T - t

taai 1) (bn). kaṟeṟ. 2) katkaredjie.
3) tjiemmar. - vlees. tjiemmar gos. Zie: stijf; stug.
taak (zn). kaam.
taal (zn). bhaasa.
taart (zn). koekoe. [Aanmerking: Sranan]
tabak (zn). tamaakhoe.
tabernakel 1) (zn). Parmeswar khaatien rahe ke djagaha. 2) pawietr djagaha.
tachtig (telw). assie.
tafel 1) (zn). tafra. [Aanmerking: Sranan] 2) tafel des Heren. Prabhoe ke bhodjan.
taille (zn). karhiau.
tak (zn). ḏaaṟhie.
talloos (telw). bahoet ḏheṟ.
talmen (ww). melhe.
talrijk (bn, bw). ḏheṟ.
tamarinde (zn). iemlie. -boom. iemlie ke peṟ.
tand (zn). daat.
tandarts (zn). daat ke/daat waala ḏaaktaṟ.
tanden laten zien (ww). tjiaare.
tandenstoker 1) (zn). daat-khodnie. 2) datoeî.
tanen 1) (ww). ghate. 2) kamtie howe.
3) paṯaai, okar goessa paṯaai lagal, paṯe. z'n boosheid begon te -.
tante 1) (zn). baṟkie maai. (vrouw v. vaders o. broer). [Aanmerking: Hind.] 2) tjattjie. [Aanmerking: Mosl.]
3) kaakie. (vrouw v. vaders j. broer). [Aanmerking: Hind.]
4) tjattjie. [Aanmerking: Mosl.]
5) maamie. (vrouw v. moeders broer). [Aanmerking: Hind.]
6) khaala. (moeders zuster). [Aanmerking: Mosl.]
7) mausie. [Aanmerking: Hind.]
8) phoewa. (vaders zuster).
tarief 1) (zn). daam. 2) kiemmat.
tarwe (zn). gahoe.
tas (zn). taas. [Aanmerking: Ned.]
tasten (ww). tjhoewe.
tatoeëring (zn). godna/godona.
tatoeren (ww). gode.
tauge 1) (zn). gropesi. [Aanmerking: Sranan] 2) tempe. [Aanmerking: Jav.]
taxichauffeur (zn). taxi waala.
te grazen nemen (ww). tjaraawe.
te gronde gaan 1) (ww). barbaad djaai. 2) bielaai djaai.
3) laai howe.
te gronde richten (ww). barbaad kare.
te koop zijn (ww). biekaai. voor hoeveel is het -? ketana mê bieka hai?
te maken hebben met 1) (ww). gam rahe. hij heeft niets met ons -. oe hamlogse koetjh ke gam na hai. 2) kaam rahe. daar heb jij niets mee -. ie tor kaam na hai.
te voet 1) (bn). goṟe-goṟe. ik ben - gekomen. ham goṟe-goṟe ailie. 2) paidar. - gaan. paidar djaai.
team 1) (zn). ekta baadjie waalan. 2) saamiel waalan.
teef (zn). koettie.
teek (zn). aṯhai.
teen 1) (zn). angoerie. 2) oengrie.
3) angoeṯha. (grote -).
teer 1) (bn). naadjoek. (niet sterk). 2)
(zn). taara. [Aanmerking: Sranan]
tegelijk(ertijd) 1) (bw). ohîe ṯem par. - kwam er ook een hond aan. ohîe ṯem par ekgo koetta bhie aail. 2) een -. ek ek, paarie paara.
tegemoet 1) (vz). lage. hij kwam me -. oe hamaar lage aail. 2) halverwege - komen. aadha rasta djaai.
tegen 1) (vz). lage. - de muur. dewaal lage. 2) se. hij zei - oom. oe mausa se bolies.
3) - de avond. raat howe se pahiele.
tegenaan (vz). par.
tegenhouden (ww). rokaawe.
tegenkomen 1) (ww). bheṯ kare. 2) bheṯaai.
3) miele.
tegenop (vz). par.
tegenover 1) (bw). habaṟa. - ons huis. rasta ke habaṟa. 2) saamne. eerlijk zijn - elkaar. aamne-saamne satj rahe.
tegenovergesteld (bn, bw). badala.
tegenspoed (zn). doekh.
tegenspreken (ww). oelanghan kare.
tegenwoordig 1) (bw). aadj ke dien. 2) ab ke ṯem/same.
3) iesaait (ke djabaana).
tegenwoordigheid (zn). saamna.
tegenzin 1) (zn). be-man. 2) nafarat.
tehuis (zn). lai.
teken (zn). tjienha.
tekenen 1) (ww). tjhaapa banaawe. 2) naam liekhe. (onder-).
tekening (zn). tjhaapa.
tekort (bw). kam(tie).
tekortkoming (zn). bhoel-tjoek.
telefoneren (ww). taar kare/maare.
telefoon (zn). taar.
telen 1) (ww). bowe. 2) djamaawe.
teleurstellen (ww). tieswaai. ik was teleurgesteld. ham tieswaai gailie.
telkens 1) (bn). doharaaike. 2) ekbhaaw.
3) eksoer.
4) hardam.
5) - een. ek ek.
6) - wanneer. djab-djab.
7) - weer. baar-am-baar.
8) baar-baar/ber-ber.
tellen (ww). giene.
telsysteem (zn). gientie-haarie.
temen (ww). mieṯha baat batiaai.
temmen (ww). samhaare. een dier -. ekgo djanaawar samhaare.
tempel 1) (zn). mandiel/mandier. [Aanmerking: Hind.] 2) Parmeswar ke mahal. [Aanmerking: Hebr.]
temperen (ww). madhien kare.
ten behoeve van (vz). khaat(ien).
ten einde brengen (ww). ekgo ant kar dewe.
ten goede (bn). laabh.
ten opzichte van (bw). saamne.
teneinde (vgw). djaune/djeme.
tenger 1) (bn). doebbar. 2) naadjoek.
3) paatar.
teniet doen 1) (ww). barbaad kare. Zie: verdelgen.
tenminste (bw). kam se kam.
tenslotte (bw). ant mê.
tent (zn). marai.
tentoonstellen (ww). dekhaawe.
teraardebestelling (zn). maṯṯie. de - vond gisteren plaats. kalhîa okar maṯṯie paral.
terdege (bw). khoeb ṯhiek se.
terebint (zn). sientoer ke per.
terechthelpen (ww). pahõetjaawe.
terechtkomen 1) (ww). hãath mê howe/dewal djaai. 2) attjha se pahõetje.
terechtstaan 1) (ww). djadj ke aage djaai/thara howe. 2) faisala karak djaai.
terechtstellen (ww). maar dhaare.
terechtwijzen 1) (ww). daaṯe. 2) soeddhaare.
terechtwijzing (zn). soeddhaar.
teren 1) (ww). taara lagaawe. (een boot -). 2) tjale. (ergens op -).
terloops (bw). baate-baat.
term (zn). baat.
termiet (zn). dewka.
termijn (zn). koetjh ṯem.
terpentijnnoot (zn). piesto. [Aanmerking: d]
terrein 1) (zn). djagaha. 2) djamien.
terreur (zn). djabardjastie.
terroriseren (ww). djabardjastie kare.
tersluiks (bw). tjoeppe se.
terstond 1) (bw). djat se. 2) ehîe/ohîe laage.
3) phoertie.
4) toerant.
terug (bw). laut.
terugdenken (ww). jaad kare.
terugdrijven (ww). paatjhe ghoeswaawe.
teruggeven 1) (ww). lautaar dewe. 2) lautaare.
terugkeren 1) (ww). laut aawe. 2) laute.
terugkomen 1) (ww). laut aawe. 2) laute.
terugtrekken (ww). oman se niekar djaai. (zich -).
terwijl 1) (vgw). djab(le). terwijl jij schilt, zal ik snijden. djab toe tjhieliehe, tab(le) ham kaaṯab. 2) djaise. - ik toekeek. djaise ham taakat rahielie.
3) tjaahe. - het warm was, droeg hij dikke kleren. tjaahe garam raha, tabbo oe moṯa kapṟa pahienies raha.
terwille 1) (bn). sahaara kare. iem. - zijn. koi ke sahaara kare. 2) kaaran. - van jou zal ik gered worden. ham tor kaaran batj djaabe.
3)
(bw). khaatien. - van de vrede. sjaantie paawe khaatien.
terzelfdertijd 1) (bw). djaise ... oisane. 2) ohîe ṯem par. zijn broer kwam -. okar bhaai ohîe ṯem par aail. djaise oe aail, oisane okar bhaai bhie aail.
terzijde (bw). ek kait (mê).
testament 1) (zn). baat-tjiet. 2) kaagadj djaun par baat-tjiet liekhal hai.
testen 1) (ww). adjmaawe. 2) proberi kare. [Aanmerking: Sranan]
teugel (zn). lagaam.
teveel 1) (bw). bahoet. 2) djaada.
tevergeefs 1) (bw). djhoeṯṯhe ke. 2) koetjh na khaatien.
tevoet gaan 1) (ww). goṟe-goṟe tjale/djaai. 2) paidare.
tevoorschijn komen (ww). niekare/niekase.
tevoren (bw). pahiele.
tevreden 1) (bn, bw). raadjie (se). 2) santokh. wees - met je loon. aapan kamaai se santokh kar.
tezamen 1) (bw). saathe. 2) sanghe. ze aten -. oesab saathe/sanghe bhodjan karat raha.
thans (bw). ab (ke ṯem/same).
thee (zn). tjaah. - en water. tjaah paanie.
thuis (bw). ghare.
thuisbrengen (ww). ghare pahõetjaawe.
thuiskomen (ww). ghare pahõetje.
tichel (zn). (banaawal) ieta.
tien (telw). das.
tiende (telw). daswa.
tieren 1) (ww). gardje. vader tiert. baap gardje hai. 2) djame. de plant tiert goed. plansoe baṟa djor djame hai.
tijd 1) (zn). djabaana. in vroegere -. pahiela djabaana mê. 2) djoen. etens-. khaai ke djoen.
3) samai/same. op die -. oe samai/same (par).
4) ṯem. in/op die -. oe ṯem mê/par.
tijdelijk (bw). koetjh ṯem khaatien.
tijdens (bw). bera. tijdens het gaan. djaate ke bera.
tijdig (bn, bw). ṯem par.
tijding 1) (zn). pata. 2) sanesa.
tijdje (zn). thora dien.
tijdperk 1) (zn). djabaana. 2) djoeg.
tijger (zn). baagh.
tijpen (ww). tijp kare.
tik (zn). tjhatkhoenaawe. (een - geven.
tikken 1) (ww). khoetkhoetaawe. (op de deur). 2) khatkhataawe.
tillen (ww). oeṯhaawe.
timmeren (ww). ṯhoke.
timmerman 1) (zn). temremaan. [Aanmerking: Sranan] 2) tjapienḏa. [Aanmerking: d]
tjokvol (bn). ṯhasaaṯhas.
T-kruising (zn). tien mohaanie.
tobben 1) (ww). sõtj-phiekier kare. 2) sõtj rahe. hij piekert ergens over. oke koetjh ke biese mê sõtj hai.
toch 1) (vgw). tabbo/taubhie. ondanks alles ging hij -. tjaahe djaun bhail, oe tabbo gail. 2) - niet. thoro. een paard vliegt - ? ek ghoṟa thoro oere hai?
3)
(onbep. vnw). - wel iemand. koi-na-koi. 4) - wel iets. koetjh-na-koetjh.
5) to. je weet - dat. toe to djaane hai kie.
toebereiden (ww). tajaar kare.
toedekken 1) (ww). oṟhaawe. 2) oṟhe.
toedoen (zn). tjaltie.
toeëigenen 1) (ww). aapan bas mê kar lewe. 2) apanaawe.
3) harap lewe.
toegenegen (bn). pjaara.
toegeven 2) (ww). kaboele. (bekennen). 2) apan ke kasoer dewe.
3) djaada dewe. (extra geven). hij gaf nog een handje toe. oe koetjh djaada deis.
toekijken (ww). taake.
toekomst (zn). aane waala ṯem.
toekomstig (bn). aane waala.
toelichten (ww). samdjhaawe.
toeluisteren (ww). soene.
toemaken (ww). band kare.
toen 1) (vgw). bas. 2) djab.
3) tab.
toename (zn). baṟhe.
toenemen (ww). baṟhante.
toenmaals (bw). oe ṯem par.
toepassen (ww). kaam mê laawe/lewe.
toereiken (ww). thaame.
toespijs (zn). tarkaarie.
toespraak (zn). partjaar.
toestaan (ww). karan dewe.
toestand (zn). haal(at).
toestemmen 1) (ww). hoekoem dewe. Zie: bevelen. 2) hahakaare.
3) karan dewe.
toestemming 1) (zn). hoekoem. - geven. hoekoem dewe. Zie: bevelen. 2) iedjaadjat.
toestromen (ww). djoete. de mensen stroomden toe. manai log djoetal.
toeven (ww). rahe. het is hier goed -. hîa baṟhîa hai rahe khaatien.
toevertrouwen (ww). sãup dewe.
toevoegen (ww). auro/djaada dewe/kare.
toewenken (ww). sankiaawe.
toewijden (ww). tjaharaawe.
toezeggen (ww). waada kare.
toezenden (ww). paṯhaawe.
toga (zn). pausaal.
toilet 1) (zn). poerbie. [Aanmerking: d] 2) tailat.
3) ṯaṯṯie.
tolk (zn). talak.
tollenaar (zn). paisa bharwaawe waala.
tomaat (zn). tomaatie. [Aanmerking: Sranan]
tombe 1) (zn). berpen. 2) kabar.
ton 1) (zn). bariel. (vat). 2) laakh. (getal).
3) ek sau hadjaar.
toneelspeler (zn). naaṯak khele waala.
toneel(stuk) (zn). naaṯak. - spelen. naaṯak khele.
tonen (ww). dekhaawe.
tong (zn). djieb.
tooi (zn). sienghaar.
toom 1) (zn). lagaam. een paard de - in de bek leggen. ghoṟa lagaam pahienaawe. 2) in - houden. samhaare.
toonbrood (zn). tjaharaawal breṯ.
toorn 1) (zn). goessa. 2) naraadjie.
toornig 1) (bw). agia-baitaal. 2) goessa.
3) naraadj.
toorts (zn). flambo/frambo.
top 1) (zn). kankha. 2) poenai/poengie. (- van takken).
topaas (zn). pietmanie.
tor 1) (zn). ghoen. (in granan). 2) zwarte -. gabraila.
toren (zn). õetja ghar.
tornen (ww). oedhere.
tot 1) (vz). se, tak/talak/taloek. zeg - vader. baap se bol de sn 2. - die tijd. oe ṯem talak. 3) - dan. kab lak. tab le/talak.
4) - nu toe. ab le. ab (ta)lak.
5) - wanneer? kab talak?
6) - betere gedachten brengend. samdjhaawat boedjhaawat.
totaal 1) (bn, bw). ekdam (se). 2) poera taur se.
totdat (bw). djab talak.
touw 1) (zn). rasrie. 2) tatai.
tovenaar (zn). djaadoegar/djaadoegier.
toverdokter (zn). odjha.
toveren (ww). djaadoe kare.
toverij 1) (zn). djaadoe. 2) odjhaai.
tovervoorwerp (zn). kiematala.
traag 1) (bn, bw). dhiere (se). 2) latjaar. de geest is gewillig maar het lichaam is traag. aatma tajaar hai, bakie dehie latjaar hai. Zie: sloom.
traan (zn). ãasṟ. tranen vergieten. ãas tjoewaawe.
trachten 1) (ww). kausies kare. 2) proberi kare. [Aanmerking: Sranan]
traditie (zn). nem.
trage (bn). latjaar. Zie: slome.
trainen 1) (ww). kasrat kare. (onoverg.). 2) siekhe.
3) siekhaawe. (overg.).
transcendente meditatie (zn). djab kare.
transparant 1) (bn). djhaadjhar. 2) djhiel djhiel.
trap 1) (zn). seṟhie/sieṟhie. de - oplopen. seṟhie/sieṟhie par djaai. 2) laat. iem. een - geven. koi ke laat maare.
trappelen (ww). tjhatpataai.
trappen (ww). laat maare.
treden 1) (ww). hãte. 2) tjale.
treffen 1) (ww). miele. (aan-). 2) lag djaai. (raken).
3) maare.
trein (zn). rel(-gaaṟie).
treinwagon (zn). rel ke gaaṟie/baakie.
treiteren 1) (ww). kotjiaawe. 2) sataawe.
3) tjierhaawe.
trek (ww). aapan man rahe.
trekken 1) (ww). ghaitje. 2) ghîetje.
3) hîetje.
trens (zn). tjhoṯa gotro.
treuren (ww). sõtj phiekier kare. Zie: zorgen.
treuzelen 1) (ww). dhiere-dhiere kare. 2) melhe.
trillen 1) (ww). pharke. 2) thartharaai.
Trinidad (zn). Tjieniedaat.
troef (zn). toeroep.
trom(mel) 1) (zn). dhapla. 2) dholak. op de - spelen. dhapla/dholak badjaawe.
3) ḏiebba. de koek zit in de -. koekoe ḏiebba mê hai.
trommelend (bn). bhadar-bhadar.
trompet (zn). toerahie.
tronen (ww). gaddie par baiṯhe.
troon 1) (zn). gaddie. 2) raadja ke koersie.
troost (zn). tieha.
troosten 1) (ww). doelaar kare. 2) samdjhaawe.
3) tieha dewe.
tros (zn). goettjha. (vruchten).
trots (bn). ghamand. hij is erg -. oe bahoet ghamand kare hai.
trotsaard (zn). ghamandie.
trouw (zn). bharosa. hij is heel -. opar bharosa kar sake hai.
trouwen 1) (ww). biaah kare. 2) sjaadie kare. [Aanmerking: d]
tuchtigen (ww). ghoerke.
tuin 1) (zn). bagaitja. [Aanmerking: d] 2) djaarie. [Aanmerking: Sranan]
3) phoelwaarie.
tuinbouw (zn). khet ke kaam.
tuinder (zn). khetiar.
tumor (zn). goelthie.
tumult (zn). oeppaddar.
tussen (vz). bietj mê.
tussenkomst (zn). tjaltie.
tussenpersoon (zn). agwa.
tussenuit (vz). bietj mê se.
twaalf (telw). baara.
twee (telw). doei(go). - kinderen. doei(go) laṟkan. - aan - naar binnen gaan. doei doei bhiettar djaai.
twee en een half (telw). aṟhaai.
tweede (telw). doesara/doesarka.
tweeëndertig (telw). batties.
tweeënnegentig (telw). baanbe.
tweeëntachtig (telw). bejaasie.
tweeëntwintig (telw). baais.
tweeënveertig (telw). bajaalies.
tweeënvijftig (telw). baawan.
tweeënzestig (telw). baasaṯh.
tweeënzeventig (telw). bahattar.
tweeling (zn). djoṟa (laṟka).
twijfel 1) (zn). dhoebdha. 2) sandeh. [Aanmerking: d]
2) sanka. [Aanmerking: d]
twijfelen 1) (ww). dhak-mak kare. 2) dhoebdha kare.
twijg 1) (zn). darie. 2) tjhaṯkoen.
twintig (telw). bies.
twist (zn). djhagara.
Copyright © 2002