O - o

o 1) (tw). e. 2) he. o koning! he raadja!
obstinaat 1) (bn). djied. 2) ḏhieṯh.
occultisme (zn). odjha.
oceaan (zn). baṟka samoendar.
oceaanstomer (zn). djahaadj.
och! (tw). baapre baap!
ochtend (zn). sabere.
oculeren (zn). enter kare.
odeur 1) (zn). mahak(awwa). 2) soegandh.
oefenen (ww). kasrat kare.
oerwoud (zn). djangal. [Aanmerking: Eng.]
oever 1) (zn). kanti. [Aanmerking: Sranan] 2) kienaare.
of (vgw). kie (to). even kijken - hij slaapt. dekhe kie oe soete hai kie na. groen - rood. hariar kie to laal.
offer 1) (zn). baliedaan. 2) daan(-poen). [Aanmerking: Hind.]
3) korban. [Aanmerking: Mosl.]
4) poedja. [Aanmerking: Hind.]
offeraltaar (zn). baliedaan ke tafra. hij maakte daar een -. hõewa par oe ieta se ekgo baliedaan ke tafra banaais.
offerdrank (zn). pantjaamriet. [Aanmerking: d, Hind.]
offeren (ww). baliedaan/daan/poedja kare. [Aanmerking: Hind.]
offerfeest (zn). baliedaan ke nauta.
offerspijs (zn). mohanbhog. [Aanmerking: d]
ofschoon (vgw). tjaahe. hij kwam, - hij ziek was. tjaahe oe bemaar raha, tabbo aail.
oftewel (vgw). ja/jaane. een miljoen, - duizend maal duizend. ek mieljan jaane das laakh.
ogenblik (zn). ek mieliet. op het -. ab (ke ṯem).
oker (zn). bhiendie.
oksel (zn). khakaurie.
oktober (zn). aktoebar.
olie (zn). tel.
olieverkoopster (zn). telien.
olifant (zn). hãathie.
olijf 1) (zn). ber. 2) djaitoen. -boom. djaitoen ke peṟ.
Olijfberg (zn). Djaitoen ke pahaaṟ.
om 1) (vz). ke. 2) khaat(ien). - te laten zien. dekhaawe ke/khaat(ien).
3) ke kaaran. om reden van. ke kaaran se.
4) - z'n vinger winden. liep-pot lewe.
oma 1) (zn). aadjie. (vaders moeder, Hind.). 2) daadie. (vaders moeder, Mosl.).
3) naanie. (moeders moeder).
omarmen (ww). liepṯe.
ombouwen (ww). doesar rakam banaawe.
ombrengen (ww). maar dhaare.
ombuigen 1) (ww). lafaawe. 2) teṟha kare.
omdat (vgw). kaahe se.
omdoolen 1) (ww). dawwaai. 2) iedhar oedhar djaai/tjale.
3) tjhoetjhoewaai.
omdraaien 1) (ww). aunha dewe. (overg.). 2) ghoemaawe.
3) oeloeṯ dewe.
4) oelṯa phoelṯa kare.
5) ghoeme(-phiere). (onoverg.).
6) oelṯe.
omduwen (ww). dhakele.
omgaan met (ww). batiaai. ze gaan niet met elkaar om. oesab na batia hai.
omgang (zn). hoekka-paanie.
omgekeerd 1) (bw). oeloeṯ. 2) oelṯa-phoelṯa.
omgeven (ww). ghere.
omgeving 1) (zn). aas-paas. 2) bietja.
omheen (bw). bhaawar.
omheind (bn). gheral.
omheinen (ww). ghere.
omhelzen 1) (ww). akwaarie kare. 2) gale lagaawe.
3) tjhaatie mielaawe.
omhoog 1) (bw). oeppar. 2) õetja.
(ww). 3) - houden. thaame rahe.
omhullen (ww). lapeṯe.
omkappen (ww). kaaṯe.
omkeren 1) (ww). aunha dewe. (overg.). 2) ghoemaawe.
3) oeloeṯ dewe.
4) oelṯa phoelṯa kare.
5) ghoeme(-phiere). (onoverg.).
6) oelṯe.
omkijken (ww). ghoemke taake.
omklemmen (ww). kaske pakaṟe.
omkomen 1) (ww). mare. 2) mar djaai.
omkoopbaar (bn). ghoeskhor.
omkopen (ww). koetjh thama dewe.
omlaag (bw). niettje. hij kwam -. oe niettje oetaral.
omliggend (bn). aas-paas.
omlijnd (bn). gheral.
omlijnen 1) (ww). (tjienha) ghere. Zie: omrasteren; omringen; omsingelen; omtuinen. 2) khaatje.
omploegen (ww). (har) djote.
omrasteren (ww). ghere. Zie: omlijnen.
omringen 1) (ww). aas-paas mê rahe. 2) ghere. Zie: omlijnen.
omroeren (ww). ghore.
omsingelen (ww). ghere. Zie: omlijnen.
omsingeling (zn). gher-ghaar.
omslaan 1) (ww). badale. (het weer). 2) ghoemaawe. (een bladzij -).
3) hore.
4) lapeṯe. (kleren).
5) oeloeṯ djaai. (boot).
6) djaai. (een hoek).
7) tjale.
omspitten (ww). gore.
omstander (zn). hõewa ke manai.
omstandigheden (zn). haal(at).
omstreeks (bw). lagbhag.
omtrent (bw). lagbhag. er waren - vijftig mensen. lagbhag patjaas manai raha.
omtuinen (ww). ghere. Zie: omlijnen.
omver (bw). oeloeṯ.
omwaaien (ww). giere. de boom is omgewaaid. peṟ gieral hai.
omweg 1) (zn). doesar rasta. 2) een - maken. doesar rasta djaai.
omwenden 1) (ww). ghoeme. (onoverg.). 2) ghoemaawe. (overg.).
omwikkelen (ww). lapeṯe.
omwinden 1) (ww). baanhe. 2) lapeṯe.
omwisselen (ww). badale.
omzagen (ww). kaaṯe.
omzichtig 1) (bw). batjaaike. 2) hiesaab se.
omzien 1) (ww). ghoemke taake. 2) - naar hulp. sahaara khodje.
3) - naar iem. koi ke sahaara/madat kare.
omzwachtelen (ww). baanhe.
omzwerven 1) (ww). dawwaai. 2) iedhar oedhar djaai.
3) tjhoetjhoewaai.
on- 1) (voorvoegsel). an-. -wetend. an-djaan. 2) be-. -nuttig. be-kaamiel.
onaangenaam (bn, bw). na attjha/ṯhiek.
onaanraakbaar 1) (bn). atjoet. [Aanmerking: d] 2) tjamaar.
onaanzienlijk 1) (bn). niettje. 2) aisan-taisan.
onaardig (bn, bw). biena prem (se).
onaf (bn, bw). baakie.
onafgebroken 1) (bw). hardam. 2) doharaaike/dohoraaike.
onafhankelijk (bw). adjaat.
onbebouwd land (zn). maidaan.
onbedachtzaam (bw). be-bietjaar. - handelen. be-bietjaar kare.
onbeducht (bn, bw). be-ḏaṟ (se).
onbeheerst (bn). be-hiessaab.
onbehoorlijk (bn, bw). be-sahoer (se).
onbehuisd (bn). biena ghar ke.
onbelangrijk (bn). baṟka na. dat is -. ie baṟka baat na hai.
onbeleefd 1) (bn). be-kaida. 2) be-sahoer.
onbelezen (bn). an-paṟh.
onberaden (bn, bw). be-sõtj phiekier (se).
onbeschaafd (bn). be-sahoer.
onbeschaafd mens (zn). bantjar. Zie: wilde.
onbeschadigd (bn, bw). haanie na bhail.
onbescheiden 1) (bn). be-dhan. 2) - zijn. liebier liebier kare.
onbeschoft (bn). be-sahoer.
onbestendig (bn). belna ghat.
onbetamelijk (bn, bw). be-sahoer (se).
onbetekenend (bn). niettja.
onbetrouwbaar 1) (bn). na bharosaadaar. 2) - tusenpersoon. phaṯak-dalaal.
onbevreesd 1) (bn, bw). be-ḏaṟ (se). 2) nieḏhaṟak.
onbewolkt 1) (bn). baadar tjiekkan hai. 2) badarie na hai.
onbewust (bw). biena djaane.
onbezoedeld (bn, bw). safa (se).
onbezonnen (bn, bw). be-(sõtj) phiekier.
onbezorgd (bn). be-sõtj(-phiekier).
onbruik (bw). be-kaamiel.
onbuigzaam 1) (bn). kaṟeṟ. (let.). 2) tjiemmar.
ondankbaarheid (zn). niekmakharaamie.
ondankbare (zn). niemakharaam.
onder 1) (vz). niettje. - de tafel. tafra ke niettje. 2) tare. - de boom. peṟ ke tare.
3) - de voet lopen. katjar-koetjoer dewe.
4) - dwang. djabardjastie.
onderdak (zn). thekaan(a). iem.- geven. koi ke thekaana dewe. koi ke rahe dewe.
onderdanen (zn). djanta/djantie log.
onderdanig 1) (bn). adab. iem.- zijn. koi se adab kare. 2) adhien. [Aanmerking: d]
3) niettje.
4)
(bw). niettjaai se.
onderdeel 1) (zn). bhaag. 2) toekkaṟa.
onderdompelen 1) (ww). bore. (overg). 2) dabore/diebore.
3) maadje.
onderdrukken (ww). sataawe.
ondergeschikt (bn). adhien. [Aanmerking: d]
onderin (vz). ekdam niettje.
onderkoning (zn). maaha-mantrie.
onderling 1) (bw). aapas mê. 2) apane apane mê.
onderlopen (ww). boere. de keuken begon onder te lopen. koekroe boere lagal.
ondernemen (ww). soeroe kare.
onderpand (zn). baadjie.
onderste (bn, zn). sab se niettje (waala). de - steen. sab se niettje ieta.
ondersteboven 1) (bn, bw). oeloeṯ. 2) oelṯa phoelṯa.
3) - keren. oeloeṯ dewe. oelṯa phoelṯa kare.
ondersteunen 1) (ww). kraka lagaawe. (let.). 2) sahaaita/sahaara/madat kare. (fig).
ondertekenen (ww). naam liekhe.
ondertussen (bw). etane/otane mê.
ondervinden (ww). biete. wij hebben veel ondervonden. hamlogke oeppar bahoet bietal.
ondervragen (ww). khod-khodke poetjhe.
onderweg (bw). rasta mê.
onderwijl (bw). etane/otane mê. - kwam zijn vader eraan. etane mê okar baap aail.
onderwijs (zn). siekhtjha.
onderwijzen 1) (ww). paṟhaawe. 2) siekhaawe.
onderwijzer 1) (zn). maastar. [Aanmerking: Eng.] 2) siekhaawe waala.
3) tietjhar. [Aanmerking: Eng.]
onderwijzeres 1) (zn). maastarien. 2) siekhaawe waalie.
3) tietjhar. [Aanmerking: Eng.]
onderworpen (vdw). djietal. de vijand werd -. doesman log djietal raha.
onderzoek (zn). tjhaan-bien. - doen naar. tjhaan-bien kare. khabar kare.
ondeugd 1) (zn). adharam. [Aanmerking: d] 2) badjaatie.
3) badmaasie.
ondeugend 1) (bn, bw). badjaat. 2) badmaas.
onecht (bn). naklie.
oneens zijn (met) 1) (ww). ek na rahe. 2) hiekaare/hoekaare na bhare/kare.
3) hoedjat kare.
oneer 1) (zn). anaadar. [Aanmerking: d] 2) niaadar. [Aanmerking: d]
oneerlijk 1) (bn, bw). baimaan/beimaan. - handelen. baimaanie/beimaanie kare. 2) na satj/sattja. die man is -. oe aadmie satj na hai.
3) -e winst maken. kapaṯ kare.
oneffen (bn). õetj-kaal.
onenigheid (zn). hoedjat.
onfatsoenlijk (bn). be-saram.
ongeacht (vgw). tjaahe. - waar u heengaat. tjaahe djaaha toe djaihe.
ongehoorzaam zijn (ww). baat na soene/maane.
ongehoorzaamheid (zn). gabarai.
ongehuwd 1) (bn). kwaare. 2) okar biaah na bhail hai.
3) -e man. koemaar.
4) -e vrouw. koemaarie.
ongeletterd (bn). an-paṟh.
ongelovige (zn). be-bieswaasie.
ongeluk 1) (zn). doekh. het - treft ons. hamlogke doekh oeṯhaawe ke pare hai. 2) een - krijgen. tjhoṯaai djaai.
3) batnasieb. ongelukkig persoon.
ongemakkelijk (bn). gaṟbaṟ. m'n tante is een - mens. hamaar mausie gaṟbaṟ aurat hai.
ongemanierd (bn). be-sahoer.
ongemerkt (bw). tjoeppe se. ze kwam - binnen. oe tjoeppe se bhiettar aail.
ongeoorloofd (bn). mienaahie.
ongeordend (bn). tjietier-bietier.
ongerechtigheid 1) (zn). kharaabie. 2) paap.
ongerust (bn). sõtj rahe. (zich - maken). ik maak me - over hem. hamke sõtj hai okare oeppar.
ongeschikt 1) (bn). na laaik. hij is - om minister te worden. oe mantrie howe khaat na laaik hai. 2) niekamba/niekamma.
ongetrouwd 1) (bn). kwaare. 2) okar biaah na bhail hai.
ongetwijfeld (bw). djaroer.
ongeval (zn). (een - krijgen). tjoṯaai djaai.
ongeveer 1) (bw). andjaat se. 2) lagbhag.
3) moesaabiek.
ongeveinsd (bn, bw). sattja.
ongevoelig 1) (bn). gathaai. 2) hij is een - man. oke patthar diel hai.
ongewild (bw). be-djaanke.
ongezeglijk (bn). badmaas.
onhebbelijk (bn, bw). be-sahoer (se).
onheil (zn). doekh.
onhygiënisch (bn). djhoeṯṯha.
onjuist (bn). na attjha/satj/ṯhiek.
onkruid (zn). ghãas.
onlangs (bw). koetjh dien ke/thora dien baad.
onmatig (bn, bw). be-hiesaab (se).
onmatigheid (zn). loetjpan.
onmiddellijk 1) (bw). djaaṯ-paaṯ. 2) djoerte.
3) ehîe/ohîe laage.
4) phoertie.
5) toerant.
onmogelijk 1) (bn). anhonie. [Aanmerking: d] 2) moeskiel. het is - door het oog v. e. naald te kruipen. soei ke hol me ghoes djaai moeskiel hai.
onnadenkend (bn). be-(sõtj)-(phiekier).
onnuttig 1) (bn). be-kaamiel. 2) be-kaar.
3) niekambba/niekamma.
onophoudelijk 1) (bw). hardam. 2) doharaaike/dohoraaike.
onpasselijk (bn). oemthe.
onrecht (zn). anniaai.
onrein 1) (bn). djhoeṯṯha. 2) maakroe.
3) haraam. (ritueel - ). [Aanmerking: Mosl.]
4) asoedh. [Aanmerking: Hind.]
onrijp 1) (bn). katja/katje. 2) na pakkal.
ons (pvw). hamlogke. (2de-4de naamval). - huis. hamlogke ghar. hij roept -. oe hamlogke bolaawe hai.
onschuldig (bn). be-kasoer.
onschuldige (zn). be-kasoerie.
onsterfelijk (bn). amar.
ontbieden (zn). bolaawe.
ontbinden 1) (ww). khole. (losmaken). 2) sare. (rotten).
3) kaaṯe. (fig.). het huwelijk -. biaah kaaṯe.
ontbloten 1) (ww). kapṟa niekaare. 2) tjiaare. (v. tanden).
ontdekken (ww). soebha kare.
ontdekking (zn). soebha.
ontdooien 1) (ww). gale. (onoverg.). 2) galaawe. (overg.).
ontelbaar (bn). angientie.
onteren (ww). ieddjat loete.
ontfermen (ww). daaja kare/lage.
ontferming (zn). daaja.
onthaal (zn). satkaar.
onthouden 1) (ww). jaad kare. 2) khiaal kare.
3) moeṟie mê dhaare/rahe.
4) na kare. (zich - van).
ontkiemen (ww). djame.
ontkleden (ww). kapṟa niekaare.
ontkomen 1) (ww). batj djaai. 2) batje.
ontlasting 1) (zn). fraakieṯ/phraakieṯ. [Aanmerking: d] 2) goe. (v. dieren).
3) ṯaṯṯie. - en urine. ṯaṯṯie piesaab.
ontluizen (ww). dhiel/djõewã biene/here/niekaase.
ontmaagden (ww). balat daar kare.
ontmoedigd raken (ww). hiemmat haare.
ontmoedigen (ww). bharkaawe.
ontmoeten 1) (ww). bheṯ kare. 2) bheṯaai.
3) miele.
ontmoeting 1) (zn). agwaanie. 2) mielan.
3) moelaakaat.
4) sangam.
ontnemen 1) (ww). lewe. 2) niekaare.
ontroerd (bn). wiaakoel.
ontsluiten (ww). khole.
ontstaan 1) (ww). bane. 2) oetpan howe.
ontstemd (bn). naraadj. - zijn. naraadj howe.
ontvangen 1) (ww). miele. ik heb het geld -. hamke paiswa mielal. 2) paawe. een zegen -. aasier-baat paawe.
3) swiekaar kare. [Aanmerking: d]
4) satkaar dewe. gasten -. pahoena swiekaar kare/satkaar dewe. [Aanmerking: d]
ontvangst 1) (zn). satkaar. [Aanmerking: d] 2) swiekaar. [Aanmerking: d]
ontvluchten 1) (ww). bhaag djaai. 2) bhaage.
ontvoeren (ww). bhagaawe.
ontvreemden 1) (ww). ṯhag lewe. 2) ṯhage.
3) tjore.
4) tjorie kare.
ontwaken 1) (ww). djaag djaai. 2) djaage.
ontwaren (ww). dekhe.
ontwijd worden (ww). oetjhien howe.
ontwikkeld (bn). paṟhal(-liekhal).
ontzag (zn). ieddjat.
onverhoeds (bw). antjakke mê.
onverholen (bn, bw). kholke.
onverschillig (bn). be-gam. God en mensen lieten hem -. oe Parmeswar aur manai se be-gam raha.
onverstand (zn). moeroekh ke baat.
onverstandig (bn). na-samadjh.
onvriendelijk (bn, bw). gharmoesaai.
onvruchtbare man (zn). baadj.
onvruchtbare vrouw (zn). baadjien.
onwaar 1) (bn, bw). djhoeṯh ke. 2) na satj.
onwaardig (bn). na laaik.
onwelvoeglijk (bn, bw). be-sahoer (se).
onweren (ww). gardje(-tarpe).
onwetend (bn). andjaan.
onwetendheid 1) (zn). aggjaan. 2) awiedja. [Aanmerking: d]
onwijs 1) (bn, bw). bhoettjar. 2) pagala.
onze 1) (bez. vnw). aapan. (terugslaand op onderwerp). 2) (anderszins). hamlogke.
onzedelijk 1) (bn, bw). be-saram. 2) be-sia.
onzin 1) (zn). an-ban baat. 2) bakwaad/bakwaas.
3) be-baat ke baat.
4) pagala baat.
onzuiver (bn, bw). na safa (se).
ooft (zn). phal(-phalarie).
oog (zn). ãakh(ie).
oogharen (zn). baraunie.
oogleden (zn). palak.
oogst (zn). kaṯhnie (ke phal).
oogsttijd (zn). kaṯnie ke ṯem.
oogwenk 1) (zn). pal. 2) tjhan.
ooi (zn). bhêrie.
ooit (bw). kabhie (kabhie). ooit wel. kabhie na kabhie.
ook (bw). bhie.
oom 1) (zn). baṟka daada. (vaders oud. broer, Hind.). 2) kaaka. (vaders jong. broer, Hind.).
3) maama. (moeders broer, Hind.).
4) mausa. (man v. moeders zuster, Hind.).
5) phoeppha. (man v. vaders zuster, Hind.).
6) tjattja. (vaders broer, Mosl.).
7) - en neefje. - bhaine.
oor (zn). kaan. (lich. deel).
oorbel (zn). lienga.
oord 1) (zn). dhaam. [Aanmerking: d] 2) djagaha.
oordeel (zn). djadj ke kaam.
oordelen 1) (ww). djadj ke kaam kare. 2) moeh dekhe/taake.
3) niaai kare.
oorlog (zn). laṟaai.
oorlogsschip (zn). manwaar. [Aanmerking: d]
oorverdovend (bw). kanphor.
oorzaak (zn). kaaran.
oost (zn). poerab. het -en. poerab kait/or.
op 1) (vz). par. - dat moment. ohîe ṯem par. 2) - de een of andere manier. djaise-taise.
3) - de proef stellen. adjmaawe.
4) - een punt gericht. ektak.
5) - en neer. oeppar se niettje.
6) - handen en voeten. bakãija/bakeija.
7) - iem. afgeven. koi ke niendara kare.
8) - ongewenste plekken. ṯhãaw-koeṯhãaw.
9) - klaarlichte dag. dien doepahare.
10) - slot. ghasak. taala par.
11) - stapels leggen. tahiaawe.
12) de suiker is -. tjienhie don hoi gail.
13) op zijn. oraai djaai.
14) - z'n beloop laten. rahen dewe.
15) - z'n gemak. aapan roekh ke soekh se.
16) - z'n plaats zetten. aapan thiehaana par dhare.
17) - zoek. talaas.
opa 1) (zn). aadja. (vaders vader, Hind.). 2) daada. (vaders vader, Mosl.).
3) naana. (moeders vader).
opbellen (ww). taar kare/maare.
opbergen 1) (ww). dhare. 2) rakhe.
opbeuren 1) (ww). oeṯhaawe. (let.). 2) hiemmat/tieha dewe. (fig.).
opbiechten (ww). bataawe.
opbinden (ww). baanhe.
opblazen (ww). phoelaawe.
opborrelen 1) (ww). boeddjaai. 2) boedj-boedjaai.
3) boel-boelaai.
4) oeparaai.
opbranden 1) (ww). djar djaai. 2) djare.
opdat (vgw). djaune/djeme. zet je lamp hoog - een ieder het zie. aapan tjieraag oeppar dhar djeme sab koi ke dekhaai. Zie: opdat niet.
opdat niet (vgw). nahîe to. - jullie niet misleid worden. nahîe to toelog bahakaawal djaihe.
opdirken (ww). sadje.
opdoen 1) (ww). bhaat niekaare. (eten opscheppen). 2) paawe. (verkrijgen). waar heb je die jurk opgedaan? toe ie kapṟa kaaha par paile?
3) pakaṟe. (een ziekte - ). hij heeft de griep opgedaan. oe griep pakaṟies hai.
opdracht 1) (zn). hoekoem. iem.- geven. koi ke hoekoem dewe. 2)
opdragen 1) (ww). hoekoem dewe. (opdracht geven). ik heb hem dit werk opgedragen. ham oke hoekoem deis ie kaam kare ke. 2) tjaṟhaawe. (wijden aan). een kind aan God -. ek laṟka Parmeswar khaatien tjaṟhaawe.
3) daan kare.
opdringen (ww). ṯhelie-ṯhaale/thela howe. (let.).
opdrinken (ww). pieje.
opdrogen (ww). djhoere.
opeengepakt (bw). gadjhien.
opeens (bw). ãtjakke mê.
open 1) (bn, bw). khoelal. de deur is -. kamaaṟie khoelal hai. 2) kholal. de deur gaat -. kamaaṟie kholal dja hai.
openbaar 1) (bw). bhar sabha mê. 2) kholke.
openbaren (ww). dekhaawe.
openen 1) (ww). khole. 2) baawe. (v. mond).
openhartig (bn). khoelaasa.
opening (zn). hol. [Aanmerking: Sranan]
openlijk 1) (bw). khoellam-khoella. 2) kholke.
opensperren (ww). niepore.
operatie (zn). tjier-phaar.
opereren (ww). tjier-phaare.
opeten (ww). khaai (lewe).
opfokken (ww). pose.
opfrissen (ww). nahaai-dhowe. (zich -).
opgaan (ww). oege. (v. zon, maan).
opgeblazen 1) (bn). phoelal. 2) phoelawa.
opgemaakt 1) (bn). sadj-dhadj. 2) sadjal.
opgeruimd 1) (bw). khoesiaalie se. - ging hij aan het werk. oe khoesiaalie se kaam kare lagal. 2) mangan. hij haalde - adem. oe mangan mê raha.
opgesmukt 1) (bn). sadj-dhadj. 2) sadjal.
(ww). - worden. sadje.
opgeven 1) (ww). haare. de moed -. hiemmat haare. 2) naam liekhwaawe. zich voor een kursus -. les khaatien naam liekhwaawe.
3) tjhoṟe. het roken -. tamaakhoe tjhoṟ dewe.
opgewekt 1) (bn, bw). khoesiaalie se. 2) mangan. hij is heel -. oe baṟa mangan mê hai.
opgraven (ww). khode.
opgroeien (ww). baṟka howe.
ophangen 1) (ww). pasaare. (wasgoed -). 2) pasie lagaawe. (zichzelf -).
3) ṯaange. (gordijnen etc. -).
4) ṯangaawe.
ophef (zn). haltjal. - maken. haltjal matjaawe.
opheffen 1) (ww). oeṯhaawe. een kist -. baakas oeṯhaawe. 2) het glas -. gielaas thaame.
ophelderen (ww). samdjhaawe. hij heeft de zaak voor me opgehelderd. oe hamme sab baat samdjhaais hai.
ophijsen (ww). (oeppar) ghietje.
ophogen (ww). tjarhaawe.
ophopen (ww). koeriaawe.
ophouden 1) (ww). oeṯhaawe. (overg.). het laken -. bietjhauna oeṯhaawe. 2) rokaawe. houd mij niet op. hamme na rokaaw.
3) paṯaai. (onoverg.).
4) roeke/roke.
5) tjhoṟe. (- met iets te doen). - met roken. tamaakhoe tjhoṟ dewe.
opinie 1) (zn). dekhe. 2) kahana.
3) man.
opjagen (ww). hakaawe.
opjutten (ww). harbaraawe.
opklimmen (ww). tjahare.
opknappen 1) (ww). attjha kare. (overg). een huis -. ekgo ghar attjha kare. 2) attjha howe. (onoverg.). hij is aardig opgeknapt. oe attjha hoi gail hai.
opkomen (ww). oege. (v. zon of maan).
opkweken (ww). pose. ze heeft zes kinderen opgekweekt. oe tjhaugo laṟkan posies hai.
opladen (ww). laade.
oplappen (ww). banaawe.
oplaten (ww). oeṟaawe. (vlieger).
oplawaai 1) (zn). djhaapar. 2) lappaṟ.
opleiden (ww). siekhaawe.
opletten 1) (ww). dhiaan dewe/lagaawe/dhare. 2) ṯhiek se dekhe/taake.
oplezen 1) (ww). paṟhe. (uit boek). 2) biene. (oprapen).
oplichten 1) (ww). baimaanie/beimaanie kare. 2) ṯhag lewe.
3) ṯhage.
oplichter 1) (zn). ṯhagoe(daas). 2) ṯhagwa.
oplichtster (zn). ṯhagien.
oplossen 1) (ww). galaawe. (in vloeistof)(overg.). 2) gale. (in vloeistof) (onoverg.).
3) oepaai kare/lagaawe. (v. probleem).
oplossing (zn). oepaai. (v. probleem).
opmaken 1) (ww). lagaawe. 2) sadje. (v. gezicht).
3) tjaal kare.
4) setiaawe.
5) bietjhaawe. (v. bed).
opmerken 1) (ww). dekhe. (waarnemen). 2) bole. (zeggen).
opmeten (ww). naape.
opnemen 1) (ww). oeṯhaawe. de telefoon -. taar oeṯhaawe. 2) in zich -. apanaawe.
3) thaame.
opnieuw (bw). fien/fier/phien/phier (se).
opoffering (zn). tiaag.
oppakken 1) (ww). lewe. 2) oeṯhaawe.
3) pakaṟe.
oppassen 1) (ww). batjaaike rahe. pas op voor de hond. koetta se batjaaike rahiehe. 2) dekh-bhaal kare. wil je even op de kinderen passen? toe laṟkan ke dekh-bhaal kar sakiehe?
oppermachtig (bn). maahaan. Zie: Allerhoogste.
opplakken (ww). tjapkaawe.
opraken (ww). don howe. de rijst raakte op. tjaur don hoi gail.
oprapen 1) (ww). biene. manja's -. aam biene. 2) oeṯhaawe. m'n bril -. aapan tjasma oeṯhaawe.
oprecht 1) (bn, bw). satj (moetj). een - man. satj aadmie. 2) sattja.
3) sattje ke.
oprispen (ww). dhekaaṟ aawe/niekse/howe.
oprisping (zn). dhekaaṟ.
oprollen 1) (ww). lapeṯe. 2) soeroere.
opruimen (ww). aapan thiehaana par dhare.
opscheplepel (zn). kaltjhoel.
opscheppen 1) (bn). baṟwaṟgie kare. je moet niet zo -. toke na tjaahie baṟwaṟgie kare ke. 2) rijst -. bhaat niekaare.
3) djaaf kare.
opschepper (zn). baṟwaṟgie.
opschieten 1) (ww). haalie se djaai. 2) met elkaar kunnen -. pate. die twee kunnen goed met elkaar -. ie doeno pate hai.
opschik (zn). saukh aur sienghaar. - maken. saukh aur sienghaar kare.
opschrijven (ww). liekhe.
opschrikken (ww). tjãuk djaai.
opschudding (zn). haltjal matj. - veroorzaken. haltjal matjaawe.
opschuiven 1) (overg. ww). ghaskaawe. 2) hataawe.
2)
(onoverg. ww). hate. schuif op! hat dja!
opsieren Zie: opschik.
opslaan 1) (ww). dhare. (bewaren). 2) rakhe.
3) baanhe. (tent -).
4) tjhaai. z'n tent -. aapan marai baanhe/tjhaawe.
5) khole. (de ogen-).
opslagplaats (zn). bakhaar.
opslokken (ww). sõkhe.
opsluiten (ww). baanhe.
opsmukken 1) (ww). sapare. (zichzelf -). 2) (een ander -). saparaawe.
opsnijden (ww). baṟwaṟgie/djaaf kare.
opsnorren (ww). khodje.
opsnuiven (ww). soenghe.
opsparen 1) (ww). barote. 2) djame kare.
opspraak (zn). saram. iem. in - brengen. koi ke saram pahõetjaawe. hij is in - gekomen. oke saram pahõetje hai.
opspringen (ww). koede.
opstaan 1) (ww). khaṟa howe. 2) oeṯhe. uit de dood -. djie oeṯhe.
opstandig 1) (bn). thethar. vele -en volgden hem. ḏheṟ thethar waalan okar saath tjalal. sommigen waren -. koetjh manai thethar raha. 2) djabardjastie kare. (- zijn).
3) thetharaai kare. hij was - tegen z'n vader. oe aapan baap se djabardjastie karies.
opstapelen 1) (ww). gaadj dewe. 2) koeriaawe.
3) tahiaawe.
opstijgen (ww). õetja djaai.
opstoken (ww). oeskaawe. (iem. tegen een ander-).
opstootje (zn). hartaal.
opsturen (ww). paṯhaawe.
optekenen (ww). liekhe.
optellen (ww). giene.
optillen (ww). oeṯhaawe.
optocht (zn). optop.
optooien (ww). sadjaawe.
opvangen (ww). thaame.
opvatting (zn). dekhe. volgens zijn -. okare dekhe mê.
opvliegen (ww). oeṟe. de vogels vlogen op. tjierai oeṟal.
opvliegend (bn). hauwa es baat kare.
opvoeden 1) (ww). paale(-pose). 2) posan paalan kare.
3) pose.
4) tjaal tjalan siekhaawe.
opvoeding (zn). paalan posan.
opvouwen (ww). tjapote.
opwachten (ww). agore.
opwarmen (ww). garmaawe. de melk -. doedh garmaawe.
opwekken 1) (ww). soeddhaare. - tot gehoorzaamheid. soedhaare baat soene ke. 2) djie oeṯhaawe. (uit de dood - ).
opwinding (zn). haltjal matj.
opzettelijk 1) (bw). djaan-boedjhkar. 2) djaan se.
3) djaanke.
opzetten 1) (ww). paanie garmaawe. (water -). 2) bhaat pakaawe. (rijst -).
3) dhare. (iets ergens -).
4) phoele. (onoverg.). z'n been was opgezet. okar goṟ phoelal raha.
5) oeskaawe. (iem. tegen een ander -).
opzichter 1) (zn). baṟkwa. 2) mandjha.
3) moekhia.
4) sardaar.
opzoeken 1) (ww). khodje. wat geld -. koetjh paisa khodje. 2) iem. -. djaai koi ke dekhe.
opzwellen 1) (ww). auro baṟka howe. 2) phoele.
oranje 1) (bn). gierwa. [Aanmerking: d] 2) piejartjhau.
oratie 1) (zn). bhaasjan. 2) partjaar.
orde (zn). thiehaana.
orkest (zn). gaana badjaana. (hindoestaans).
oud 1) (bn). boeḏḏha. (-e man). 2) boeṟhwa.
3) boeḏḏhie. (-e vrouw).
4) boeṟhîa.
5) boeṟhwa boeṟhîa, boeṟhwa djawaan. (-e mensen). (- en jong).
6)
(ww). boeṟhaai. (- worden). 7) poeraan. (- voorwerp).
8) - en gescheurd. phaṯal-poeraan.
9) baasie. (-bakken).
ouderdom (zn). boeṟhaapa.
ouderliefde (zn). mamte.
ouderlijk huis (zn). naihare.
ouders (zn). maai-baap.
oudheid (zn). pahiele djabaana.
oudoom 1) (zn). aadja. (vaders oom, Hind.). 2) daada. (vaders oom, Mosl.).
3) naana. (moeders oom).
oudste 1) (zn). pahiela (waala). zijn - zoon. okar pahiela beṯwa. 2) sab se baṟka waala.
3) baṟkwa. (in chr. gemeente).
oudtante 1) (zn). aadjie. (vaders tante, Hind.). 2) daadie. (vaders tante, Mosl.).
3) naanie. (moeders tante).
over 1) (vz). baare/biese mê. - iem. praten. koi ke baare/biese mê batiaai. 2) biesaai.
3) oeppar. - de muur. dewaal ke oeppar.
4) se djaada. hij is - de vijftig. oe patjaas baries se djaada hai.
5) mijn oom is - uit A. hamaar maama A se aail hai.
6) batjal. er is nog wat rijst -. koetjh bhaat batjal hai.
overal (bn, bw). sagaro.
overblijven (ww). batje. er is wat rijst overgebleven. koetjh bhaat batjal.
overdag 1) (bw). dien doepahare. 2) dien ke.
overeenkomen (ww). karaar kare.
overeenkomst (zn). giermiet.
overeenstemming 1) (zn). mel-djol. [Aanmerking: d] 2) soemmat. Zie: eensgezindheid.
overeind 1) (bn, bw). khaṟa. 2) thaṟa. - komen. khaṟa/thaṟa howe. -staan. khaṟa/thaṟa rahe. - zetten. khaṟa/thaṟa kare.
overgeven 1) (ww). tjhaat kare. de zieke moest -. bemaria tjhaat kare lagal. 2) iets aan iem. -. koetjh koi ke hãath mê sãup dewe.
overgrootouders 1) (zn). par-baap log. (vaders kant). 2) par-maai log. (moeders kant).
overhandigen (ww). thamaawe. een kado -. taufa thamaawe.
overheen 1) (ww). habaṟa. over de rivier heen. nadie ke habaṟa. 2) - stappen. laanghe/naanghe.
overheids beambte (zn). sarkaar.
overhemd (zn). sõṯh.
overkant 1) (zn). doesar kait. 2) habaṟa.
overkoken (ww). oeflaawe/oeplaawe.
overlaten (ww). rakhe.
overleden (bn). maral.
overleg (zn). baat-tjiet.
overleggen (ww). baat-tjiet kare.
overleven 1) (ww). batj djaai. 2) batje.
overleveren 1) (ww). hawaale. 2) sãup dewe.
overlijden 1) (ww). mare. 2)
(zn). marnie. 3) swaragwaas. [Aanmerking: d]
overmorgen 1) (bw). biehaan atar/parsõ. 2) biehaan ke biehaan.
3) doei rodj (ke) baad.
4) parsõ.
overreden (ww). oeskaawe.
overschaduwen (ww). tjhaai lewe.
overslaan 1) (ww). atraawe. 2) paas howe. dat huis moet je -. oe ghar toe paas hoihe.
3) tjhoṟ dewe. sla dat kind maar over. oe laṟka ke tjhoṟ de.
overspelig (bn). be-sia.
oversteken 1) (ww). habaṟa kaaṯe/howe. 2) iepaar se oepaar djaai.
3) paar kare.
overstromen (ww). boere.
overtuigen (ww). darsaawe.
overvallen (ww). oeppar tjahar baiṯhe. (fig.).
overvaren (ww). habaṟa kaaṯe. de rivier -. nadie habaṟa kaaṯe.
overvloedig 1) (bw). bahoet se. 2) djaada se.
overvragen (ww). auro maange.
overwegen 1) (ww). bietjaar kare. 2) bietjaare.
overweging (zn). bietjaar.
overweldigend (bw). aparampaar. [Aanmerking: d]
overwinnaar (zn). djiete waala.
overwinnen 1) (ww). djiete. 2) pietjhaare.
overwogen (bn). sõtjal-bietjaaral.
overzenden (ww). paṯhaawe.
overzijde 1) (zn). doesar kait. 3) habaṟa.
Copyright © 2002