F - f

fabel (zn). khiessa.
fabriceren (ww). banaawe.
fabriek (zn). kaarkhaana.
fakkel (zn). loekaara.
falen 1) (ww). galtie banaawe. 2) na ṯhiek se kare.
familie 1) (zn). autaar. 2) (koetoem-)palwaar.
familiegroep (zn). koel.
Farao (zn). Faaraao.
Farizeeër (zn). Fariesie.
fatsoen (zn). sahoer.
fatsoenlijk (bn, bw). sahoer (se).
favoriet (bn). man waala.
februari (zn). farwarie.
fecaliën 1) (zn). fraakieṯ. 2) phraakieṯ.
3) goe. (v. dieren).
feest 1) (zn). nauta. 2) tewhaar/tiewhaar. (relig.). [Aanmerking: Hind.]
feestdag (zn). khoesie ke dien.
feesteling (zn). nautaria.
feestganger (zn). nautaria.
fel 1) (bn). tedj. 2) - gekleurd. tjaṯak.
3) - reageren. hauwa es baat kare.
4) -rood. laal-soeroek. tjaṯak laal.
feliciteren 1) (ww). fiesterie kare. [Aanmerking: Sranan] 2) saalgrah mobaarak howe. [Aanmerking: d]
ferm (bw). hiemmat se.
fermenteren (ww). boedjiaai.
festijn (zn). nauta.
fetish (zn). kardhan.
fiets (zn). baisgiel/baisiekiel.
fietsen (ww). baisgiel/baisiekiel tjalaawe.
fijn 1) (bn). fini. [Aanmerking: Sranan] 2) attjha. dit vind ik -. ie hamme attjha lage hai. ie hamme parsand hai.
3) mahien. (v. samenstelling).
4) -maken. koeṯe. piese.
5) -hakken, -snijden. tjhoṯa toekkaṟa mê kaaṯe.
6) mahienka. - (v. samenstelling). ṯop.
fiksen 1) (ww). attjha kare. 2) banaawe.
film (zn). felam/phelam. [Aanmerking: Ned.]
finaal 1) (bn, bw). ekdam (se). 2) bhar.
firmament (zn). aasmaan.
fladderen 1) (ww). pharpharaai. 2) phaṯkaare.
3) -d. djhabar-djhabar.
flambouw (zn). flambo/framo. [Aanmerking: Ned.]
flateus (bn). dekhnauk.
flauw 1) (bn). fiekka/phiekka. 2) biena sawaadj. dit eten is -. ie khaaik biena sawaadj hai.
flauwvallen (ww). be-hos/flauw howe. [Aanmerking: Ned.]
flemen (ww). phoeslaawe.
fles (zn). botal.
fleskomkommer (zn). laukie.
fleurig (bn). tjaṯak.
flikflooien 1) (ww). mew-mew kare. 2) phoeslaawe.
flikkeren (ww). baare-boete.
flink (bn, bw). tjarphar.
flonkeren (ww). tjamke.
fluisteren 1) (ww). dhiere-dhiere batiaai. 2) phoesphoesaawe.
fluit (zn). bãasoerie.
fluiten (ww). sietie maare. (zonder instrument).
foef (zn). tjalãakie.
foeteren 1) (ww). bhanbhanaawe. 2) bhoebhoenaai.
3) karkaraai.
fokken (ww). pose.
fonkelen (ww). tjamke.
fooi (zn). baaksîes.
forceren (ww). karaai se kare. forceer hem niet iets te geven. oke koetjh karaai se na dewaihe.
fors 1) (bn). baṟka. 2) hathiaar.
fout 1) (zn). galtie. een - maken. galtie banaawe. 2) ref ?
fraai (bn, bw). soerat.
fragment (zn). toekkaṟa.
franje (zn). djharalie.
Fransman birambi (zn). amta.
frauderen (ww). baimaanie/beimaanie kare.
frequent 1) (bw). hardam. 2) ḏheṟ daafe.
fris 1) (bn). tjaṯak. (kleur). 2) ṯhanḏha. (temperatuur).
fronsen (ww). ghoerke.
frontaal (bw). aage se.
fruit (zn). phal(-phalahrie).
fruiten (ww). tjhãuke.
(fruitsoort) (zn). djaamoen.
fuif (zn). nauta.
fuiven (ww). maudj manaawe.
functie 1) (zn). dardja. een hoge -. õetja dardja. 2) in - treden. kaam soeroe kare.
3) de - van voorzitter. baṟwa ghat.
fundament (zn). liepal ieta.
fut 1) (zn). saktie. 2) taagat.
futiliteit (zn). tjhoṯa tjiedj.
futloos (bn). biena saktie/taagat.
Copyright © 2002