N - n

na (vz). baad (mê). daar-. ekare baad (mê). - het eten. khaai ke baad.
naad (zn). sian.
naaien (ww). sieje.
naakt 1) (bn, bw). biena kapṟa. 2) nange.
naald (zn). soei.
naam (zn). naam(ie). het kind een - geven. laṟka ke naam dhare/rakhe.
naamgenoot (zn). nauraasie.
naapen (ww). dekhie-dekha kare.
naar 1) (vz). ke hîa. 2) ke lage.
3) ke paas. - de dokter. daaktar ke hîa/lage/paas.
4) . - een ander land. ek doesar des mê.
5) - alle kanten. tjaaro or.
6) - believen. moeh-maange.
7) - de mond praten. mieṯha (mieṯha) baat batiaai.
8) - hartelust. aapan man bharke.
9)
(bn, bw). babaal. een nare droom. babaal sapana. 10) - het werk gaan. kaam par djaai.
11) - vermogen. bharsak. djatha-saktie.
12) - voren. aage.
naarmaate 1) (vgw). djaise ... djaise. 2) djas ... tas.
naarstig (bw). kamaasoet.
naast (bn). (agal-)bagal (mê). hij woont hier -. oe bagal mê rahe hai. naast elkaar. bagale-bagale. hiernaast. hîa ke bagal (mê).
naaste (zn). tjienhaarṟ. (persoon). wie is mijn -? hamaar tjienhaar ke hai?
nabij 1) (bw, vz). nagietj. toen hij - kwam. djab oe nagietj aail. 2) ik woon - de school. ham skoel ke lage rahiela.
nabootsen (ww). Zie: nadoen.
nacht (zn). raat.
nadat (vgw). djab. - hij klaar was met eten. djab oe khaai tjoekal raha.
nadeel 1) (zn). haanie. 2) halkaanie.
nadenken 1) (ww). sõtje. 2) sõtj bietjaar kare.
naderbij 1) (vz, bw). nagietj. 2) nagtjaai.
naderen 1) (ww). nagietj aawe/djaai. 2) nagtjaai djaai.
naderhand (bw). ekare baad.
nadien (bw). oe ṯem se. - liet hij zich niet meer zien. oe ṯem se oe aapan moeh na dekhaais.
nadoen 1) (ww). dekhie-dekha kare. 2) bieraawe. (om te plagen).
nadrukkelijk (bw). dohoraaike/doharaaike. Zie: herhaaldelijk.
nagaan (ww). andaadj kare. Zie: uitzoeken.
nageboorte (zn). khêṟhîe.
nagel (zn). nakhoen.
nagenoeg (bw). kam se kam.
naijver (zn). djaran.
najagen (ww). kausies kare. (fig.). jaag het goede na. kausies kar bhalaai kare ke.
naken (ww). naktjaai/naktjaite.
nakomeling (zn). aulaad.
nakomen 1) (ww). paatjhe aawe. (later dan de anderen). 2) poera kare. een belofte -. aapan waada poera kare.
nalaten 1) (ww). na kare. (verzuimen). 2) (achterlaten). paatjhe tjhoṟ dewe.
naleven (ww). par tjale. de wet -. kaanoen par tjale.
nalezen (ww). paṟhe.
nalopen 1) (ww). paatjhe pakaṟe. (iem. achterna -). 2) dekhe. (kontroleren). de aparaten -. masien dekhe.
namaak (bn). naklie.
namelijk (bw). taraf se.
namiddag 1) (zn). saadj. 2) sandjha.
napluizen (ww). andaadj kare. Zie: natrekken; navraag.
nardus (zn). nardas.
narigheid 1) (zn). doekh. 2) moesiebat.
nasaal (bw). naak se.
nat (bn). bhiedjal.
natie (zn). djaat(ie).
natmaken 1) (ww). bhêwe. 2) bhiedjaai.
natrekken (ww). andaadj kare.
natuur (zn). parkiertie.
natuurlijk (bw). awas.
nauw 1) (bn). saket. een -e ingang. saket dwaar. 2) in het - zitten. phas djaai.
3) iem. in het - brengen. koi ke phasaawe.
nauw zitten 1) (ww). kase. (v. kleren). 2) in het - zitten. phas djaai.
nauwelijks 1) (bw). abbe-abbe. 2) ghat se.
nauwgezet (bw). phoṟ phoṟke.
navel (zn). ḏhoṟie.
navolgen (ww). pietjha pakaṟe. volg geen slechte mensen na. kharaab manai logan ke pietjha na pakaṟiehe.
navorsen 1) (ww). khodj-khabar kare. 2) djãatje-põetjhe.
navraag 1) (zn). khodj-khabar. - doen. (khodj-)khabar kare. 2) - doen. djãatje-põetjhe. Zie: napluizen.
nazaat 1) (zn). aulaad. 2) santaan.
Nazarener (zn). Naasaaret ke Aadmie.
nazeggen (ww). paatjhe bole.
nederig 1) (bn). niedrak. 2) niettja.
nederlaag (zn). haar. - en overwinning. haar-djiet.
Nederland (zn). Holãan.
Nederlander (zn). Holãandar.
Nederlands (bn). Holãas.
Nederlandse (zn). Holãandarien.
nee (tw). 1) na.
2) nahîe. (met nadruk).
neef 1) (zn). bhaai/bahien ke beṯa. (oom/tante zegger). 2) bahiene.
3) bhatiedj.
4) baṟka daada/ kaaka/ khaala/ maama/ mausie/ phoewa/ tjattjie ke beṯa. (zelfde generatie).
neer (bw). niettje.
neerbuigend 1) (bw). ghamand. 2) nietjaai karke.
neerdonderen (ww). bhararaai.
neerkomen 1) (ww). niettje aawe. 2) oetare.
neerleggen (ww). (niettje) dhare.
neerslaan (ww). maarke gieraawe.
neervallen (ww). giere.
neerzetten (ww). (niettje) dhare.
neerzien 1) (ww). niettjaai kare. (- op iem.). 2) toetj maane. Zie: minachten.
neet (zn). liekh.
negen (telw). nau.
negendaags feest (zn). nau-raatan. [Aanmerking: Hind.]
negenendertig (telw). ontaalies.
negenennegentig (telw). niennaanbe.
negenentachtig (telw). nauwaasie.
negenentwintig (telw). onties.
negenenveertig (telw). ontjaas.
negenenvijftig (telw). onsaṯh.
negenenzestig (telw). onhattar.
negenenzeventig (telw). onaasie.
negentien (telw). onnais.
negentig (telw). nabbe.
negeren (ww). koedjaat maane.
negorij (zn). tjhoṯa gãaw.
negotie (zn). rodjgaarie.
nek (zn). gaṯṯai.
nemen (ww). lewe.
neppen 1) (ww). baimaanie/beimaanie kare. 2) kapṯa kare.
3) kapṯe.
nergens (bw). kahõe/kahîe na.
nerveus (bn, bw). ghabaṟaaike.
nest (zn). khota.
net 1) (bw). abbe (abbe)/abhie (abhie). hij is - gekomen. oe abbe abbe aail hai. 2) - (zo) als. djaise. hij lacht - als z'n moeder. oe djaise aapan maai hãse hai.
3) ghat. hij lacht - als z'n moeder. oe aapan maai ghat hãse hai.
4) hij deed het - zo. oe aisahie/oisahie karies.
5)
(zn). djaal. vissen met een -. djaal se matjharie pakaṟe.
net(jes) (bn, bw). ṯhiek (se).
neuriën (ww). gaawe.
neus (zn). naak. - en oren. naak-kaan.
neussieraad (zn). tjhoettjie.
neut (zn). pãawa.
nevel (zn). os.
nicht 1) (zn). bhaai/bahien ke bieṯia. (oom/tante zegger). 2) bahiene.
3) bhatiedjien. (zelfde generatie). baṟka daada/ kaaka/ khaala/ maama/ mausie/ phoewa/ tjattjie ke bieṯia.
niedharak (bn, bw). niedharak.
niemand (onbep. vnw). koi na.
niemendal (bw, onbep. vnw). koetjh na (khaatien). hij wachtte voor -. oe koetjh na khaatien agorat raha. - krijgen. koetjh na paawe.
niet (bw). 1) na. helemaal niet. ekko boen na. tanko na.
2) nahîe. (nadruk).
nietig 1) (bn). niettja. 2) tjhoṯa.
niets 1) (onbep. vnw). kauno na. 2) koetjh na. je hebt - meegrbracht. toe kauno/koetjh na legaile.
nietswaardig 1) (bn). be-kaamiel. 2) be-kaar.
3) niekamba/niekamma.
4) niemakharaam. (- persoon).
niettegenstaande (vz, vgw). tjaahe. - hij moe was, ging hij toch. oe tjaahe thak gail raha, tabbo gail.
niettemin 1) (vgw). tabbo. 2) taubhie. hij was ziek, maar - kwam hij. oe bemaar raha, tabbo oe aail.
nieuw 1) (bn). naawa. Nieuw Jaar. Naawa saal. [Aanmerking: d]
nieuweling (zn). nausiekhia. [Aanmerking: d]
nieuwjaar (zn). naawa saal.
nieuws 1) (zn). bhed. 2) khabar.
nieuwsgierig zijn (ww). maange djaane.
niezen 1) (ww). tjîeke. ik moet -. ham tjîekab. 2) tjîek aawe.
nihil (onbep. vnw). koetjh na.
nijd (zn). djaran.
nijgen (ww). djhoeke.
Nijl (zn). Nail. (rivier).
nimmer (bw). kabhie/kabhoe na.
Ninave (zn). Nienafe.
nivelleren (ww). baraabar kare.
nochtans 1) (bw). tabbo. 2) taubhie.
nodig 1) (bw). djaroerat/djaroerie. wat heb je -? toke kaun tjiedj djaroerat/djaroerie hai? 2) kaam rahe. ik heb het -. hamke kaam hai.
nodigen 1) (ww). nauta dewe. 2) bolaawe.
noemen 1) (ww). bolaawe. ze - het kind Prem. oesab aapan laṟka ke Prem bolaawe hai. 2) poekaare.
3) naam dhare/rakhe. ze noemden het kind A. oesab laṟka ke naam A dharies/rakhies.
noen (bw). baara badje dien mê.
noest (bn, bw). kamaasoet ghat.
nog 1) (bw). abbe (abbe). hij is - hier. oe abbe hîa hai. 2) - meer. abbe aur(o). djaada.
3) - wat. koetjh aur(o).
4) - eens. fien/fier/phien/phier se.
nonsens 1) (zn). an-ban baat. 2) bakwaat/bakwaas.
nood (zn). moesiebat.
noodzakelijk (bw). djaroer.
nooit (bw). kabhie/kabhoe/kahio na.
noord (zn). oettar. het -en. oettar kait/or.
Noordzee (zn). Oettar ke samoendar.
norm (zn). nem.
noteren (ww). liekhe.
notitie (zn). liekhal baat.
nou (tw). baapre-baap! (nou nou!). Zie: nu.
november (zn). nawambar.
nu 1) (bw). ab(sie). 2) esaait/iesaait (ke djabaana).
3) - al. abhaine se.
4)
(tw). are! 5) - en dan. kabhie (kabhie).
6) tab djab, tab djab.
nul (telw). soenja.
nummer (zn). nambar.
nut 1) (zn). faida. iets tot zijn - doen. okar faida khaatien koetjh kare. dat heeft geen -. eman faida na hai. 2) naafa.
nutteloos 1) (bn). be-kaamiel. 2) be-kaar.
3) niekamba/niekamma.
nuttig 1) (bn, bw). kaamiel. 2) laabh.
nuttigen (ww). khaai. een maaltijd -. bhaat khaai.
Copyright © 2002