, a sigisi yuu mi o gwe. ant: bakadina; neti; sapaten. Zie: kaka bali; musude; Zie tabel onder: ten; Zie tabel onder: yuu1. Van: EN. Etym.: morning time .
mambula znw. Zie trefwoord: mabula.
mampila znw. Mampila na wan pikin fini sani di e nyan sama enke makisita. syn: taanga baka; wen wen. Zie: makisita.
man1 1) znw. man. Uman anga man, na den tu sowtu libisama di goontapu abi. syn: manengee; Female: uman.
begi man een man ten huwelijk vragen; iemand ten huwelijk vragen.
didon anga man eufemisme voor sexuele gemeenschap met een man. syn: teke man. Zie: du ogii.
teke man sexuele relaties met een man hebben. syn: didon anga man. Zie: du ogii.
2) znw. echtgenoot. Ala man mu solugu den uman bun fu den á pina. syn: goniman; tiyu sama; Female: uman; boliman; tiya sama; folow.
waka waka a i man osu een vrouw die overspel pleegt. A uman de waka waka ne en man osu, bika ai go ala man a bedi. syn: motyo. Zie: wei2.
3) znw. -man. Wan ontiman na wan sama di e go a busi, efu liba go suku sitimofu fu kii.
man2 onoverg. ww. kunnen; in staat zijn tot. Mi á man opo a doo, bika mi ná abi a sooto. Mi e meke ala sowtu moiti fa mi man, fu sama mu kon biibi Masaa Jesesi Kelestesi. Zie: kan1; poi.
mana overg. ww. vastpinnen; aanraken. A wagi naki a man mana na a osu sikin. syn: banda. Zie: kwinsi. Var.: nama.
manali znw. zeef. Den sama seke a domii a ini a manali fosi den baka en. Van: AI. Etym.: manare .
manaliya znw. Zie trefwoord: malaliya.
mandi onoverg. ww. beledigd zijn. Zie trefwoord: mandii.
mandii onoverg. ww. beledigd zijn. Efi i taigi wan sama taki a á moi, da a o mandii, bika yu á meke piisii anga en. Zie: ati boon. Var.: mandi.
manengee znw. manspersoon. Ala manengee mu wooko, fu solugu en boliman wan bun fasi. syn: goniman; man1; manpikin; tiyu sama; Female: umanpikin.
kisi manengee volwassen man worden. Efi i kisi manengee, da i du en. Female: kisi uman. Van: GE. Etym.: man negro .
manengee uman znw. flirter. Zie trefwoord: uman.
mangii bnw. Sa Lomina kon mangii te, ala den yapon fi en e lon kai ne en sikin. ant: deki; fatu. Zie: deni. A mangii enke yooka! hij is zo mager als een lat. Van: DU. Etym.: mager .
manii znw. manier, respect, eerbied. A pikin de e kosi ala gaansama, a ná abi manii. syn: lesipeki; ant: gaanengee; gawman; saanti1. Zie: sabi kiyoo.
safu manii vriendelijkheid. Van: EN. Etym.: manners .
mankei 1) znw. ongeluk; wond; letsel. A mankei di a man kisi di a wagi naki, bigi. syn: ongooku. Var.: mankeli.
gi mankei iemand kwetsen; verwonden. A man sutu a fufuuman gi en mankei.
kisi mankei een ongeluk krijgen. Di a wagi kai, ne a man kisi mankei, bika a booko wan futu fi en.
2) onoverg. ww. tekort komen. Wan ondoo kolu mankei a ini a moni di i gi mi. Van: DU. Etym.: mankeren .
mankeli znw. Zie trefwoord: mankei.
manpeesi znw. penis; mannelijke orgaan. Zie trefwoord: peesi.
manpikin 1) znw. man. Ala manpikin mu wooko fu solugu den uman. syn: man1; manengee; Female: umanpikin; uman. Zie: Zie tabel onder: famii; kiyoo.
2) znw. mannelijk. Ibii libisama fu goontapu efu a ná umanpikin, da na manpikin.
3) znw. zoon. A man abi tin manpikin anga tu umanpikin. Female: umanpikin.
Manpikin fu Masaa Gadu znw. Zoon van God; Jezus Christus. Zie trefwoord: Gadu1.
manti znw. maan. Te neti, da a manti a tapu e kiin peesi. syn: mun. Zie: sitali. Van: DU. Etym.: maan .
manungu znw. opgezette testikels. Te wan sama kisi manungu wani taki, en siton taka kon bigi, da a langa. syn: adudu. Zie: siton (taka). Van: AF. Etym.: ma-duungu .
manya znw. mango. Zie trefwoord: manyan.
manyan znw. mango. Te mi weki mamanten, da mi e go piki manyan. Var.: manya. Van: IB ? Etym.: manga .
mapaapi znw. vleugels van een vogel. Zie trefwoord: mapapi.
mapapi znw. vleugel. Ala foo fu busi abi tu mapapi fu den e fee. Zie: foowii. Var.: mapaapi. Van: AF. Etym.: ma-papi .
Masaa1 1) znw. Meester; Heer. Na Gadu fu tapu na Masaa fu goontapu, bika ne en e taki san anga san e pasa.
a Masaa Gadu in de hemel. Zie: (Masaa) Gadu Kondee (a tapu).
Gadu Masaa znw. God Almachtig. Gadu Masaa! A feti o bigin a busi baka? syn: Masaa Gadu.
2) znw. Meneer. Na Masaa Fenesiyani na a pelesidenti fu Saanan. Zie: basi2.
masaa2 1) znw. baas. Den masaa fu Foto lobi fufuu yu te i wooko gi den.
2) onoverg. ww. brutaal behandelen. Wan pikin di lobi gi gaansama bigi taki, masaa. syn: gaan nengee; saanti1. Zie: gawman.
Masaa Gadu znw. de Heer God; de Almachtige God. Zie trefwoord: Gadu1.
(Masaa) Gadu Kondee (a tapu) znw. de hemel waar God woont. Zie trefwoord: kondee.
masanga znw. hut in het veld zonder muren. Wan masanga na wan pikin osu di den sama e meke a ini den goon fu poti sani te den go a goon. Zie: langa2; osu. Van: AF. Etym.: masanga .
Maseilanti znw. Grensplaats tussen Suriname en Frans-Guyana bij de samneloop van de Tapanahony, Lawa en Marowijne Rivier. Mi fende okasi a wan sama komoto a Diitabiki kon a Maseilanti. Van: DU. Etym.: Stoelman's Eiland .
masi1 1) overg. ww. fijnstampen; vermorzelen. A man naki en finga anga a ambaa masi.
2) overg. ww. een gevoelige wond aanraken. Baala Adan masi a soo fu Baa Dosu, ne ai lon buulu.
3) overg. ww. masseren. Di mi wooko te mi sikin e ati mi, ne mi meke mi uman, masi mi sikin gi mi. Zie: ali sikin. Van: EN. Etym.: mash .
masi2 onoverg. ww. zwak zijn. A boi masi te, ala sama e fon mi en. syn: malengii; swaki; ant: taanga.
masi alisi overg. ww. rijst dorsen. Zie trefwoord: alisi.
masi guun uwii Zie trefwoord: guun. idioom.
masikita znw. mug. Zie trefwoord: makisita.
masini 1) znw. buitenboord motor. A sigisitenti peika masini e boon oli. syn: muntolu.
2) znw. motor. A masini fu a wagi fu mi á bun moo, a dati meke a wagi fu mi nái lei bun.
nai masini znw. Van: GE. Etym.: machine .
masini boto znw. motorboot. Zie trefwoord: boto1.
masini oli znw. smeerolie. Zie trefwoord: oli2.
Masipasi znw. A fosi dei fu seibin mun fu baka yali na Masipasi. syn: Keti Koti (Dei). Zie: fesa. Van: GE. Etym.: emancipation .
masonson znw. hersenen. Zie trefwoord: mazonzon.
masusa znw. vruchtensoort dat op gember lijkt. Masusa na wan sii di i sa masi boli mokisa alisi. Van: AF. Etym.: ma-susa .
masuwa znw. soort visval. Wan masuwa na wan sani fu sete kisi fisi a ondoo wataa. Zie: bakisi; nasi2; seepi1. Var.: maswa. Van: AF. Etym.: ma-swa .
maswa znw. soort visval. Zie trefwoord: masuwa.
Mata1 znw. Arowakken dorp.
mata2 znw. vijzel. Den sama e fon alisi a ini wan mata. Zie: mata tiki. Van: EN. Etym.: mortar .
mata3 znw. vloermat. Den sama poti wan mata na a doo mofu fu sibi futu. Zie: sibi futu koosi. Var.: mata mata. Van: GE. Etym.: mat .
mata mata znw. vloermat. Zie trefwoord: mata3.
mata tiki znw. stamper. Zie trefwoord: tiki.
matando nefi znw. zakmes. Zie trefwoord: nefi.
matapi znw. cassave pers. Matapi na wan sani di den sama e ali wataa puu a giin giin kasaba. Zie: kasaba; manali. Van: AI. Etym.: matapi .
Matawai znw. de Matuariers van centraal Suriname. Den Matawai de na a se fu Saamaka liba, ma na wan hii taa foluku enke den Saamaka.
Matawai (liba) znw. Na a liba pe den sama fu Gaaman Lafanti e tan wi e kai: “Matawai”.
Matawai (tongo) znw. taal gesproken door Matuariers.
Matawai sama znw. de Matuariers. Den Matawai sama anga den Saamaka sama e wani taki gei.
Matawai (liba) znw. het geografische gebied bewoond door de Matuariers. Zie trefwoord: Matawai.
Matawai sama znw. Zie trefwoord: Matawai.
Matawai (tongo) znw. Zie trefwoord: Matawai.
matee znw. Yoyo bigi moo poisi, da ai abi tyaipi matee a ini. Zie: kaasi kaasi; siton poisi; yoyo. Van: EN ? Etym.: matter .
mati znw. vriend, kameraad. Mi anga Baa Kodyo e libi bun, bika u de mati. syn: gwentiman; kamalali; kompe; paa1; ant: buuseman; feyanti.
Baa(la) Mati Den fositen Ndyuka uman be gwenti kai den man: “Baala Mati”. Female: Sa Mati.
Sa Mati aanroeptitel gebruikt door een man voor zijn vrouw. Den fositen Ndyuka man be gwenti kai den uman: “Sa Mati”. Male: Baa(la) Mati.
baa(la) mati znw. Van: EN. Etym.: mate .
mato znw. volksverhaal met een moraal; fabel. Mato na a seefi enke Anainsi toli. Te sapaten, da wi e gi mato fosi o go didon. syn: Anainsi toli.
mato (dansi) znw. soort dans. Zie trefwoord: dansi.
maye znw. Javaanse vrouw. Wan maye na wan uman Yampaneisi. Male: paye. Van: IN. Etym.: maé .
mazonzon znw. hersenen. Anga wan libisama mazonzon di de a ini en ede, ai fusutan sani. syn: fusutan; tonton1. Var.: masonson.
mbaki znw. soort vogel. Mbaki na wan foo di e gei kuyake. Zie: dyabaa; kuyake; paaka; papakai.
mbalu znw. hout spaander. Puu a gaan gobo a ini iseefi ain fosi, da i sa si kiin fu puu a pikin mbalu di de a ini i baala ain gi en! (Mt. 7:5)
mbalububa znw. zaagsel. Saide meke, u e si a pikin mbalububa a ini a ain fu wan taawan, ma a gaan gobo di de a ini iseefi ain, dati i nái si? (Mt. 7:3)
mbalububa znw. Zie trefwoord: mbalu.
mboma znw. anaconda; Eunectes murinus (Boidae). Wan mboma na wan gaanbigi sineki. Zie: dagwe2; fodu2; papagadu2; papa sineki. Van: AF. Etym.: mboma .
mbukoko znw. Rode ibis, soort vogel. Mbukoko na wan takuu tongo foo di e tan a busi. Var.: bukoko. Van: AF. Etym.: mbulukooko .
meiti znw. meter. Wan kilomeiti na wan dunsu meiti. Zie: kilomeiti; sentimeiti. Van: GE. Etym.: meter .
meke1 1) overg. ww. maken; bouwen. Te i meke osu anga siton, da a nái boon makiliki. syn: bow.
meke modo pronken; zich aanstellen. Fa i si ai singi e meke modo de, na balinen ai suku. syn: meke sani.
meke sani pronken; zich aanstellen. Fa i si ai singi e meke sani de, na balinen ai suku. syn: meke modo.
meke sani kieskeurig zijn; moeilijk te voldoen. Sa Lomina meke sani, ná wan sani di Baa Kodyo bai gi en, e bun gi en.
2) overg. ww. nageslacht krijgen. Sa Lomina meke, a kisi umanpikin. Zie: bee.
mekeman vrouw die gebaard heeft.
mekeman vroedvrouw. Te wan uman e meke, da na wan mekeman e yeepi en fu meke a pikin.
3) onoverg. ww. geboren zijn. A Diitabiki ati osu mi meke.
dada meke pikin kinderen met dezelfde vader.
4) overg. ww. uitbreken in ; voortbrengen. A man boon te ala en sikin meke baasi.
5) overg. ww. repareren; herstellen. Di a wagi booko fika na Alimina, ne den man komoto a Foto go meke en. syn: seeka1; ant: booko.
6) overg. ww. te keer gaan; spelen. Saide i e meke fanya fanya so du? Di Andilei meke taanga yesi go booko den kasun, ne a kandu kisi en. Zie: du. Van: GE. Etym.: make .
meke2 1) aux. v. hulpwerkwoord 'laten'. Meke mi gwe komoto ya, bika yu e weli mi ede.
2) overg. ww. veroorzaken. Na fu di a man siki langa, meke a dede.
dati meke bw. Sa Lomina e fuumolusu moni, a dati meke Kodyo nái gi en moni.
fu saide meke bw. Fu saide meke i fonmi a pikin du? syn: saide.
meke ain gi wan sama Zie trefwoord: ain1. idioom. naar iemand knipogen.
meke dagu Zie trefwoord: dagu. idioom. hond die net gejongd heeft.
meke guun uwii Zie trefwoord: guun. idioom. medicinale kruiden klaarmaken.
meke kofi overg. ww. een kop koffie maken. Zie trefwoord: kofi2.
meke modo Zie trefwoord: meke1. idioom. opscheppen; pronken.
meke mofu Zie trefwoord: mofu. idioom. een overeenkomst sluiten.
meke muwaa Zie trefwoord: muwaa. idioom. gapen.
meke osu znw. periode van 3 maanden nadat kind geboren is. Zie trefwoord: osu.
meke pampila Zie trefwoord: pampila. idioom. een brief schrijven.
meke piisii anga wan sama Zie trefwoord: piisii. idioom. iemand een compliment geven.
meke sani 1) Zie trefwoord: sani. idioom. pochen; pronken.
2) Zie trefwoord: sani. idioom. kieskeurig zijn.
meke sani gi sama Zie trefwoord: sani. idioom. iemand beschimpen.
meke sipowtu Zie trefwoord: sipowtu. idioom. grappen met iemand maken.
meke takitaki Zie trefwoord: takitaki. idioom. bekvechten.
meke tisee onoverg. ww. niezen. Zie trefwoord: atisee.
meke toobi Zie trefwoord: toobi. idioom. problemen veroorzaken.
mekeman 1) Zie trefwoord: meke1. idioom. vrouw die gebaard heeft.
2) Zie trefwoord: meke1. idioom. vroedvrouw.
meli overg. ww. aanraken. Ai daai e luku fu si a sama di meli en. (Mk. 5:32) Zie: lobi2; oli1.
meliki 1) znw. melk. A bun gi wan sama, efu ai diingi meliki ibii dei.
bobi meliki znw. Zie: bobi.
dileti meliki znw. Den gaansama fu fosi be lobi diingi kwakilowsu anga dileti meliki.
kaw meliki znw. koeien melk.
puili meliki znw.
2) overg. ww. koeien melken. Van: GE. Etym.: milk .
meliki kaw overg. ww. de koe melken. Zie trefwoord: kaw2.
membee 1) overg. ww. zich herinneren; iemand ergens attent op maken. Mi e membee yu fu yu á feegete fu gi mi moni di mi be leni yu. syn: denki; pakisei; ant: feegete. Zie: tokoo wan sama yesi. Var.: menbee.
bigi membee trots. syn: bigi fasi; hei membee; ant: saka fasi.
hei membee trots. Hei membee e booko sama saka. syn: bigi fasi; bigi membee; ant: saka fasi.
2) znw. gedachten. Te fu mi poti membee, a fiingi kaba, tyap, sutu mi a mi paata futu ogii ogii. Van: EN. Etym.: remember .
menbee overg. ww. Zie trefwoord: membee.
mendii 1) overg. ww. aanlengen; vermengen. Na a win ya, den kandi go a ini a kan fu a atiboon fu Masaa Gadu sondee fu poti wataa a ini mendii en. (Kon A Kiin 14:10b)
2) znw. tekort komen. Den di á be dyunta tyaipi moo lati á be abi mendii tu. (2 Kor. 8:15b) Van: DU. Etym.: minder .
mesaandi overg. ww. mishandelen. Namo Dyusama anga den fesiman makandii anga taa foluku de fiti makandii fu mesaandi den Pawlesi naki kii anga siton. (Ap. 14:5) Van: GE. Etym.: mishandle .
mesiti znw. meester. Wan mesiti na wan man sama di e leli pikin a sikoo. Female: yefolow. Zie: sikoo2. Van: DU. Etym.: meester .
meti1 1) znw. dier. Bubu na a moo ogii meti fu Saanan busi.
fo futu meti hond. syn: dagu.
libi enke meti leven als dieren. Te tu sama e libi enke meti wani taki den libi bun takuu anga denseefi.
pende meti jaguar. syn: bubu; gaan baa; takuu meti; tigii.
takuu meti jaguar. syn: bubu; gaan baa; pende meti; tigii.
tapu meti dieren die in bomen wonen bv. apen.
2) znw. vlees; wild. Mi go a wowoyo go bai wan pontu meti fu kon boli. Zie: sitimofu.
dugu dugu meti spieren; vlees zonder botten. Mi dugu dugu meti e ati mi, bika mi wooko taanga.
tifi meti tandvlees. Na mi tifi meti den tifi fu mi sidon. syn: gingibi.
kaw meti znw. rundvlees. Zie: agu tee; sawtu meti.
sawtu meti znw. zoutvlees; zouten. Sawtu meti na kaw di den kii sawtu poti a balin. Zie: agu tee; kaw meti. Van: EN. Etym.: meat .
meti2 znw. tweede vrouw. Sa Lokina anga Sa Nkeeke na meti, bika den libi anga awan man. Van: EN. Etym.: mate .
meti buba znw. dierenhuid. Zie trefwoord: buba.
meti olo znw. hol in de grond. Zie trefwoord: olo.
mi 1) vnw. ik, mijn, me, mij. Mi nái du ogii anga taawan. ant: yu.
2) vnw. 1st pers. bezitt, vnw. van mij. Van: EN. Etym.: me .
-mi achterv. achtervoegsel gebruikt bij een bepaalde groep van transitieve werkwoorden. A mma fonmi a pikin. Te i paamisi wan sama taki yu o gi en wan sani, ne yu á gi en mi en a sani, da i koli en.
Mi ná abi en koni! Zie trefwoord: koni. idioom. ik kan er niks meer aan doen!
mii overg. ww. malen; persen. Mi e mii ken, fu fende a wataa fi en diingi. Zie: kwinsi; masi1. Var.: maa.
alisi mii znw.
ken mii znw. suikerriet pers. Var.: ken maa.
sa mii znw.
winta mii znw. Wan winta mii na wan sani di e daai te winta e waai. Van: EN. Etym.: mill .
mila znw. mieren (Formicidea, O. Hymenoptera). Mila e tan tyaipi a ini doti olo. Zie: mukukutu.
baaka mila znw. Baaka mila na wan sowtu mila, di baaka, da en mofu ná ati enke lebi mila. Zie: ayo.
boon mila znw. Boon mila na wan fini sowtu mila, di te a kon a yu sikin, ai boon yu.
lebi mila znw. Lebi mila na wan lebi sowtu mila, di te a nyan yu, en mofu ati. Van: DU. Etym.: mier .
mila foiti znw. kleine miereneter. Zie trefwoord: foiti.
mila nesi znw. mierennest. Zie trefwoord: nesi.
milite znw. militair; soldaat. Na den suudati den e kai milite tu. syn: suudati. Zie: sikowtu. Van: GE. Etym.: military .
miliyun znw. miljoen. Ne, wan tongo taigi mi taki, na tu ondoo miliyun suudati de, di e lei a den asi tapu. (Kon A Kiin 9:16) Zie: Zie tabel onder: nombuu. Van: GE. Etym.: million .
mimi znw. huiskat. Mimi na wan taa nen fu pusipusi. syn: maanki; miyawn; pusi. Zie: bubu.
mindii 1) znw. midden, midden in. Mi doo a sineki a mindii kelen a tu pisi.
2) voorz. temidden van; tussen. Mi taampu a somen sama mindii e luku a feti.
3) voorz. (boven)op. Diya abi tutu a den mindii ede enke kaw. Van: GE. Etym.: middle .
mindii baka bon znw. ruggegraat. Zie trefwoord: baka2.
mindii dei znw. Zie: Zie tabel onder: ten. Zie trefwoord: dei.
mindii futu Zie trefwoord: futu1. idioom.
mindii neti znw. middernacht. Zie: Zie tabel onder: ten; Zie tabel onder: yuu1. Zie trefwoord: neti.
misi1 1) overg. ww. missen. Mi sutu a bofoo, ma mi misi en, bika a gwe. ant: kisi1.
2) overg. ww. over het hoofd zien; missen. I misi a ini a wooko di yu e du, i meke wan fowtu. syn: fowtu.
misi wan sama iets verdienen; je verdiende loon. A misi yu di a kaw sikopu yu, senten di mi e bali yu, di yu nái yee. syn: kisi wan sama moi.
3) overg. ww. laten gaan; een kans missen. I misi a kansi fi i libi, di yu fika a sikoo, bika i be sa toon dataa. Van: GE. Etym.: miss .
misi2 znw. mevrouw, vooral blanke. Wan misi na wan uman Bakaa.
sikoo misi znw. Wan sikoo misi na wan uman sama, di e leli sama a sikoo. syn: yefolow; Male: mesiti. Van: EN. Etym.: miss .
Misi Amoi znw. aanspreektitel voor Chinese winkel verkoopster. Zie trefwoord: moin.
misi futu Zie trefwoord: futu1. idioom.
misi mofu Zie trefwoord: mofu. idioom. verspreking.
misi wan sama Zie trefwoord: misi1. idioom. je gaat iets krijgen...; je verdiende loon.
Misidyan znw. één van de lo's der Aukaners. Misidyan na a nen fu wan fu den lo fu den twalufu lo fu Ndyuka. Zie: Zie tabel onder: lo1; Gaaman.
Misidyan sama znw. mensen die bij de lo van Misiedjan horen.
Misidyan sama znw. Zie trefwoord: Misidyan.
misiteiki znw. fout; vergissing. Di ai teli a moni, a meke misiteiki gi mi feifi kolu a tapu. syn: fowtu; misi1; ant: leti2; pilisisi; soifili. Zie: sonu. Van: EN. Etym.: mistake .
miti1 1) overg. ww. overkomen; gebeuren. Wan ogii miti a man, bika den fufuu en moni a Foto.
2) onoverg. ww. ontmoeten. Te u miti, da u sa taki fesi a fesi. syn: tuka2; ant: paati2.
U miti baka ye! U ook: Goede middag!
U miti oo! Goede middag.
3) overg. ww. samenbiden; verbinden. Mi miti den tu tetei fu a kon moo langa. A sikopu fu mi booko, da mi o lasi en miti baka. Na wan sama kini e miti en tiki futu anga en boma futu. Zie: lasi2; palaki. Van: EN. Etym.: meet .
miti2 znw. korenworm. Efi i fika alisi langa tumisi, da a o kisi miti.
mitimiti znw. mot. I dyunta tyaipi gudu goo mongo, ma na fu loto poli. Moi koosi di i abi seefi na fu mitimiti nyan poli. (Jak. 5:2) Van: GE. Etym.: mite .
miti mofu Zie trefwoord: mofu. idioom. beslissen; besluiten.
mitimiti znw. mijt. Zie trefwoord: miti2.
miyawn znw. huiskat. Miyawn na wan taa nen fu pusipusi. syn: maanki; mimi; pusi. Zie: bubu.
mma znw. moeder; mama. Zie trefwoord: mama2.
mofina 1) onoverg. ww. onschuldig; te beklagen; medelijden. Da Seliga mofina, na soso kaali den e muliki en. Baa Soli mofina, baa. Na soso kaali den uman e feti fi en ede. syn: pooti.
2) bnw. armoedig. Te i fende bun, yu mu denki den mofina sama di ná abi. ant: gudu. Zie: pina1; pooti.
3) bnw. kwetsbaar.
mofu 1) znw. mond. Ibii sama e poti nyanyan ne en mofu fu nyan go ne en bee.
akisi mofu compensatie verwachten. Te i du wan sama bun, da yu á mu akisi a sama mofu fu a bun di i du gi en.
baiba mofu haar dat om de mond groeit. syn: uwii mofu.
fii (fii) wan sama mofu peilen hoe iemand denkt over een zaak.
gaan mofu grote mond; ruw; onbeschaamd; ruw zijn; ongepast. Wan manengee di lobi piki sama gaan mofu, gaanengee. Zie: goofu; masaa2; saanti1.
gongosa mofu roddelaar.
naki mofu met de lippen smakken.
nyan mofu lege beloften doen. Yu á mu teke a man de taki, na soso nyan mofu ai nyan mofu.
ogii mofu kwade betovering; vloek; boze betovering; vloek. Di den kai a man nen te, ne ogii mofu kisi en. Zie: fuuku2; kai wan sama (ogii) nen.
puu a mofu overgeven. syn: balaki.
puu mofu verzoend worden.
puu mofu vloek verbreken. Zie: fuuku2.
puu mofu a sama stoppen met bekritiseren. ant: taki sama sani.
sibi i mofu a doti ga je mond wassen!; de mond wassen; je had niet mogen zeggen wat je net zei.
soso mofu alleen maar woorden. Yu na soso mofu i abi, yu nái du san i taki.
taki mofu gi wan sama iemand vervloeken.
wan sama mofu e booko wataa iemand kwijlt. Zie: wan sama neki e lon.
wasi mofu een aperatiefje nemen.
buba mofu znw. lip. Ala libisama abi tu buba mofu di e tapu den tifi.
lei mofu znw. leugenaar. syn: leiman.
ondoo mofu znw. onder kaak. ant: tapu mofu.
soo mofu znw. mondzweer wegens gebrek aan vitamine B. Te wan sama nái nyan bun, da soo mofu e kisi en te ala en sikin mofu weti fann.
tapu mofu znw. ant: ondoo mofu.
uwii mofu znw. syn: baiba mofu.
wataa mofu znw. speeksel.
towe wataa mofu tuffen; spugen. Te wan sani bita, da te i nyanmi en, da yu e towe wataa mofu. Zie: sipiti.
2) znw. bek; snuit. Ala foo anga meti abi wan mofu tu.
I tingi mofu enke dagu! Belediging: Jij met je stinkende mond als een hond!
3) znw. nieuws; boodschap; gesprek. Den Wayana Ingii tyai a mofu kon gi u taki den sama fu u sungu a Gaan Peegudu Sula. syn: bosikopu. Zie: taki1.
fiti mofu een afspraak maken; een overeenkomst sluiten. Den man fiti mofu, fa den o paati a moni di den fufuu. syn: meke mofu; miti mofu.
kengi mofu een belofte breken. Te i paamisi wan sama fu du wan sani gi en, da yu á mu kengi mofu, i mu du en.
koti mofu anga wan sama relatie met iemand verbreken.
koti sama mofu in de rede vallen. Te gaansama e taki, yu á mu koti en mofu.
meke mofu een overeenkomst sluiten. syn: fiti mofu; miti mofu.
meke mofu verbond; samenzwering.
paati mofu boodschap mondeling doorgeven. Den man paati mofu na a kondee taki fisi de fu bai. Zie: bolotyasi.
misi mofu verspreking.
miti mofu beslissen. Baa Soli anga Sa Lomina miti mofu san den o du. syn: fiti mofu; meke mofu.
pasa wan sama mofu ongehoorzaam zijn. Da efu Masaa Gadu be sitaafu den sama fu fositen de, da efu sama fu a ten ya pasa en mofu du ogii, da a o sitaafu den tu. ant: aliki1; yee.
poti mofu een vrouw aan iemand beloven om mee te trouwen.
poti mofu uman vrouw in een besproken huwelijk. Sa Lomina na Baa Kodyo poti mofu uman, da den o libi baka tu yali.
soso mofu gesprek zonder waarde; onzinnige conversatie.
4) znw. rand; uiteinde. A man sidon na a tafaa mofu.
bakadina mofu znw. vroeg in de avond (tussen 5-6 pm).
doo mofu znw. Mi waka pasa na a beele wenkii doo mofu. ant: baka osu.
tumofu goni znw.
wataa mofu znw. rivieroever. Wataa mofu na a paati fu liba anga soo. Na pe a liba anga soo e miti wi e kai “wataa mofu”. Wataa mofu na a paati fu liba anga soo. syn: mofu wataa. Van: EN. Etym.: mouth .
mofu kolanti Zie trefwoord: kolanti. idioom. 't gerucht loopt.
mofu wataa 1) znw. rivieroever. Zie trefwoord: wataa.
2) znw. speeksel in de mond. Zie trefwoord: wataa.
moi onoverg. ww. mooi, leuk, aantrekkelijk zijn. Zie trefwoord: moin.
moi moi znw. Zie trefwoord: moin moin.
moin onoverg. ww. mooi, leuk, fijn, elegant, aantrekkelijk zijn. Ala den osu fu a Foto moin, fu di den felifi den nyunyun. Te wan sama takuu, wansi san a o du, toku a ná o moi. ant: takuu. Var.: moi.
kisi wan sama moi verdiende loon. A kisi yu moi di a kaw sikopu yu, senten di mi e bali yu, di yu nái yee. syn: misi wan sama.
Misi Amoi znw. Na den uman Sineisi, di e seli a ini den wenkii, den sama e kai: “Misi Amoi”. Male: Omu (Sineisi).
moin moin znw. cadeau; gift. Var.: moi moi. Van: DU. Etym.: mooi .
moisi moisi znw. muis. Moisi moisi na wan pikin sowtu alata. Zie: alata. Van: GE. Etym.: mouse .
moiti znw. moeite. Mi e meke ala sowtu moiti fa mi man, fu sama mu kon biibi Masaa Jesesi Kelestesi. Zie: feti. Var.: muiti. Van: DU. Etym.: moeite .
mokisa 1) overg. ww. vermengen; (ver)mengen; zich aansluiten. Den sama poli a sukuu, bika den mokisa en anga a sawtu a ini awan peesi. Var.: mokisi; mokisapi.
mokisa sama znw. Wan mokisa sama na wan sama di mokisa anga Bakaa. syn: basaa; dogala.
2) onoverg. ww. eenworden. U ala sabi taki, di u teke dopu, da u mokisa dede anga Kelestesi Jesesi. (Lom. 6:3a) Van: EN. Etym.: mix .
mokisa alisi znw. gebakken rijst. Zie trefwoord: alisi.
mokisa sama znw. Zie trefwoord: mokisa.
mokisapi overg. ww. Zie trefwoord: mokisa.
mokisi overg. ww. Zie trefwoord: mokisa.
mokomoko znw. soort moerasplant. Mokomoko na wan uwii di lobi goo a sikin busi. Van: AI ? Etym.: mukumuku .
moliki onoverg. ww. moeilijk zijn. Zie trefwoord: muliki.
molugu tw. morgen groet. Ala mamanten te i si wan sama, da i mu gi en molugu. ant: kuneti; naafu. Zie: odi.
(U) Molugu oo! morgen groe. syn: U weki oo!; ant: A tapu wi oo!; Naafu. Zie: odi. Van: GE. Etym.: morgen .
molusu overg. ww. morsen, smerig, vies maken. A pikin towe a nyanyan molusu a hii osu. syn: tyobo; ant: kiin. Zie: fuumolusu. Van: DU. Etym.: morsen .
mombii overg. ww. iemand iets onthouden; misgunnen. Sa Malita mombii mi a bofoo di a boli, bika a á gi mi. Zie: giili; takuudu. Van: AI ? Etym.: amombe .
momenti znw. tijd (periode). A momenti di mi be kon a Foto, sama á be ipi so. Zie: ten; yuu1. Van: GE. Etym.: moment .
monde znw. maandag. Monde na a fosi dei fu a wiki di sama e go a wooko. Zie: Zie tabel onder: dei; Zie tabel onder: wiki1. Var.: munde. Van: EN. Etym.: Monday .
mongii znw. soort aapje. Mongii na wan tapu meti enke kwata, di e dyombo kisi udu a tapu a busi. syn: kesikesi. Zie: babun2; kwata. Van: EN. Etym.: monkey .
Mongo1 znw. Moego, stad in oost Suriname. Mongo na wan peesi di beina de enke wan pikin foto, fosi i kisi Alimina.
mongo2 znw. berg; heuvel. Te i e subi mongo, da i kini e weli. syn: beligi. Zie: hei hei1. Var.: mungo.
go a baka mongo sexueel impotente man.
moni znw. geld, betaalmiddel. Sondee moni yu á poi bai sani. syn: sensi1. Zie: gudu.
boko moni geld wisselen. Te i bai sani a wan sama, da a mu gi i i boko moni.
moniman rijk iemand. Baa Koida na wan moni man, bika a abi tyaipi gudu. syn: guduman; ant: pootiman.
doose kondee moni znw. A muliki nownow fu go a Bakaa kondee, bika i mu pai anga doose kondee moni.
kaita moni znw. kaartje om mee te reizen. Van: EN. Etym.: money .

TABEL: Geld

Sowtu a sowtu moni Muntstukken en bankbiljetten
afu sensi halve cent
sensi cent
kopoo sensi cent
tu sensi anga afu 2 ½ cent
loto 5 cent, 5 gulden
aitin sensi 8 cent
tin sensi; tin kolu 10 cent, 10 gulden
kwaliki 25 cent
twenti a feifi sensi, twenti a feifi kolu 25 cent, 25 gulden
bangunotu 50 cent, 50 gulden
kolu gulden
dala 2 ½ gulden
  100 gulden
  1000 gulden

moniman Zie trefwoord: moni. idioom. rijk persoon.
montolu znw. buitenboord motor. Zie trefwoord: muntolu.
monyo onoverg. ww.
moo 1) znw. meer. Mi abi ipi kaba, mi á wani moo. Mi ná abi wan enkii moni moo, ala mi moni kaba.
2) bw. vergelijkend gebruikt. Mi langa moo Baa Tyontyoni.
bun moo onoverg. ww. beter zijn dan. Begi bun moo fufuu. syn: betee.
moomoo bw. I á mu waka soso futu, moomoo te alen kai.
3) overg. ww. overkomen; de overhand hebben. Efu wan sama diingi sopi te a moo en, da a o duungu. Van: GE. Etym.: more .
moomoo bw. vooral; in het bijzonder. Zie trefwoord: moo.
mope znw. pruimachtige vrucht. Mope na wan sii di e sumee switi, ma te i nyanmi en a suwa. Van: AI. Etym.: mope .
mosoo overg. ww. U á mu mosoo anga sama di abi motyo fasi. Zie: mokisa.
motyo 1) onoverg. ww. prostitueren; hoereren. Wan uman di e go anga ala man a bedi e motyo. syn: waka waka. Zie: wei2.
2) znw. hoer; prostituee. Wan uman di e go anga ala man a bedi na wan motyo. syn: waka uman. Zie: wei uman.
motyo uman znw. vrouw met vrij geslachtelijk verkeer. Zie trefwoord: uman.
mseefi vnw. mijzelf. Zie trefwoord: miseefi.
mu aux. v. moeten. I mu kisi leli, efi i wani koni. Di mi tapu a doo, ne mi opo a fensee, fu a osu á mu dunguu. syn: musu1. Van: GE. Etym.: must .
muiliki onoverg. ww. moeilijk zijn. Zie trefwoord: muliki.
muiti znw. moeite. Zie trefwoord: moiti.
mukukutu znw. zwarte mier. Mukukutu na wan mila di te a nyan yu, da a sa siki yu. Zie: mila. Van: AF. Etym.: mu-kukutu .
muliki 1) onoverg. ww. moeilijk (zijn), lastig, ingewikkeld. A muliki nownow fu go a Bakaa Kondee, bika i mu pai anga doose kondee moni. syn: taanga; ant: makiliki. Zie: fokopu. Var.: muiliki; moliki.
2) overg. ww. lastig vallen; boos maken. Wan fu den fasi fu muliki sama na deleigi. Baa Fetiboi e nyan faya, wansi tin man muliki en, ai feti anga den. syn: teligi. Zie: deleigi. Van: DU. Etym.: moeilijk .
mulu znw. baarmoeder; uterus. Zie: bee. Van: DU. Etym.: moer .
mumui 1) overg. ww. bemoeien; de neus steken in andermans zaken. Baa Dosu lobi akisi Sa Lomina en sani e mumui a ini en libi. A á bun fu bumui a ini man anga uman libi. Var.: bumui.
2) onoverg. ww. omgaan met. Efu den á wani yee, da fika den. Da kaba mumui anga den. (Tit. 3:10b) Van: DU. Etym.: bemoeien .
mun 1) znw. maand. Wan yali abi twalufu mun.
go a mun osu menstrueren. syn: go a doo; kisi futu; kisi mun siki.
kisi mun siki menstrueren. syn: go a doo; go a mun osu; kisi futu.
taa mun znw.
2) znw. maan. Te neti, da na a mun a tapu e kiin peesi. syn: manti. Zie: sitali.
I bam bam bam fesi enke mun! Belediging: Jij met je vette gezicht, als de maan! Van: EN. Etym.: moon .

Tabel: De maanden van het jaar

fosimun (fu baka yali) januari
tu mun (fu baka yali) februari
dii mun maart
fo mun april
feifi mun mei
sigisi mun juni
seibin mun juli
aitin mun augustus
neigin mun september
tin mun oktober
elufu mun november
twalufu mun december

mun kenki znw. de stand van de maan. Zie trefwoord: kengi.
mun osu znw. menstruatie huis. Zie trefwoord: osu.
mun siki znw. menstruatie. Zie trefwoord: siki.
munde znw. maandag. Zie: Zie tabel onder: dei; Zie tabel onder: wiki1. Zie trefwoord: monde.
mungo znw. berg, heuvel. Zie trefwoord: mongo2.
muntolu znw. buitenboord motor. Anga wan muntolu yu e tii boto go a Ndyuka. syn: masini. Var.: montolu.
muntolu boto znw. motor boot. Zie trefwoord: boto1.
musu1 onoverg. ww. moeten (onder dwang). Den saafu be musu fu wooko taanga, efuso den basi be e fon den.
musu2 znw. stoffen muts; baret. Wan musu na wan sani di den sama e wei a den ede. Zie: ati2.
Lebi Musu znw. naam van een van de twaalf stammen der Aukaners. syn: Peegudu sama.
musude znw. de tijd vlak voor zonsopgang. Te musude fuuku, da somen sama e siibi ete. syn: kaka bali. Zie: Zie tabel onder: ten; mamanten.
mutete znw. rugzak gemaakt van geweven gras of twijgen. Wan mutete, na wan sowtu bakisi, di den sama e tyai sani a den baka mindii. Zie: bakisi. Van: AF. Etym.: mutete .
mutika znw. soort wesp. Mutika na wan takuu sowtu wasi wasi, di sa siki yu, efu a nyan yu. Zie: wasi wasi.
I sokoo mutika! je hand in een wespennest steken!
mutyama znw. regenboog. Wan mutyama de lontu a kownu sutuu ya. (Kon A Kiin 4:3b)
muwaa znw. geeuwen; gapen.
meke muwaa geeuwen. Alaten i e meke muwaa, i mu poti i ana a yu mofu. Van: AF. Etym.: mwa .
muyee znw. vrouw. Te wan uman anga wan man libi, da na a uman den e kai a muyee fu a man. syn: boliman; tiya sama; uman; Male: man1; tiyu sama; goniman. Van: IB. Etym.: mulher .
© Copyright SIL 2003