R - r

raad (zn). raai. iem. - geven. koi ke raai dewe. ze vroeg haar moeder om -. oe gail aapan maai se raai lewe.
raadgeven (ww). raai dewe.
raadplegen (ww). raai lewe.
raadsel 1) (zn). boedjhaunie. 2) andjaad.
raadsheer (zn). raadj mantrie.
raaf (zn). kauwa.
raam 1) (zn). aina. (glas). 2) khierkie. (venster). ramen en deuren. khierkie kamaaṟie.
raar (bn). pagala.
raaskallen (ww). bakbakaai.
race (zn). baadjie. een - houden. baadjie lagaawe.
rad (bw). haalie se. - praten. haalie se batiaai.
raden 1) (ww). raai dewe. ik raad je om dit niet te doen. ham toke raai deila ie kaam na kare ke. 2) andjaade. (gissen). ergens naar -. koetjh andjaade.
3) soebha kare.
radikaal (bw). ekdam se.
rafel (zn). latarie.
rafelen 1) (ww). bhasak djaai. 2) oedhere.
rag (zn). djhaalie.
raken (ww). maare. (treffen).
ram (zn). bhêṟa.
ramenas (zn). moerai.
rammelen (ww). khakharaai.
ramp (zn). haanie.
rampspoed (zn). halkaanie.
rand (zn). kienaare.
rank (zn). lattie. -en geven. lattie biege.
ranzig 1) (bn). phoekaraain. 2) poenaain/poeraain.
rapen (ww). batore. manja's -. aam batore.
ras (zn). djaat(ie). van welk - is hij? oe kaun djaatie ke hai?
rasp (zn). grietie. [Aanmerking: Sranan]
raspen 1) (ww). griete. [Aanmerking: Sranan] 2) ragare.
rat (zn). baṟka moes.
rauw (bn). katja/katje.
razen (ww). bahoet/baṟa goessaai. (razend worden).
rebelleren 1) (ww). hoerdhoem oeṯhaawe. 2) koi se oelṯa kare/sõtje.
3) thetharaai kare.
rebellie (zn). thetharaai.
rebels (bn). thethar.
recent 1) (bn, bw). na ḏheṟ dien. 2) thora dien baad.
recht 1) (zn). hak. z'n - krijgen. aapan hak paawe. 2) - betrachten. niaai/niaaw kare.
3)
(bn, bw). sodjha. de weg - maken. rasta sodjha kare. 4) -door gaan. sodjha djaai.
5) siedha. de -e weg. siedha rasta.
rechtbank (zn). djadj.
rechter 1) (bn). dahiena. de - kant. dahiena kait/or. 2)
(zn). djadj. voor de - komen. djadj ke aage aawe.
rechterstoel (zn). djadj ke koersie.
rechtop 1) (bn, bw). khaṟa. 2) thaṟa. (zie ook: overeind).
rechts (bw). dahiena kait/or.
rechtschapen (bn). be-kasoer.
rechtsgebouw (zn). djadj ke mahal.
rechtspraak (zn). niaai/niaaw.
rechtspreken 1) (ww). djadj ke kaam kare. 2) (djadj ghat) faisala kare.
3) niaai kare.
rechtuit 1) (bw). siedha. 2) sodjha.
rechtvaardig 1) (bn). be-kasoer. hij is geheel -. oe ekdam be-kasoer hai. het gebed v. e. -e vermag veel. ek be-kasoerie ke praatna mê saktie hai. 2) dharmaat. (vroom). hij is een - mens. oe dharmaat hai.
redakteur (zn). sampaadak.
redden (ww). batjaawe.
redder 1) (zn). batjaawe waala. 2) - in nood. sankaṯ-motjan. [Aanmerking: d]
rede 1) (zn). boeddhie. (verstand). 2) djahaadj lagaawe ke djagaha. (kade).
reden 1) (zn). kaaran. om die - kwam hij niet. ohie kaaran oe na aail. 2) taraf. om die - kwam hij niet. oe taraf se oe na aail.
3) waja.
redetwisten (ww). moeh laṟaawe.
redevoering 1) (zn). bhaasjan. 2) partjaar.
ree (zn). harna.
reeds 1) (bw). abbe. 2) tjoekal. hij heeft het - gedaan. oe abbe karies hai/ oe kar tjoekal hai.
reep (zn). toekkaṟa.
regeerder (zn). raadj tjalaawe waala.
regel 1) (zn). ḏaaṟhie. (op papier). 2) nem. hij gaat als - alleen. okar nem hai akel djaai ke.
regelen 1) (ww). rakhe. 2) sariaawe.
3) setiaawe.
4) setie kare.
regeling (zn). bandobas(t).
regelmatig 1) (bn). doharaaike. 2) hardam.
regen (zn). barkha.
regenboog (zn). dhanoek.
regenen (ww). barse.
regentijd 1) (zn). barkha ke ṯem. 2) barsaad.
regenweer (zn). barkha-boenie.
regeren 1) (ww). hoekoem/raadj tjalaawe. 2) raadj kare.
regering (zn). raadj.
regionaal 1) (bw). aas paas. 2) galie mê.
registreren (ww). naam liekhe.
reiken (ww). hãath lapkaawe.
reikhalzen (ww). gaṯṯai lapkaaike taake.
rein 1) (bn). paak. 2) safa.
3) safed.
4) sar-safaai. (ritueel -).
5) soedh.
reinheid (zn). safaai.
reinigen (ww). safa kare.
reis (zn). jaatra. [Aanmerking: d]
reizen 1) (ww). djaai ghoeme. 2) jaatra kare. [Aanmerking: d]
3) safar kare.
rekenen 1) (ww). giene. hij kan goed -. oe ṯhiek se djaane hai giene. 2) op iem. -. koi ke oeppar bharosa kare.
rekenfout (zn). galtie.
rekenschap afleggen 1) (ww). lekha dewe/lewe. 2) kaboele.
rekken 1) (ww). dehîe phore/toere. (zich -). 2) lafaawe.
rel 1) (zn). dangal(-phasaad). 2) djhagara.
3) hartaal.
relatie (zn). lastaga.
religieuze dienst (zn). kaam-kieria.
remmen (ww). rokaawe. (overg).
rennen (ww). dhaure.
rente 2) (zn). barohar. 2) biaadj.
rep en roer (zn). haltjal matj.
repareren (ww). banaawe.
respekt 1) (zn). aadar. 2) maan. - en schande. maan-abmaan. [Aanmerking: d]
3) mandjan.
rest 1) (zn). batjal. 2) koertjoenie. (- eten in pot).
restaurant (zn). koeptjhaap.
resteren (ww). batje.
restitueren (ww). lautaare.
reu (zn). koetta.
reukoffer (zn). lohobaan. reukofferaltaar. lohobaan soelge ke tafra.
reukwerk (zn). mahakawwa.
reus (zn). daanwa.
rib (zn). padjarie.
richting (zn). or.
riem (zn). tjamotie.
riet (zn). narai.
rietmat (zn). tjataai.
rijden 1) (ww). tjalaawe. (overg). auto -. oṯo tjalaawe. 2) tjale. (onoverg.). de auto rijdt niet goed. oṯowa na ṯhiek se tjale hai.
rijgen (ww). goehe.
rijk 1) (bn). dhanie. opa is -. naana dhanie hai. 2)
(zn). raadj. een hoge positie in zijn -. ekgo õetja dardja okar raadj mê.
rijkaard (zn). seṯ.
rijkdom (zn). dhan(-daulat).
rijksdaalder (zn). daala.
rijp 1) (bn). pakkal. 2) - en groen. kaatjar -koetjar.
rijpen 1) (ww). pakkal djaai. 2) pakke.
rijsje (zn). tjhaṯkoen.
rijst 1) (zn). bhaat. (gekookt). - eten. bhaat khaai. 2) dhaan. (ongeslepen). - oogsten. dhaan kaaṯe.
3) laawa. (gepoft). - poffen. laawa boedjhaawe.
4) tjaur. (geslepen). - lezen/uitzoeken. tjaur biene.
rijstebrei 1) (zn). doedh bhaat. 2) khier.
3) mieṯha bhaat.
rijstetertje (zn). dhaan khaunie. (vogel).
rijstwater (zn). maaṟh.
rijtuig (zn). bagghie.
rijwiel (zn). pailgaaṟie.
rijzen 1) (ww). oeṯhe. 2) õetja djaai.
3) phoele. (v. deeg).
rijzig (bn). lamba.
rillen (ww). kaape.
rimpel 1) (zn). tjoengaral. 2) tjoetjkal.
rimpelen (ww). tjoetjke. zijn gezicht was gerimpeld. okar moeh tjoetjkal raha.
ring (zn). angoeṯhie. (sierraad).
rinkelen (ww). khankhanaai.
risiko (zn). abdjas.
ritselen (ww). sarsaraai.
ritssluiting (zn). reks.
ritueel 1) (zn). kaaradj. 2) katha. [Aanmerking: Hind.]
3) - begroeten. partjhe.
4) -e lezing. katha-baarta. [Aanmerking: Hind.]
rivier 1) (zn). nadie. 2) rieba. [Aanmerking: Sranan]
robijn (zn). laalrie.
roddel (zn). niendara.
roddelen (ww). niendara kare.
rode (zn). laal waala.
roeiboot (zn). boṯ.
roeien (ww). khewe.
roeier (zn). khewaija.
roeispaan (zn). paaṟhie(l).
roekeloos 1) (bn, bw). be-gam (se). 2) be-hiesaab (se).
roemen (ww). goen gaawe.
roepen 1) (ww). bolaawe. roep je vader even. aapan baap ke bolaaw. 2) gohoraawe. hij riep in de straat. oe rasta me gohoraais.
2) poekaare.
roeren 1) (ww). ghore. 2) mahe. (v. pap).
3) tjalaai dewe.
roest (zn). moertja.
roesten (ww). moertjaai.
roet (zn). karkha.
rok (zn). lahanga.
roken 1) (ww). dhõewã dewe. het vuur rookt erg. aagie bahoet dhõewã dewe hai. 2) labharaai.
3) hij rookt sigaretten. oe tamaakhoe pieje hai.
rollen (ww). lolo kare. (overg). [Aanmerking: Sranan]
Rome (zn). Roma.
Romein (zn). Roma ke aadmie.
rommel 1) (zn). arang-barang. 2) balaai.
rommelen (ww). goerdje. (v. donder).
rond 1) (bw). bhaawar. 2) gol(a).
rondom (vz). aas-paas.
rondwandelen (ww). ghoeme(-ghaame).
rood (bn). laal.
roodachtig (bn). laltjhau.
rook (zn). dhõewã.
room 1) (zn). maṯha. 2) saaṟhie.
Rooms Katholiek (bn). Loomsoe/Roomsoe. [Aanmerking: Sranan]
roosteren (ww). bhoedje.
rot (bn). sar/saral. die manja is -. aam sar gail hai.
roti (zn). roṯie. roti gevuld met gele erwten. daal-bharie roṯie. roti gevuld met aardappel. aaloe-bharie roṯie.
rotieplank (zn). tjãukie.
rots (zn). baṟka patthar.
rotten 1) (ww). sar djaai. 2) sare.
rotzak (zn). saaran.
rouwdrager (zn). gammie.
rouwen (ww). gammie/nauta manaawe.
roven 1) (ww). djabardjastie se lewe. 2) loete.
rover (zn). (tjor-)daakoe.
royaal 1) (bw). djaada. 2) ḏheṟ se.
3) kholal hãath se.
roze (bn). goelaabie.
rozijn (zn). manoeka.
rubber (zn). rabaṟ.
ruchtbaar maken (ww). djanaawe.
rug (zn). pieṯhie.
ruggegraat (zn). pieṯhie ke gotro.
ruggelings (bw). oetaan.
ruiken 1) (ww). mahake. (onoverg.). dat ruikt niet goed. na ṯhiek se mahake hai. 2) soenghe. (overg). ruik je die bloemen? toe phoelwa soenghe hai?
ruilen (ww). badale.
ruim 1) (bn). baṟka. 2) saigar.
ruimschoots (bw). djaada (se).
ruimte 1) (zn). daaw. 2) djagaha. er was genoeg -. bahoet djagaha raha.
ruïneren (ww). bielaawe/bielwaai dewe/bielwaawe.
ruit 1) (zn). aina. (glas). 2) tjarkhaana. (vorm op stof).
ruiter (zn). ghoṟsawaar.
rumoer (zn). halla.
rund (zn). gaai. - en varken. gaai-soewar.
rups (zn). kierwa.
rust 1) (zn). (tjam-)aaraam. - nemen. aaraam kare. 2) dhieradj. in alle - iets doen. dhieradj se koetjh kare.
3) met - laten. sanne tjhoṟe.
rusteloos (bn). ek na ek.
rusten 1) (ww). (tjam-)aaraam kare. 2) soestaai.
rustig 1) (bn, bw). astiel. het werd - in huis. ghar bhar astiel hoi gail. 2) dhieradj se. spreek eens - met hem. ose dhieradj se batia.
3) dhiere djhiere. je moet - lopen. toke tjaahie dhiere dhiere tjale ke.
4) saaniet. de menigte - maken. djhoend ke saaniet kare.
4) sana man, soedha. hij liep - weg. oe sana man se tjal gail.
ruw 1) (bn, bw). karaai se. iem. - behandelen. koi ke karaai se rahe. 2) kasaai. (in optreden).
3) darbar. (v. oppervlak). een olifantshuid is -. hãathie ke dehie darbar hai.
ruzie (zn). djhagara. - maken. djhagara kare.
ruziezoeker (zn). djhagaraaw.
Copyright © 2002