U - u

u (pvw). aap. (formeel). hoe gaat het met -? aap kaise rahielo?
ui (zn). piejaatj.
uier (zn). than.
uil 1) (zn). ghoeghoewa. 2) oelloe.
uilskuiken 1) (zn). ghoeghoewa ke battja. 2) oelloe ke dhakkan.
uit 1) (bw). don. het boek is -. poestak don hoi gail. 2)
(vz). ke. hij komt uit Nederland. oe Hollãan ke hai. 3) mê se. - de school. skoel mê se.
4) - het hoofd. moeh-djabaanie. [Aanmerking: d]
5) - het hoofd leren. jaad kare.
6) - angst, jaloezie, vreugde. ḏaṟ, djaran, khoesiaalie ke maare.
uitademen (ww). sãas niekaare.
uitbannen 1) (ww). niekaare/niekaase. (v. geest). 2) tajaage/tiaage.
uitbarsten (ww). oedhiaai djaai.
uitbeelden (ww). dekhaawe.
uitbetalen (ww). bhare.
uitblazen (ww). soestaai.
uitblussen (ww). boetaawe.
uitbraaksel (zn). tjhaat.
uitbraken (ww). tjhaat kare.
uitbreiden 1) (ww). baṟhe. 2) sattjare.
uitbreken 1) (ww). sattjare. 2) niekaske bhaage. de dief is uitgebroken. tjor djahal mê se niekaske bhaag gail hai.
3) phaile. (v. ziekte).
uitbroeden (ww). sowe. (ook fig).
uitbuiten (ww). kamwaawe.
uitbundig (bw). hausiela se.
uitdagen (ww). tjierhaawe.
uitdelen (ww). baaṯe.
uitdenken (ww). sõtje.
uitdijen 1) (ww). baṟhe. 2) sattjare.
uitdoen 1) (ww). boetaawe. het lich -. tjieraag boetaawe. 2) kleren -. kapṟa niekaare/niekaase.
uitdossen 1) (ww). saparaawe. (overg). 2) saukh aur sienghaar kare.
3) sapare. (onoverg.).
uitdoven 1) (ww). boetaawe. (overg). wil je het vuur -? toe aagie boetaai sakiehe? 2) boete. (onoverg.). haal hout, het vuur dooft uit. aagie boete hai, lakaṟie laaw.
uitdraaien 1) (ww). boetaawe. (licht, radio). 2) op niets -. koetjh na howe.
uitdrijven (ww). niekaare/niekaase. (v. geest).
uitdrogen (ww). djhoere.
uitdruipen (ww). tjoewe.
uitduiden (ww). dekhaawe.
uiteen (bw). tjaaro or.
uiteen halen (ww). algiaawe.
uiteenzetten (ww). samdjhaawe.
uiteindelijk (bw). ant mê.
uiten 1) (ww). bataawe. 2) bole.
3) djanaawe.
uiterlijk (zn). soerat. zijn - veranderde. okar soerat badal gail.
uitermate 1) (bw). bahoet. 2) baṟa.
3) khoeb.
uitgaan 1) (ww). boete. het vuur is uitgegaan. aagie boetal hai. 2) djaai ghoeme. laten we een beetje -. aaw tjalie dja ghoeme.
uitgeleide doen (ww). biedaai kare/lewe.
uitgerafeld 1) (bn). bhasak. 2) oedheral.
uitgestrekt 1) (bn). bhaarie. 2) lamba-tjhãura.
3) tjãura-tjaakar.
uitgezocht (bn). tjoenal.
uitgezonderd 1) (bn, bw). baakie. 2) tjhoṟke. vrouwen en kinderen -. aurat laṟkan tjhoṟke.
uitgieten 1) (ww). oedjhale. 2) oedjhal dewe.
uitglijden (ww). bietjlaawe.
uitgraven (ww). khode.
uithakken (ww). kaaṯe.
uithalen (ww). niekaare/niekaase. iets ergen -. koetjh kahõe mê se niekaare/niekaase. kattekwaad -. badmaasie karie.
uitheems (bn). doesar des ke.
uithoek (zn). doer djagaha.
uithollen (ww). hol banaawe.
uithoudingsvermogen (zn). saktie.
uithouwen (ww). kaaṯe.
uithozen (ww). paanie niekaare/niekaase.
uithuwelijken (ww). biaah karwaawe.
(uiting v.respect) (partikel). djie.
uitjagen (ww). bhagaawe. een dier zijn hol -. ek djanaawar ke bhagaawe.
uitjammeren (ww). piet-pietke rowe.
uitjouwen 1) (ww). ṯiebolie maare. 2) tjierhaawe.
uitkafferen 1) (ww). gaaṟie dewe. 2) gariaawe.
uitkeren (ww). bhare. (betalen).
uitkiezen (ww). tjoene.
uitkijken 1) (ww). taake. hij keek zich de ogen uit. oe khoeb taakat raha. 2) batjaaike rahe. op straat goed -. rasta mê atjaaike rahe.
uitkleden 1) (ww). kapṟa niekaare/oetaare. (onoverg.). 2) kapṟa niekarwaawe/oetarwaawe. (overg).
uitkloppen (ww). piete.
uitknijpen (ww). gaare. (v. fruit).
uitknippen (ww). kaaṯe.
uitkomen 1) (ww). niekare/niekase. iut het gat komen. hol mê se niekare/niekase. 2) oeppar aawe, poera howe. die leugen is uitgekomen. oe djhoeth oeppar aail hai sn 3. de droom kwam uit. sapana poera hoi gail.
4) ataawe/ate. met geld -. paisa ataawe. Zie: passen.
uitkrabben (ww). niekaare. elkaar de ogen -. ãakhie niekaar lewe.
uitlachen (ww). koi ke hãse. (iem. -).
uitleggen 1) (ww). phoṟ phoṟ bataawe. 2) samdjhaawe.
uitlekken 1) (ww). djhar djaai. 2) tjoewe.
uitlenen 1) (ww). kardja dewe. (v. geld). 2) lenie kare. [Aanmerking: Ned.]
uitlezen (ww). biene.
uitlokken (ww). (djhagara) soeroe karwaawe, aagie lagaawe. (ruzie).
uitmaken 1) (ww). boetaawe. het lich, radio, vuur -. tjieraag, radio, aagie boetaawe. 2) faisala kare. dat zal ik wel -. ham faisala karab.
3) een verloving -. tjhekaai toere/kaṯwaawe.
uitmesten 1) (ww). mes niekaare/niekaase. 2) safa kare.
uitmeten (ww). naape.
uitnemen (ww). niekaare/niekaase. iets uit de bak nemen. baakie mê se koetjh niekaare/niekaase.
uitnodigen 1) (ww). bolaawe. 2) nauta dewe. ze hebben me uitgenodigd. oesab hamme bolaais hai. oesab hamme nauta deis hai.
uitnodiger (zn). naaw.
uitnodiging 1) (zn). nauta. Zie: feest. 2) niemantran. [Aanmerking: d]
uitpersen (ww). gaare. een sinaasappel -. parsiena gaare.
uitpiekeren (ww). sõtje.
uitpikken 1) (ww). niekaare. iem. de ogen -. koi ke ãakhie niekaare. 2) tjoene. mooie vruchten -. baṟhîa phal tjoene.
uitplunderen (ww). loete.
uitreiken (ww). dewe.
uitrekenen (ww). djore.
uitrekken 1) (ww). dehîe phore/toere. (zich -). 2) lafaawe.
uitroeien (ww). naas kare.
uitroepen (ww). gohoraawe.
uitrollen (ww). bele. (v. deeg).
uitrukken (ww). nõtje.
uitrusten 1) (ww). soestaai. 2) (soerdjaatie ke) samaan dewe. (uitrusting geven).
uitschakelen (ww). boetaawe. (licht, radio).
uitschelden 1) (ww). gaaṟie dewe. 2) gaṟiaawe.
uitschenken (ww). oedjhal dewe/oedjhale.
uitscheppen (ww). niekaare/niekaase.
uitschudden (ww). djhaare.
uitslag (zn). khadjoelie. - op de huid. tjamra ke khadjoelie.
uitsloven (ww). kausies kare.
uitsnijden (ww). kaaṯe.
uitspansel 1) (zn). aasmaan. 2) baadar.
uitspoelen (ww). khanghaare. een kom, kleren -. kobba, kapṟa kanghaare.
uitspreiden 1) (ww). bietjhaawe. een laken -. bietjhauna bietjhaare. 2) pasaare. kleren op de bleek -. kapṟa ghãas par pasaare.
uitspreken (ww). bole.
uitspruiten (ww). djame.
uitspuwen (ww). thõekara dewe.
uitstallen (ww). setiaaike rakhe.
uitstappen (zn). oetare.
uitstek (bw). bieses karke. (bij -).
uitsteken 1) (ww). niekare/niekase. (onoverg.). 2) baṟhaawe. (overg).
3) lapkaawe. een hand -. hãath baṟhaawe/lapkaawe.
uitstekend (bn, bw). bahoet attjha. hij heeft - werk verricht. oe bahoet attjha se kaam karies hai.
uitstellen (ww). hataawe.
uitstrekken 1) (ww). lapke. (onoverg.). 2) lapkaawe. (overg). een arm -. hãath lapkaawe/lamba kare. Zie: uitsteken.
uitstrooien (ww). tjiete.
uitsturen (ww). paṯhaawe.
uittrekken 1) (ww). niekaare/niekaase. kleren -. kapṟa niekaare/niekaase. 2) nõtje.
3) oekhaare. gras -. ghãas oekhaare.
4) oetaare. kleren -. kapṟa oetaare.
uitvaart (zn). maṯṯie.
uitvegen (ww). mieṯaawe. veeg dat woord uit. oe baat mieṯaaw.
uitverkiezen 1) (ww). alag kare. 2) tjoene.
uitverkoren 1) (bn). alag karal (waala). de erfenis der -en. alag karal waalan ke hak. 2) tjoenal. de twaalf - discipelen. baaraago tjoenal tjela.
uitvliegen (ww). oeṟe.
uitvlucht (zn). baahaana. een - zoeken. baahaana kare.
uitvoerig 1) (bn, bw). nakkie-nakka. 2) phoṟ phoṟke.
uitwerpen 1) (ww). biege. 2) phêke.
3) niekaare/niekaase. (v. boze geest).
uitwerpselen 1) (zn). fraakieṯ/phraakieṯ. [Aanmerking: d] 2) goe.
uitwijken 1) (ww). bhaage. hij moest naar het buitenland -. oke doesar des mê bhaage ke paral. 2) voor een auto -. oṯo khaatien ek kait djaai.
uitwissen (ww). mieṯaawe.
uitwrijven (ww). miese. zich de ogen -. ãakhie miese.
uitzenden 1) (ww). paṯhaawe. 2) soenaawe. (via radio).
uitzetten 1) (ww). baṟhe. (groter worden). 2) phoele.
3) sattjare.
4) niekarwaawe/niekaswaawe. (iem. ergens -).
uitzien 1) (ww). agorke taake. (- naar). 2) djohe.
uitzoeken 1) (ww). biene. rijst -. tjaur biene. 2) andaadj kare. (een zaak -). Zie: natrekken; napluizen.
uitzuigen (ww). tjoese. (ook fig).
uitzwermen (ww). oedhiaai djaai.
uitzweten (ww). pasienaai.
uk (zn). phoedoekkie.
unamiem (bw). ek man hoike.
unster 1) (zn). taraadjoe. 2) wegi. [Aanmerking: Sranan]
Urdu-schrift (zn). Oerdoe-liepie. [Aanmerking: d]
urenlang (bw). ghanṯan.
urine 1) (zn). moet. 2) piesaab.
urineren 1) (ww). moete. 2) piesaab kare.
uur 1) (zn). badje. het is tien -. das badje hai. 2) ghanta. een - wachten. ek ghanta agore.
uw 1) (bez. vnw). aapan. (terugslaand op onderw). 2) aapke. waar is uw huis? aapke ghar kaahã hai?
Copyright © 2002