E - e

eb en vloed (zn). khaala-õetja.
echt 1) (bn, bw). satj moetj. ik zeg je -. ham satj moetj boliela. 2) sattja. -e wijsheid. sattja gjaan.
3) sattje ke. heb je het - gezien? toe sattje ke dekhle?
4) - en vals. khaṟa-khota.
5)
(zn). biaah. ze zijn in de - verbonden. oelogke biaah bhail hai. 6) saadie/sjaadie.
echtbreken (ww). aapan biaah ke waada toere.
echtelieden (zn). paraanie.
echter 1) (vgw). albat. 2) bakie.
echtgenoot 1) (zn). aadmie. 2) bhataar. [Aanmerking: d]
3) biehauta.
4) ghar waala.
5) patie.
echtgenote 1) (zn). aurat. 2) biebie.
3) biehautie.
4) ghar waalie.
5) patanie.
echtgenoten 1) (zn). doei paraanie. 2) patie-patanie. [Aanmerking: d]
echtscheiden (ww). biaah kaaṯe.
echtverbintenis 1) (zn). biaah. 2) saadie/sjaadie.
edelgesteente (zn). hiera-motie.
eed (zn). kasam. een - afleggen. kasam khaai. een - gestand doen. kasam poera kare. een - breken. kasam toere.
eega (zn). Zie: echtgenoot; echtgenote.
eelt (zn). ghaṯṯha/ghaṯṯie.
een (lidw, telw). ek(go).
een of andere (onbep. vnw). kauno.
een voor een (bw). ek-ek.
een weinig (telw). thora-bahoet.
eend 1) (zn). doksa. (mnl). 2) doksie. (vrl).
eender (bn, bw). ek/ekahie.
eendracht 1) (zn). ekta. 2) soemmat, etka mê soemmat rahe. -tig zijn.
eenendertig (telw). ekties.
eenennegentig (telw). ekaanbe.
eenentachtig (telw). ekaasie.
eenentwintig (telw). ekkaais.
eenenveertig (telw). ektaalies.
eenenvijftig (telw). ekkaawan.
eenenzestig (telw). eksaaṯh.
eenenzeventig (telw). ekhattar.
eenhandig (bw). ek hãath se.
eenheid (zn). ekta.
eenjarig (bn). ek baries ke.
eenkennig 1) (bn). sarmienda. 2) sarmaaike.
eenling (zn). akelwa.
eenmaal (bw). ek daafe.
eenoog 1) (zn). kaana. (mnl). 2) kaanie. (vrl).
eenparig (bw). ek moeh hoike.
eenpersoons (bn). ek miela waala.
eens 1) (bw). ek ṯem/daafe/dãai/samai. 2) eens toch. kabhie-na-kabhie.
3) saamiel. het met iem. - zijn. koi se saamiel baaṯe/rahe. haamie.
4) (ergens mee - zijn). hiekaare/hoekaare baaṯe/kare. raadjie rahe.
5) ek mat mê rahe. het - worden. ek howe.
eensgezind 1) (bn, bw). ek mat se. we moeten dit werk - aanpakken. hamlogke tjaahie ie kaam ek mat se kare ke. 2) ek moeh hoike. ze riepen - : oesab ek moeh hoike bolaais kie:
3) saamiel. - zijn. saamiel rahe.
eensgezindheid (zn). soemmat. er is - in zijn gezin. okar ghar mê soemmat hai.
eenstemmig (bw). ek moeh hoike.
eenvoudig 1) (bn). saada. 2) tjhoṯa-moṯa.
eenzaam (bn, bw). akel(e).
eer 1) (zn). aadar. 2) ieddjat.
3) maan. - en schande. maan-abmaan.
eerbied 1) (zn). ieddjat. 2) laadj.
eerder 1) (vz, bw). aage. 2) pahiele (djabaana).
eergevoel (zn). saram laadj.
eergisteren 1) (bw). doei rodj bhail/bietal. 2) ekwa kalhîa.
3) parsõ.
eerlijk 1) (bn, bw). sattja. hij is een - man. oe sattja aadmie hai. 2) sattje ke. ik zeg je -. ham sattje ke boliela.
eerst 1) (bw). aage. hij moet - gaan. oke tjaahie aage djaai ke. 2) pahiele (djabaana). dat was - niet zo. pahiele aise na raha.
eerste 1) (bn). aage waala. 2) agla.
3) pahiela waala.
4) pahielka.
eertijds (bw). pahiela djabaana.
eervol (bw). ieddjat se.
eeuw 1) (zn). ek sau baries. 2) eeuwen. sadian.
eeuwig 1) (bw). aanand. [Aanmerking: d] 2) haamesa. voor -. haamesa khaatien.
3) sada. voor -. sada ke lieje.
effen (bn). saada.
effenen (ww). baraabar kare.
egoïsme (zn). khaalie apane ke sõtje.
Egypte (zn). Egypte.
ei (zn). anḏa.
eigen (bn). aapan.
eigen ondervinging (zn). aap-bietie.
eigen zin doen (ww). aapan man/waalie kare. (z'n -).
eigenaardig (bn, bw). ek rakam ke.
eigenbaat (zn). apane khaatien.
eigendom (zn). khadjaana.
eigendunk (zn). apane ke baṟka maane.
eigenschap 1) (zn). goen. 2) latjhan.
eigenwijs (bn). aapan man/waalie kare. (- zijn).
eik(eboom) (zn). sientoer ke per.
eiland (zn). samoendar mê ke des.
eind 1) (zn). ant. 2) khatam.
3) maatha.
eindelijk (bw). ant mê.
eindigen 1) (ww). don kare. (overg.). Zie: beëindigen. 2) don howe. (onoverg.).
3) paṯaai.
eindje 1) (zn). toekkaṟa. een - touw. ek toekkaṟa rasrie. 2) een - lopen. koetjh doer tjale.
eisen (ww). maange.
eivol (bn). khatjaakhatj.
el (zn). lakaṟie.
elastiek (zn). lastiek.
elders 1) (bw). ante. 2) doesar djagaha.
electrische lamp (zn). biedjalie-battie.
elegant (bn). dekhnauk.
elf (telw). gjaara.
elfde (telw). gjaaraahwa.
elite (zn). baṟka manai.
elkaar (pvw). apane apane ke.
elk(e) 1) (bn, zn). har (ek). - jaar. har baries. - het zijne geven. har ek ke aapan aapan waala dewe. 2) -e dag. rodj(-nieth/rodj). rodjaana.
3) - de helft. aadha-aadha.
4) - haartje. rowa-rowa.
5) -e ader. nas-nas.
6) -e cent. sês-sês.
elleboog (zn). gãathie.
ellende 1) (zn). doekh. 2) moesiebat.
email (bn). kalaai.
emmer (zn). baltie.
en (vgw). aur(o).
energie (zn). taagat.
eng 1) (bv). bhãai-bhãai. 2) saket. een -e ingang. saket dwaar.
3) - behuisd. tjhoṯa ghar mê rahe.
4) ik werd er - van. ham ghabaṟaai gailie.
engel 1) (zn). fariesta. [Aanmerking: Mosl.] 2) parie.
3) swarag doeth. [Aanmerking: d]
engelenschaar (zn). parie ke djhoend.
engels (bn). ienglies.
enige 1) (telw). ekaat. - mensen. ekaat manai. 2) ekahie. hij is de - jongen. oe ekahie launda hai.
3) koetjh. - dagen geleden. koetjh dien baad.
4)
(bn). een - foto. bahoet baṟhîa foto.
enigszins 1) (bn, bw). tanie (se). 2) thora (se).
enkel 1) (zn). gãathie. m'n - doet pijn. hamaar gãathie piera hai. 2)
(bn). hij is - verkouden. oke khaalie sardie bhail hai. 3) een - mens. khaalie ek manai.
enkelbreed (bn). tjhoṯa panha.
enkele 1) (onbep. telw). doei-tien. hij bleef - dagen. oe doei -tien rodj rahie gail. 2) ekaat. - mensen. ekaat manai.
3) koetjh.
4)
(onpers. vnw). -n zeiden. koi koi bolies.
enkelvoud (zn). khaalie ek(go).
enorm 1) (bn). bahoet. 2) khoeb.
3) baṟa.
enten (ww). enter kare. [Aanmerking: Ned.]
enthousiast (bw). hausiela se.
enthousiastme (zn). hausiela.
entree (zn). dwaar(ie).
envelop (zn). liefaafa. [Aanmerking: d]
enzovoort(s) aur(o) koetjh.
epiloog (zn). aakhrie baat.
epistel (zn). tjieṯṯhie.
er (onpers. vnw). ekar(e). erna, -over, -door enz. ekare baad, biese mê, dwaara.
era (zn). djoeg.
erbarmen (zn). daaja.
erbij (bw). saamiel.
erekrans (zn). maala.
eren 1) (ww). aadar kare. wij - hem. hamlog okar aadar kariela. 2) ieddjat kare. je ouders -. aapan maai baap ke ieddjat kare.
3) baṟka maane.
erf 1) (zn). angana. 2) djagaha.
3) prasi. [Aanmerking: Sranan]
erfdeel (zn). hak. Zie: erfenis; recht.
erfelijk (bn). maai-baap ke.
erfenis (zn). hak.
erfgenaam (zn). hakdaar.
erfrecht (zn). hak.
erg 1) (bw). bahoet. - slecht. bahoet kharaab. 2) baṟa. - hard. baṟa djor se.
3) khoeb. hij begon - te huilen. oe khoeb rowe lagal.
4) hij heeft iets -s gedaan. oe kharaab kaam karies hai.
5) kathien. dat is heel -. ie bahoet kathien hai.
ergens 1) (bw). kaahîe/kaahõe. hij ging - heen. oe kaahõe gail. 2) - anders. ante. doesar djagaha.
ergeren 1) (ww). ghoermoesaai. 2) katjkatjaai.
erin (bw). eman/oman.
erkennen (ww). apane ke kasoer dewe.
ermee (onpers. vnw). ese.
ernst (zn). (- maken met iets). kausies kare.
ernstig 1) (bn, bw). karaai se. iem. - waaschuwen. koi ke karaai se samdjhaawe. 2) na khelwaar se.
3) kathien, ie bahoet kathien hai. dit is een -e zaak.
eromheen (bw). bhaawar.
erop 1) (bw). opar. leg het -. opar dhar de. 2) - los slaan. piete-paaṯe.
eruit (bw). eman/oman se.
eruit komen (ww). niekare/niekase.
eruit zien 1) (ww). dekhaai. dat ziet er goed uit. attjha se dekha hai. 2) lauke.
erven (ww). hak paawe.
erwt (zn). daal.
erwtenmeel (zn). besan.
erwtenmolen (zn). daalghõtnie.
etage (zn). makaan.
etaleren (ww). dekhaawe.
eten 1) (ww). bhodjan kare. 2) khaai. - en drinken. khaai pieje.
3)
(zn). khaaik. 4) khaana. - en drinken. khaana piena. daana-paanie.
eten geven 1) (ww). khaawaawe. 2) khiaawe.
etter (zn). pieb.
Eva (zn). Efa.
evacuëren 1) (ww). doesar djagaha djaai. 2) froisi kare. [Aanmerking: Sranan]
evangelie 1) (zn). khoes khabar. 2) soebh sandes. [Aanmerking: d]
3) soesamatjaar. [Aanmerking: d]
even 1) (bw). djara. 2) tanie se. mag ik - kijken? ham tanie se dekh sakab?
3) ek mieliet. hij gaat - weg. oe ek mieliet tjal djaai.
4) baraabar/barobar. je moet het - (gelijk) verdelen. toke tjaahie baraabar baaṯe ke.
eveneens 1) (bw). bhie. 2) tahaad lek.
evenveel (bn, bw). baraabar/barobar.
evenwel (bw). taubhie.
evenzeer (bw). bhie.
evenzo (bw). aisahie.
examen (zn). pariettjha.
excuseren (ww). maafie maange.
excuus (zn). maafie.
executeren (ww). maar dhaare.
expres (bw). djaan se.
extra 1) (bw). auro. 2) djaada. iem. - geven. koi ke auro/djaada dewe.
ezel (zn). gadaha.
Copyright © 2002