V - v

vaak 1) (bw). ḏheṟ daafe/dãai. 2) hardam.
vaantje (zn). djhanḏie.
vaart (zn). faartwa. - krijgen. faartwa djaai. [Aanmerking: Ned.]
vaas 1) (zn). faas. [Aanmerking: Ned.] 2) loṯa. (koperen -).
vaatwassen 1) (ww). maadje. 2) bartan dhowe.
vaat(werk) (zn). bartan.
vaatziekte (zn). nas ke bamaarie.
vacht (zn). rowa.
vader 1) (zn). baap. 2) pieta. [Aanmerking: d]
vaderdag (zn). pietr diewas. [Aanmerking: d]
vagina 1) (zn). boer. 2) jonie.
vakantie (zn). tjhoeṯṯie ke dien.
vallei 1) (zn). khaala/niettje djagaha. 2) khaale.
vallen (ww). giere.
vals 1) (bn, bw). naklie. (niet echt). 2) oelṯa-phoelṯa.
3) de hond is -. koetta kaaṯe hai.
4) - beschuldigen. abdjas lagaawe.
van 1) (vz). ke. dit is - vader. ie baap ke hai. 2) se. - de muur af. dewaal par se.
3) - binnenuit. bhiettare-bhiettare.
4) - een leien dakje. paanie-jaasot. [Aanmerking: d]
5) - heinde en ver. doer-doer se.
6) - hout en zink. ṯien palanga.
7) - mond tot mond. moeh par.
8) - stemming wisselen. phoele-patjke.
9) van oudsher. djanam-djaggie.
10) - te voren. agam.
11) - wie? kekar?
12) van ... tot. se ... le/lek/tak/talak.
vanaf (vz). par se. - de geboorte. paidaais se.
vanavond (bw). aadj raat ke.
vanbinnen (bw). apane mê.
vandaag 1) (bw). aadj. - de dag. aadj ke aadj. 2) (nadruk). - nog. aadjahîe.
3) - of morgen. aadj-biehaan.
vandaan 1) (bw). ke or se. uit het zuiden -. datjhien ke or se. 2) ke hîa se. bij m'n zuster -. hamaar bahien ke hîa se.
3) se. ik kom daar -. ham hõewa se ailie hai.
vandaar 1) (bw). hõewa se. wie - is gekomen. dje hõewa se aail hai. 2)
(vgw). ohîe khaatien/se. - dat hij niet wilde komen. ohîe khaatien/se oe na maangies aawe.
vaneen (bw). agal/alge.
vangen (ww). pakaṟe.
vanhier (bw). hîa se. Zie: vandaar.
vanmiddag (bw). aadj sandjha ke.
vanmorgen (bw). aadj sabere.
vannacht 1) (bw). bietal raat ke. (terugziend). 2) aadj raat ke. (vooruitziend).
vanochtend (bw). aadj sabere.
vanuit (vz). mê se.
vanwaar 1) (bw). kaahã se. - komt hij? 2) kaahe ke. (waarom). - dat lawaai? kaahe ke etana halla hai?
vanwege (vgw). ke maare. - z'n boosheid zei hij geen woord. goessa ke maare oe koetjh na bolies.
vanzelf (bw). apane se. het gaat -. apane se dja hai.
varen (ww). tjale. de boot vaart op de rivier. boṯ nadie par tjale hai.
varken 1) (zn). soewar. (mnl). 2) soewarnie. (vrl).
varkenshoeder (zn). soewar ke tjaraawe waala.
vast 1) (bn). baanhal. de hond zit -. koetta baanhal hai. 2) niedrak/niend. - slapen. niedrak/niend soete.
3) phas. de boot kwam - te zitten. boṯ phas gail.
4) djam. de olie is - geworden. tel djam gail.
5) aṯkal. Zie: vastgeraakt.
vastberaden 1) (bw). djaroer (se djaroer). hij ging - naar de politie. oe djaroer se djaroer siepahîe lage gail. 2) be-daṟ. - ging hij op de vijand aan. oe be-daṟ doesman lage gail.
vasteland (zn). djhoer djagaha.
vasten 1) (ww). bhoekha rahe. [Aanmerking: Hind.] 2) rodja rahe. [Aanmerking: Mosl.]
vastenmaand (zn). ramadaan. [Aanmerking: Mosl.]
vastgeraakt (bn). aṯkal.
vastgrijpen (ww). pakaṟe.
vasthechten (ww). ḏoṟe.
vasthouden (ww). pakaṟe.
vastklemmen (ww). kase.
vastleggen (ww). baanhe. (de hond -).
vastlopen 1) (ww). phas djaai. 2) phasaawe.
vastmaken 1) (ww). baanhe. 2) badjhaawe.
3) djoraawe.
4) djore. Zie: samenvoegen; hechten.
vastnaaien 1) (ww). djore. 2) sieje.
vastpakken 1) (ww). pakaṟ lewe. 2) pakaṟe.
vastraken (ww). badjhe.
vastzitten 1) (ww). phas djaai. 2) phasaawe.
vat (zn). bariel. (olie-).
vechten 1) (ww). laṟaai kare. 2) laṟe.
vee 1) (zn). gaai-goroe. 2) tjauwa(-tjaangar).
veehandelaar (zn). kasaai.
veel 1) (onbep. telw). bahoet. (in gewicht, omvang enz). - moeilijkheden, pijn. bahoet moesiebat, piera. 2) baṟa. - dank. baṟa dhanbaad.
3) ḏheṟ. (wat geteld kan worden). - mensen, huizen. ḏheṟ manai, ghar.
4) saigar.
veelkleurig (bn). rang-bierang.
veelvraat (zn). khabboe.
veelzinnigheid (zn). bahoematie. [Aanmerking: d]
veem (zn). bakhaar.
veer (zn). pakhana/pankh.
veertien (telw). tjhauda.
veertig (telw). tjaalies.
vegen 1) (ww). bahaare. 2) djhaare. het huis -. ghar djhaare.
3) põtjhe. voeten -. goṟ põtjhe.
veiligheidsspeld (zn). pina. [Aanmerking: Sranan]
vel 1) (zn). panna. (papier). 2) tjamṟa. (huid).
veld (zn). khet.
velen (ww). sahe. hij kan niets -. oe koetjh na sahe paawe hai.
vellen 1) (ww). kaaṯe. (een boom -). 2) faisala kare. (een vonnis -).
venster (zn). khierkie.
vent (zn). mard(aana).
ver (bw). doer.
verachtelijk (bn). toetj. iem. als - beschouwen. koi ke toetj maane.
verachten 1) (ww). niehaare. 2) niettjaai kare.
3) toetj maane.
veraf (bw). doer.
verafgoden (ww). aapan bhagwaan ghat manaawe.
verafschuwen (ww). ghiennaai.
veranderen (ww). badale.
veranderend (bn). adlal-badlal.
verantwoorden (ww). lekha dewe/lewe.
verantwoording (zn). lekha.
verarmen (ww). garieb howe.
verbaasd 1) (bn). atjambho. 2) tjakariaai.
verband (zn). paṯṯie.
verbanning (zn). banbaas.
verbazen 1) (ww). atjambho rahe/howe. (zich -). 2) ṯhak howe.
3) ṯhake.
4) tjakariaai.
verbeelden (ww). baṟwaṟgie kare. (zich iets -).
verbergen 1) (ww). loekaai. (onoverg.). 2) loekwaawe. (0verg).
3) tjorwaawe.
verbeteren 1) (ww). attjha kare. 2) soedhaare. z'n werk -. okar kaam soedhaare.
3) sodjha kare.
verbieden 1) (ww). daaṯe. 2) mienaahie kare.
verbijsterd (bn, bw). moeh baaike. hij stond - toe te kijekn. oe moeh baaike taakat raha.
verbinden (ww). baanhe. (v. wond).
verblijd 1) (bn, bw). khoesie. 2) khoesiaalie se.
verblijf (zn). rahana.
verblijfplaats (zn). thekaan(a).
verblinding (zn). tjaktjhie.
verbod (zn). mienaahie.
verboden 1) (bn). maakroe. [Aanmerking: Mosl.] 2) mienaahie. dat is -. mienaahie hai.
3) rokaahaṯ.
verbolgen 1) (bn). goessa. 2) naraadj.
verbond 1) (zn). baat-tjiet. een - sluiten. baat-tjiet kare. 2) bandhan. [Aanmerking: d]
3) djabaan.
4) katrak.
verbondskist (zn). baat-tjiet ke baakas.
verborgen (bn, bw). loekaawal.
verbouwen 1) (ww). bowe. (gewassen -). 2) (doesar rakam) banaawe. (huis -).
verbrand (bn). djaral.
verbranden 1) (ww). djaraawe. (overg). 2) phõek dhaare.
3) djare. (onoverg.).
verbreiden (ww). phaile. het nieuws verbreidden zich. pata phailal.
verbreken 1) (ww). kaaṯe. kontrakt -. kantrak kaaṯe. 2) toere. een gelofte -. aapan waada toere.
verbrijzelen (ww). doekhaai lewe.
verdedigen (ww). samdjhaawe. (verbaal).
verdelen 1) (ww). baaṯe. 2) bhaag mê kare.
verdelgen (ww). naas kare.
verdenken (ww). soebha kare. ik verdenk hem. ham oke soebha kariela. Zie: vermoeden.
verder (bw). auro (aage). ze liepen -. oelog auro aage tjalal. - kon hij niets doen. oe auro koetjh na kar paais.
verderf (zn). barbaadie.
verderven (ww). barbaad kare.
verdienen (ww). kamaawe.
verdienste 1) (zn). kamaai. (loon). 2) madjoerie.
verdieping 1) (zn). makaan. 2) sodro. [Aanmerking: Sranan]
verdorven (bw). barbaad.
verdraaien (ww). oelṯa samdjhaawe.
verdragen 1) (ww). sahe. ik kan dat lawaai niet -. ham oe halla na sahie paaila. 2) rahaai howe. ik kan die woorden niet -. hamke ie baat na rahaai howe hai.
verdriet 1) (zn). doekh. 2) gam.
3) oedaasie.
4) sokh.
verdringen 1) (ww). ṯhelie-ṯhela/ṯhaale howe. (elkaar -). 2) laptaai.
verdrinken (ww). ḏoebe.
verdrogen (ww). djhoeraai djaai. de plant verdroogde helemaal. plansoe ekdam se djhoeraai gail.
verdrukken 1) (ww). ḏabaawe. (let.). 2) sataawe. (fig).
verduidelijken (ww). samdjhaawe.
verduren 1) (ww). djele. 2) sahe.
verdwaald (bn). heraail.
verdwaalden (zn). heraai log.
verdwalen (ww). heraai djaai.
verdwijnen 1) (ww). ãlop (hoi) djaai. 2) niekar djaai.
3) niepata howe.
4) tjal djaai.
vereend 1) (bn, bw). ek man hoike. 2) sanghe.
vereisen (ww). maange.
vereniging (zn). samaadj.
vereren 1) (ww). aadar kare. 2) ieddjat kare.
3) maane. hij vereert dezelfde God. oe ohie Parmeswar ke aadar kare/ ieddjat kare/ maane hai.
vereten (ww). katmiete.
verf (zn). ferfi. [Aanmerking: Sranan]
verflensen (ww). komelaai, phoel komelaai gail raha. de bloemen waren verflenst.
verfraaien (ww). sadjaawe.
vergaan 1) (ww). samaap howe. 2) sare. het hout is vergaan. lakaṟie sar gail hai.
vergaderen (ww). ekaṯṯha howe.
vergadering (zn). sabha.
vergaren 1) (ww). batore. 2) khariede.
vergeefs (bw). koetjh na khaatien. hij zocht - naar zijn tas. oe koetjh na khaatien aapan taas khodjies.
vergeten (ww). bhoelaai.
vergeven 1) (ww). maaf kare. 2) tjhamma dewe.
vergeving 1) (zn). maaf(ie). 2) tjhamma.
vergezellen (ww). saathe/sanghe djaai.
vergieten (ww). tjoewaawe. tranen -. ãas tjoewaawe. Zie: huilen.
vergif 1) (zn). biekh. 2) djahar.
3) mahoer. (in planten).
vergissen (ww). bhoel/galtie banaawe.
vergissing 1) (zn). bhoel. 2) galtie.
vergrijp (zn). kharaabie.
vergroten 1) (ww). baṟhaawe. (overg). 2) baṟhe. (onoverg.).
vergruizelen (ww). tjakna tjoer howe.
verhaal 1) (zn). kaahaanie. (echt gebeurd). 2) khiessa. (bedacht -).
verhaasten (ww). auro haldie se kar(waaw)e.
verhalen 1) (ww). bataawe. 2) kahe.
verhandelen (ww). kiene bêtje.
verhangen (ww). pasie lagaawe. (zich -).
verharden 1) (ww). auro karer/khaṯoṟ howe. (let.). 2) gathiaawe. (fig).
3) thetharai kare. Zie: verzetten.
4) patthar diel se rahe. (zich -).
verheerlijken (ww). goen gaawe. zij verheerlijkten God. oelog Parmeswar ke goen gaais.
verhelen (ww). loekwaawe.
verhemelte (zn). taaroe.
verheugd 1) (bn, bw). khoesiaalie (se). ze gingen - erheen. oesabhan khoesiaalie hõewa gail. 2) khoesie. hij was -. oe khoesie raha.
verheugen (ww). khoesie manaawe/rahe.
verheven wezen (zn). dewta.
verhinderen 1) (ww). rokaawe. 2) toke.
verhitten 1) (ww). garmaawe. 2) garam kare.
3) dhiekaawe. (overg, metaal).
4) diekhe. (onoverg.).
verhoring (zn). soefal.
verhuizen 1) (ww). doesar ghar mê rahe. 2) froisi kare. [Aanmerking: Sranan]
verhuren 1) (ww). bhaara kare. 2) joeroe kare. [Aanmerking: Sranan]
verjaardag (zn). djanam dien.
verjagen 1) (ww). bhagaawe. 2) khadere.
verkeerd 1) (bn, bw). galtie. 2) na ṯhiek.
3) oelṯa-soelta/phoelṯa.
verkennen (ww). bhet lewe.
verkiezen (ww). tjoene.
verklaren 1) (ww). gohoraawe. 2) taharaawe.
verkleden (ww). kapṟa badale.
verkleinen (ww). tjhoṯa kare.
verklikken (ww). tjoegalie kare.
verkocht (bn). biekaail.
verkocht worden 1) (ww). biekaai. voor hoeveel wordt het -? ketana mê bieke hai? 2) bêtjaai.
verkoop 1) (zn). badjaar. 2) bieka.
verkopen (ww). bêtje.
verkoper (zn). baipaarie.
verkoren 1) (bn, vdw). alag karal. 2) tjoenal.
verkorten (ww). tjhoṯa kare.
verkouden zijn (ww). sardie howe.
verkoudheid (zn). sardie.
verkrachten 1) (ww). gaar maare. 2) ieddjat loete.
3) kase.
verkreukelen (ww). tjoengraai.
verkrijgen (ww). khariede.
verkwisten (ww). naksaan kare. z'n geld -. aapan paisa naksaan (kar) dhaare.
verkwisting (zn). naksaanie. wat voor nut heeft die -?. aisan naksaanie se kaun bhalaai hai.
verlakken 1) (ww). baimaanie kare. (bedriegen). 2) dhokha khawaawe.
3) kapaṯ/kapṯa kare.
4) kapṯe.
5) ṯhage. Zie: bedriegen.
verlamd (bn). loel/loendj.
verlangen 1) (ww). aasa/aasra se agore. 2) agorke taake.
3) djohe.
4) tarse.
5)
(zn). hiettjha. zijn - wordt vervuld. okar hiettjha poera howe hai. 6) khoewaahies.
verlaten 1) (bn, bw). akel(e). 2) soen-saan. deze streek is -. ie djagaha soen-saan hai.
3) tjhoetal. een - plaats. tjhoetal djagaha.
4)
(ww). tjhoṟaawe. 5) tjhoṟ dewe. z'n verkeerde weg -. aapan kharaab rasta tjhoṟ dewe.
6) tjhoṟe.
verleden (bn). bietal. - week. bietal hapta. Zie: verlopen.
verlegen 1) (bn). sarmiendha. [Aanmerking: d] 2) saram lage.
3) sarmaai. (- zijn).
4) - zitten om iets. koetjh kamtie rahe.
verleiden 1) (ww). bahakaawe. de slang verleidde Eva. sãap Efa ke bahakaais. 2) bhatkaawe. iem. verleidde hem met leugens. koi oke djhoeth baat se bhatkaais.
verleppen (ww). komalaai.
verlichten 1) (ww). andjor dewe. (met lamp). 2) kamtie kare. (v. pijn, last).
3) halloek kare.
verliefd (bn). tjaahe lage.
verlies (zn). haanie. - en winst. haanie-laabh. Zie: schade.
verliezen 1) (ww). khowe. 2) laas kare. er ging veel tijd verloren. ḏheṟ ṯem laas hoi gail.
3) haare, oesab haaries. ze verloren de (wed)strijd.
verlof (zn). tjhoeṯṯie (ke dien).
verloochenen (ww). nahakaare/nahiekaare.
verloofde (zn). hone waala patie/patnie.
verlopen 1) (ww). biete. (v. tijd). 2) tjale. (v. zaken).
verloren (bn). heraail. het - schaap. heraail bhêra. Zie: verdwaald.
verlorenen (zn). heraai log.
verlossen 1) (ww). batjaawe. Hij kwam om mensen te -. Oe aail hai manai logan ke batjaawe. 2) tjhoeṯkaara dewe.
verlosser (zn). batjaawe waala.
verlossing 1) (zn). moektie. (van zonde). [Aanmerking: d] 2) tjhoeṯkaara.
verloten (ww). baadjie lagaawe.
verloven 1) (ww). tjhekaai howe. 2) tjhekaawe.
vermaak (zn). maudj.
vermageren 1) (ww). doebbar howe. 2) pataraai.
vermageren (ww). doebbar howe.
vermaken 1) (ww). maudj manaawe. (amuseren). 2) doesar rakam banaawe. (v. kleren).
3) dewe. (v. geld, bezitting).
vermalen (ww). pere.
vermanen (ww). soedhaare.
vermeerderen 1) (ww). auro (baṟka) howe. (onoverg.). 2) baṟhe.
3) baṟhaawe. (overg).
vermelden 1) (ww). bataawe. 2) djanaawe.
vermengd (bn). mielaawal.
vermenigvuldigen 1) (ww). baṟhaawe. 2) ḏheṟ howe, djaatie ḏheṟ hoi gail. het volk vermenigvuldigde zich.
vermicelli (zn). sewie.
vermijden 1) (ww). bietjaraawe. 2) bieraawe.
vermiljoen poeder (zn). senhoer. [Aanmerking: Hind.]
verminderen 1) (ww). ghate. 2) kamtie howe.
3) paṯaai.
4) pate. zijn boosheid verminderde. okar goessa pate lagal.
5) tjhoete.
vermoeden 1) (ww). soebha kare. ik vermoed dat hij de dief is. ham soebha kariela kie oe tjor hai. 2) sõtje.
vermoeid 1) (bn). thak. 2) thakal-thoekal.
vermoeidheid (zn). thaka/thakaawaṯ.
vermoeien (ww). thaka dewe. (overg).
vermogen (zn). dhan(-daulat).
vermogend (bn). dhanie. een - man. dhanie aadmie.
vermolmen (ww). sare. het hout is vermolmd. lakaṯie sar gail hai. Zie: rotten.
vermommen (ww). tjehera badale.
vermoorden (ww). djaan lewe.
vermorsen 1) (ww). tjhietaraawe. (eten). 2) giere. (vloeistof). water -. paanie giere hai.
3) naksaan kare. (geld).
vermurwen (ww). phoeslaawe.
vernederen (ww). niettjaai kare.
vernemen 1) (ww). djaan djaai. 2) pata miele.
3) soene.
vernielen 1) (ww). barbaad kare. 2) tjapaṟaai dhaare.
vernieling (zn). toer-taar.
vernielzuchtig (bn). tjapaṟaha.
vernietigen (ww). haanie/laai/naas kare.
vernuft (zn). akkiel.
veronachtzamen (ww). be-waaries tjhore rahe.
veronderstellen (ww). maan lewe.
verongelukken (ww). tjoṯaai djaai.
verontheiligen (ww). oetjhien kare.
verontreiniging (zn). tjhoetiaai.
verontrusten (ww). sõtj kare.
verontschuldigen 1) (ww). bahaana kare. 2) maaf(ie) maange/kare.
verontschuldiging (zn). maaf(ie).
verontwaardigd (bn). kharwaai. zijn vader was -. okar baap kharwaai gail.
veroordelen 1) (ww). kasoer dewe. ze wilden hem -. oesab maangat raha oke kasoer dewe. 2) kasoerie maane. men zal op z'n woorden veroordeeld worden. manai log aapan baat se kasoerie kie to be-kasoerie maanal djaaiga.
veroorzaken (ww). matjaawe. (v. lawaai).
verootmoedigen (ww). apane ke niettja maane.
verorberen (ww). khaai.
verouderen 1) (ww). boeṟhwa boeṟhia howe. (mensen). 2) poeraan howe. (dingen).
veroveren 1) (ww). djiet lewe. 2) djiete.
verplaatsen 1) (ww). doesar djagaha par dhare. 2) hataawe. (overg).
3) hate. (onoverg.).
verpleegster (zn). sastar. [Aanmerking: Ned.]
verplegen (ww). sewa kare.
verpulveren (ww). tjakna tjoer howe.
verraad (zn). tjoegalie.
verraden (ww). tjoegalie kare.
verrassen (ww). khoesiaalie kare.
verrichten (ww). kare(-dhare). Zie: doen.
verrijzen (ww). djie oeṯhe. (uit de dood -).
verroeren 1) (ww). dolaawe. 2) hiele.
verroest (bn). moertjaai djaai/moertjaail.
verrot (bn). sar/saral. die plank is -. palangwa sar gail.
verruilen (ww). badale.
verruimen (ww). baṟhaawe.
vers 1) (bn). ṯaṯka. -e vis. ṯaṯka matjharie. 2) taatak. - voedsel. taatak khaaik.
versagen (ww). hiemmat haare.
verscheiden (zn). ghatka.
verscheuren (ww). (tjier-)phaare.
verschiet (zn). doerie mê. (in het -).
verschijnen 1) (ww). aawe. 2) apane ke dekhaawe.
verschijning (zn). roep.
verschil 1) (zn). farak/pharak. 2) bhed.
verschillen (ww). doesar rakam rahe.
verscholen (bn, bw). loekaawal.
verschonen 1) (ww). kapṟa badale. (kleren). 2) maaf kare. (verontschuldigen). wilt u mij -? hamme maafie kar de to?
verschrikt (bw). tjankal.
verschroeien (ww). djare.
verschuilen (ww). loekaai djaai.
verschuiven (ww). ghoeskaawe.
versierd (bn). sadjal.
versieren 1) (ww). sadjaawe. (overg). 2) sadje. (onoverg.).
versiering (zn). (saukh aur) sienghaar.
verslagen 1) (vdw). diel toet gail. (in de geest). 2) haar gail. (verloren hebben).
3) maara-maara.
verslapen (ww). soet djaai.
verslappen (ww). hiemmat haare.
verslechteren (ww). auro kharaab howe.
verslikken 1) (ww). sarak djaai. 2) soesoerie tjahar djaai.
verslinden (ww). khaai.
versmaden (ww). toetj maane.
versmallen (ww). auro paatar howe.
versmelten 1) (ww). gale. (onoverg.). 2) galaawe. (overg).
versnellen (ww). auro haldie se djaai/kare.
versnipperen (ww). toekkaṟa toekkaṟa mê kaaṯe.
verspelen (ww). naksaan kare. (geld -).
versperren (ww). band kare. de weg -. rasta band kare.
verspieden (ww). bhet lewe.
verspillen 1) (ww). tjhietaraawe. (eten -). 2) giere. (vloeistof -).
3) naksaan kare. (geld -).
verspreiden 1) (ww). basaawe. 2) phaile.
3) phasar djaai. (zich -).
verstaan 1) (ww). samdjhe. (begrijpen). 2) soen paawe. (horen).
verstaanbaar (bw). djor se. - spreken. djor se batiaai.
verstand 1) (zn). akkiel. 2) boeddhie.
3) magadj.
4) samadjh.
verstandeloos (bn). boeḏḏhiehie.
verstandig 1) (bn). akkiel/samadj se. 2) samadjhdaar.
versteend (bn). patthar.
verstikken (ww). sãas band howe.
verstolen 1) (bw). tjoeppe se. 2) tjore tjore.
verstomd (bw). moeh baaike. hij stond - toe te kijken. oe moeh baaike taakat raha.
verstommen (ww). roek/tjoepaai djaai. (v. lawaai).
verstoord 1) (bn, bw). goessaai. (boos). 2) naraadj.
verstoppen 1) (ww). loekaai. (onoverg.). 2) loekwaawe. (overg).
verstoppertje spelen (ww). loeka-tjorie khele.
verstopt (bn, bw). loekaawal. het geld is -. paiswa loekaawal hai.
verstoren (ww). halla/haltjal matjaawe.
verstoten 1) (ww). lakhede. 2) thoekaraawe.
verstrekken (ww). dewe.
verstrijken (ww). biete. (v. tijd). Zie: verlopen.
verstrikt raken (ww). djakare.
verstrooid 1) (bn). tjhietier bietier. (verspeid). 2) hîa hõewa.
3) iedhar oedhar.
verstuiken 1) (ww). moerke. m'n enkel is gezwikt maar gelukkig niet verstuikt. hamaar goṟ ait gail bakie bhale na moerkal. 2) moerkaai djaai.
versturen (ww). paṯhaawe.
versufd (bn). goem-soem. [Aanmerking: d]
vertalen (ww). doesar bhaasa mê bataawe/liekhe.
verte (zn). doerie.
vertederen (ww). diel bharmaawe.
vertegenwoordigen (ww). koi ke darie/djagaha par djaai/koetjh kare.
vertellen 1) (ww). bataawe. 2) kahe.
verteller (zn). bataawe waala.
vertelling (zn). kaahaanie.
verteren (ww). patjaawe.
verteuten (ww). laas kar dewe.
vertier (zn). maudj.
vertikaal (bn, bw). khara karal.
vertoeven (ww). rahe.
vertolken (ww). doesar bhaasa mê bataawe/liekhe.
vertonen (ww). dekhaawe.
vertoornen 1) (ww). goessaai. 2) naraadj howe.
vertrappen (ww). katjare.
vertrek 1) (zn). kamra. in het nadere -. doesar kamra mê. 2) djaai. voor zijn -. okar djaai se pahiele.
vertrekken (ww). djaai.
vertroetelen (ww). doelaar kare.
vertroosten 1) (ww). tieha dewe. 2) samdjhaawe.
vertrouwd (bw). gwentie hoi djaai.
vertrouwen (ww). bharosa kare.
vervaardigen (ww). banaawe.
vervaarlijk (bn, bw). baṟa.
vervagen (ww). madhiem howe.
vervallen 1) (ww). ṯoeṯe lage. (oud). 2) ṯoeṯ ṯoeṯ giere.
vervelen (ww). oebiaai djaai. (zich -).
vervelend 1) (bn). ankoes. [Aanmerking: d] 2) na attjha.
vervellen (ww). oedjare.
verven (ww). range.
vervloeken 1) (ww). saraap dewe. 2) saraape.
vervoeren (ww). ledjaai.
vervolgen 1) (ww). patjhaawe. 2) sataawe. de gelovigen werden vervolgd. bieswaasie log sataawal gail.
3) auro aage djaai. (verder gaan). hij vervolgde z'n verhaal. oe auro aage kahies.
vervolgens 1) (bw). bas. 2) tab.
vervreemden (ww). bietjhar djaai.
vervullen (ww). poera kare. een belofte, wens -. waada, hietjha poera kare.
vervulling (zn). soefal.
verwaand (bn, bw). ghamand(ie).
verwaarlozen 1) (ww). be-waaries tjhore rahe. 2) taare.
verwachten 1) (ww). agorke taake. 2) asaai.
3) djohe.
4) een kind -. oke laṟka hoiga.
verwantschap (zn). naata(-riesta). [Aanmerking: d]
verward raken (ww). djakare.
verwarmen (ww). garmaawe.
verwarren 1) (ww). bhoelwaawe. 2) moeṟie ghoemaawe.
verwaten (bn, bw). ghamand.
verwekken (ww). djalmaawe.
verwelken (ww). komalaai.
verwelkomen 1) (ww). bhiettar lewe. 2) swaagat kare. [Aanmerking: d]
verwennen 1) (ww). doelaar kare. (vertroetelen). 2) sekhiaawe. (te toegeeflijk zijn).
3) moerie par tjaharaawe. de ouders verwenden hun kinderen. maai baap laṟkan ke moerie par tjaharaais.
verwensen (ww). saraape.
verwerkelijken (ww). poera howe/kare.
verwerpen (ww). thõekara dewe.
verwerven (ww). paawe.
verwezen (bw). be-dhiaan. hij zat - te kijken. oe be-dhiaan ke baiṯhal.
verwijderen 1) (ww). hataawe. 2) niekaare/niekaase.
verwijten (ww). oṟhaana dewe.
verwikken (ww). hielaawe.
verwilderen 1) (ww). djangal hoi djaai. (v. tuin). 2) tanko baat na soene, apane man ke hoi djaai. (v. kinderen).
verwisselen (ww). badale.
verwittigen 1) (ww). bataawe. 2) djanaawe.
verwoest worden (ww). oedjhare.
verwoesten 1) (ww). bielwaai dewe/kare. 2) bielwaawe.
3) laai/naas kare.
4) oedjaare.
verwoesting (zn). barbaadie. de - van de stad is nabij. sahar ke barbaadie nagietj aai gail hai.
verwond (bn). tjoṯaail. hij werd -. oe tjoṯaai gail.
verwonden (ww). tjoṯwaawe. je mag hem niet -. oke tjoṯwaai na de.
verwonderen (ww). atjambho howe.
verwrikken (ww). hielaawe.
verzachten (ww). madhiem kare/karwaawe. de pijn -. piera madhiem karwaawe.
verzadigd 1) (bn). peṯ bhar. hij is -. oe peṯ bhar khaais hai. 2) bharpoer. hij was van het leven -. okar djiewan bharpoer hoi gail raha.
verzadigen 1) (ww). peṯ bhar djaai. (v. eten). 2) bas hoi djaai. (genoeg zijn).
verzaken 1) (ww). tjhoṟ dewe. 2) tjhoṟe.
verzamelen 1) (ww). batore. 2) ekaṯṯha dhare/kare.
3) djoetaawe. (v. mensen).
verzegelen (ww). tjienha lagaawe.
verzekeren (ww). soet dewe.
verzenden (ww). paṯhaawe.
verzengen (ww). ghamaai. verzengde aren. ghamaail lartja.
verzetten 1) (ww). djabarai/thetharai kare. (zich -). 2) djabardjastie kare. zich tegen iem. -. koi se djabardjastie kare.
3) oelṯa kare/sõtje.
verzinnen (ww). sõtje.
verzoek 1) (zn). ardjie. 2) bienai.
verzoeken 1) (ww). adjmaawe. (in verleiding brengen). 2) bienai/bientie kare. (vragen).
3) goṟ giere.
4) khodjie/tjieraurie kare. Zie: smeken.
verzoenen 1) (ww). phien se ek howe. 2) soemmat kare.
verzorgen 1) (ww). dekh-bhaal kare. 2) sewa kare.
verzorging (zn). sewa.
verzot zijn (ww). bahoet tjaahe.
verzuimen 1) (ww). na djaai. (op school). 2) na kare. (- te doen).
verzuipen (ww). doebe.
verzuren 1) (ww). khaṯhaai djaai. (v. deeg). 2) moeh latkal/teṟha rahe, okar moeh latkal/teṟha rahe hai. (v. persoon). ze is verzuurd.
verzwelgen (ww). liele. (inslikken).
verzwijgen 1) (ww). na bataawe. 2) tjoep rahe.
verzwikken (ww). moerke. hij heeft z'n enkel verzwikt. okar goṟ moeroek gail.
vestigen 1) (ww). rahie djaai. zij - zich in die stad. oesab oe sahar mê rahie dja hai. 2) aandacht - op iets. koetjh par dhiaan lagaawe.
vesting (zn). moṯa õetja dewaal se gheral djagaha.
vet (zn). tjarbie. deze kip is heel vet. ie moergie ke gos mê bahoet tjarbie hai.
vete (zn). djhagara ke gãathie.
veter (zn). fetare.
veterinair (zn). djanaawar ke ḏaakṯar.
vetgemest (bn). tjarbie.
veulen (zn). ghoṟa ke battja.
vevuilen (ww). mail/malietj/morsoe howe.
vier (telw). tjaar.
vierde (telw). tjautha.
vieren (ww). manaawe. een verjaardag -. djanam dien manaawe.
vierendertig (telw). tjauties.
vierennegentig (telw). tjauraanbe.
vierentachtig (telw). tjauraasie.
vierentwintig (telw). tjaubies.
vierenveertig (telw). tjaawaalies/tjhauwaalies.
vierenvijftig (telw). tjauwan.
vierenzestig (telw). tjausaṯh.
vierenzeventig (telw). tjauhattar.
vierkant 1) (bn). tjaar kait/kanti. 2) tjarkoeta.
viersprong (zn). tjaar kona.
viervoeter (zn). tjaargoṟwa.
vies 1) (bn, bw). mail. 2) malietj.
3) morsoe. [Aanmerking: Sranan]
vijand (zn). doesman.
vijf (telw). pãatj.
vijfendertig (telw). paîties.
vijfennegentig (telw). patjaanbe.
vijfentachtig (telw). patjaasie.
vijfentwintig (telw). patjies.
vijfenveertig (telw). paîtaalies.
vijfenvijftig (telw). patjpan.
vijfenzestig (telw). paîsaṯh.
vijfenzeventig (telw). patjhattar.
vijfhonderd (telw). paan sau.
vijftien (telw). pandra.
vijftig (telw). patjaas.
vijg (zn). adjier. -eboom. adjier ke peṟ.
vijzel (zn). okharie, okharie-moesar. - en stamper.
vinden 1) (ww). miele. mensen willen vrede -. manai logan maange hai sjaantie miele. 2) paawe. heb je je pen gevonden? toa aapan penwa paile?
vinger 1) (zn). angoerie. 2) oengarie.
vinnig (bn, bw). grofoe. Zie: kattig. [Aanmerking: Sranan]
vis (zn). matjhrie.
visioen 1) (zn). djaage ke sapana. 2) djaise sapana mê.
visite (zn). pahoena.
visnet (zn). djaal.
vissen 1) (ww). kaṯia lagaawe. 2) matjharie maare/pakaṟe.
visser (zn). matjhrie marwa.
(vissoort) (zn). khapṯahia.
vitten (ww). bhanbhanaai/bhoenbhoenaai.
vlag 1) (zn). djhanḏa/djhanḏie. [Aanmerking: Hind.] 2) fraga. [Aanmerking: Sranan]
vlakbij 1) (bw). lagwe. 2) nagietj.
vlammen (ww). bare.
vlechten (ww). goethe.
vleermuis (zn). tjamgoedarie.
vlees 1) (zn). maas. (levend -). 2) gos. (om te eten).
vleeshoudend voedsel (zn). biessaahien.
vleien (ww). phoeslaawe.
vlek 1) (zn). daag. 2) flaka. [Aanmerking: Sranan]
vlekkeloos (bn, bw). biena daag.
vleugel 1) (zn). dhakna. 2) pakhana/pankh.
vlieden (ww). bhaage.
vlieg (zn). maatjhie.
vliegen 1) (ww). oeṟaawe. (overg). een vlieger -. frigi oeṟaawe. 2) oeṟe. (onoverg.). de vogel vliegt. tjierai oeṟe hai.
vlieger (zn). frigi. [Aanmerking: Sranan]
vliegje (zn). bhoenga/bhoengie.
vliegtuig 1) (zn). hauwa djahaadj. [Aanmerking: d] 2) oeṟan katol. [Aanmerking: d]
vliering (zn). sodro. [Aanmerking: Sranan]
vlies (zn). parda. er zit een vlies op de melk. doedh par parda par gail.
vliet (zn). kriki. Zie: stroom. [Aanmerking: Sranan]
vlijen (ww). soehoeraawe.
vlijt (zn). kamaasoet.
vlinder (zn). tietalie.
vloed (zn). õetja. eb en -. khaala-õetja.
vloeien (ww). bahe.
vloek (zn). saraap.
vloeken 1) (ww). saraap dewe. 2) saraape.
vloer 1) (zn). bhõeija. 2) djamien. hij viel op de -. oe djamien par gieral.
vlucht (zn). bhaag.
vluchteling (zn). bhageroe.
vluchten (ww). bhaage.
vlug 1) (bw). haalie/haldie (se). 2) halieje (se).
vocaalnasalering (zn). soenna.
vochtig 1) (bn, bw). bhiedjal. 2) oda.
vod (zn). poeraan kapṟa.
voeden 1) (ww). daana/khaaik/khaana dewe. 2) khawaawe.
3) khiaawe.
4) (doedh) piaawe. (zogen).
voeding (zn). daana.
voedsel 1) (zn). daana. 2) khaaik.
3) khaana.
voedzaam (bn). kiemmat (waala).
voelen 1) (ww). boedhaai. ik voelde dat ik transpireerde. boedhaai lagal kie ham pasienailie. 2) djanaai. mijn lichaam voelde licht. hamaar dehîe halloek djanaail.
3) firi kare. [Aanmerking: Sranan]
4) ṯowe. (overg).
voelspriet (zn). mõtj.
voer (zn). daana.
voeren 1) (ww). daana dewe. 2) khaaik/khaana dewe.
3) khawaawe.
4) khiaawe.
voerman (zn). tjalaawe waala.
voet 1) (zn). goṟ. mijn - doet pijn. hamaar goṟ piera hai. ik ben te - gekomen. ham goṟe goṟe/paidar ailie. 2) pahaaṟ ke soeroe. (- v. e. berg).
voetbank (zn). pieṟha.
voeteneinde (zn). goṟwaarie.
voetganger (zn). rastjalantoe. [Aanmerking: d]
voetmat (zn). goṟpotjna/goṟpotjnie.
voetstuk (zn). pãawa.
voetveeg (zn). latkhauka.
voetzool (zn). taaroe.
vogel 1) (zn). tjierai. 2) tjierauta. (mnl).
3) tjierautie. (vrl).
vogelverjaagster (zn). kauwa-haknie. [Aanmerking: d]
vol 1) (bn). bhar. de emmer liep -. baltie bhar gail. 2) bharal. hij is - van wijsheid. oe gjaan se bharal hai.
volbrengen (ww). don/poera kare.
voldoen 1) (ww). bhare. (v. schuld). de huur -. bhaare bhare. 2) poera kare. aan z'n verzoek -. okar hiettjha poera kare.
3) baat soene, baat soene. aan het bevel -.
4) parsand howe. de nieuwe knecht voldoet goed. naawa kamkarta hamme parsand howe hai.
voldoende 1) (bn). bas. 2) ṯhiek. dit is -. (ie) bas/ṯhiek hai.
voldoening (zn). madja. - geven. madja dewe.
voleindigen 1) (ww). don kare. hij wil zijn werk -. oe maange hai aapan kaam don kare. 2) khatam kare.
volgeling (zn). tjela.
volgen 1) (ww). paatjhe tjale. 2) pietjha kare.
volgende 1) (telw). doesarka. 2) ekwa.
volgens (vz). moetaabiek.
volharden (ww). hiemmat pakaṟe.
volijverig (bw). kamaasoet se/ghat.
volk 1) (zn). djaat(ie). 2) djanta.
volkomen Zie: volledig.
volksstam (zn). koel.
volledig 1) (bn, bw). bhar. 2) ekdam (se).
3) poera taur se.
4) saraasar.
vollopen (ww). bhar djaai.
volmaakt (bn, bw). ekdam poera.
volop (bn, bw). bahoet.
volslagen 1) (bw). bhar. 2) ekdam(se).
3) poera taur se.
4) saraasar.
voltooien (ww). tjoeke.
vonk 1) (zn). tjiengaarie. 2) tjieta.
voor 1) (vz). aage. - het huis. ghar ke aage. 2) khaatien. deze bloemen zijn - jou. ie phoel tore khaatien hai.
3) lieje. - altijd. hardam ke lieje.
4) saamne. dood hem - mijn ogen. oke hamaar ãakhie ke saamne maar dhaar.
5) saath. voor iem./iets zijn. koetjh/ koi ke saath dewe.
voor- en nadeel (zn). nafa/napha-noeksaan. [Aanmerking: d]
voor niemandal 1) (bw). djhoeṯṯhe ke. 2) koetjh na khaatien.
3) moeft mê. (gratis).
vooraan (vz). aage.
vooraanstaand 1) (bn). apsar. 2) baṟka.
3) õetja.
vooraf (bw). agam.
voorafgaan (ww). aage djaai.
vooral (bw). bieses karke.
voorbeding (zn). boeniaat.
voorbeeld 1) (zn). baat ke tjalan. 2) natja.
3) nesaanie.
4) tardjoema.
voorbehoud 1) (zn). boeniaat. 2) sart.
voorbereiden 1) (ww). tajaar kare. hij begon alles -. oe sab tjiedj tajaar kare lagal. 2) koeṯaunie piesaunie kare. (voor koken of bakken).
voorbereiding (zn). tajaarie.
voorbericht (zn). pahiela baat.
voorbij 1) (bw). habaṟa. 2) paas. hi ging het huis -. oe ghar ke paas bhail.
3) biet. er ging veel tijd -. ḏheṟ ṯem biet gail.
voorbijgaan 1) (ww). biete. (tijd). twee jaren gingen voorbij. doei baries biet gail. 2) habaṟa kaaṯe. (plaats).
3) paas howe. ik liep zijn huis -. ham okar ghar ke paas gailie.
voordeel 1) (zn). faida. dat is in je -. toke faida mielie. ik doe dat in jouw -. ham tor faida khodjiela. 2) naafa.
voordeur (zn). aage ke kamaaṟie.
voordien (bw). pahiele.
voordoen 1) (ww). baanhe. ze deed een schort voor. oe ekgo kapṟa aapan karhiaaw mê baanh leis. 2) dekhaawe. ik zal het je eerst -. pahiele ham toke dekhaabe.
voorgoed (bw). hardam ke lieje.
voorheen 1) (bw). pahiela djabaana mê. 2) pahiele.
voorhoofd 1) (zn). maatha. 2) tjaanie.
voorin (vz). aage mê.
voorkant (zn). siedha kait.
voorlezen (ww). djor se paṟhe.
voorlicht (zn). aage ke tjieraag.
voorlichten 1) (ww). bataawe. 2) djanaawe.
3) samdjhaawe.
voorliegen (ww). djhoeth bole.
voorlopen (ww). aage djaai/tjale.
voorlopig (bw). koetjh ṯem khaatien.
voorman 1) (zn). agwaakaar. [Aanmerking: d] 2) baṟkwa.
vooronderstellen (ww). sõtje.
voorop (vz). aage.
voorouders 1) (zn). baap-daada log. 2) boeṟh-poerania.
3) par-baap log. (v. vaders kant).
4) poerkha.
5) par-maai log. (v. moeders kant).
voorover (vz). aage.
voorruit (zn). aage ke aina.
voorschot (zn). bajaana.
voorspellen (ww). aagam bataawe.
voorspoed (zn). soekh.
voorspoedig (bn). soebh. [Aanmerking: d]
voorste (bn). aage waala.
voorstellen 1) (ww). maan lewe. stel je eens voor dat ... maan le kie ... 2) tjienhaawe. hij stelde z'n vader aan mij voor. oe aapan baap hamke tjienhaais.
3) bataawe. een idee -. aapan waala bataawe.
voortaan (bw). ab se.
voortbrengen (ww). oetpan kare.
voortdurend 1) (bn). ber ber. 2) doharaaike.
3) hardam.
voortgaan (ww). aage djaai/tjale.
voortkomen (ww). oetpan howe. wij zijn uit hem voortgekomen. hamlog okare mê se oetpan bhailie.
voortmaken (ww). (auro) haalie/haldie se kare.
vooruit (bw). aage.
vooruit gaan 1) (ww). aage djaai/tjale. 2) tab lek tjal djaai.
vooruitgang (zn). baṟhantie.
voorvader (zn). baap-daada.
voorwaar (bw). satte ke.
voorwaarde 1) (zn). boeniaat. 2) sart.
voorwendsel (zn). baahaana.
voorwerp (zn). tjiedj.
voorwoord (zn). pahiela baat.
voorzichtig 1) (bw). batjaaike. je moet - zijn. toke tjaahie batjaaike rahe ke. 2) samhaarke. - rijden. samhaarke tjalaawe.
voorzitter (zn). sabha-patie.
voorzorg (zn). parband.
vorige 1) (bn). aage waala. 2) agla.
3) bietal. - week. bietal hapta.
vork 1) (zn). forkoe. [Aanmerking: Sranan] 2) kõtjnie ?
vorm 1) (zn). naksa. 2) roep. in beknopte -. tjhoṯa roep mê.
vormen 1) (ww). banaawe. een nieuwe regering -, iets uit klei -. naawa raadj -, koetjh maṯṯie se banaawe. 2) siekhaawe. een karakter -. sahoer siekhaawe.
vors (zn). megha.
vorst (zn). raadj tjalaawe waala.
vos (ww). lomṟie.
vouwen 1) (ww). dohore. 2) lapeṯe.
vraag (zn). sawaal.
vraatzuchtig (bn). khabboe.
vraatzuchtige (zn). khauhat.
vracht (zn). bodjh(a).
vragen 1) (ww). maange. (om iets te hebben). 2) põetjhe. (om iets te weten).
vrede (zn). sjaantie. [Aanmerking: d]
vreemd 1) (bn, bw). sankal. hij gedraagt zich -. oe sankal hai. 2) andjaan. een -e omgeving. andjaan djagaha.
2) garbar. dat vind ik -. ie hamme garbar dekha hai.
vreemdeling 1) (zn). pardesie. 2) gair log.
vrek (zn). makkhietjoes. [Aanmerking: d]
vreugde (zn). khoesiaalie.
vrezen 1) (ww). ḏaṟ lage. 2) ḏeṟaai.
vriend 1) (zn). dost. [Aanmerking: d] 2) jaar. [Aanmerking: d]
3) premie.
4) sanghatia.
vriendelijk 1) (bn, bw). hielak-dielak/mielat. 2) kaida/prem (se). - mens. kaidadaar. premiedaar.
3) soesiel. [Aanmerking: d]
vriendelijkheid (zn). premie.
vriendin 1) (zn). premieka. 2) sahelie/saherie.
3) sanghatia.
vriendschap (zn). sanghat.
vriendschappelijk (bn, bw). sanghatia ghat.
vrij 1) (bn, bw). tjhoeṯṯie. een -e dag. tjhoeṯṯie ke dien. 2) tjhoṟ. laat hem toch -. oke tjhoṟ de.
vrijdag (zn). soekh (ke dien).
vrijgevig (bn). daanie. hij is heel -. oe bahoet daanie hai.
vrijgezel (zn). koemaar.
vrijheid (zn). tjhoeṯkaara.
vrijlaten 1) (ww). tjhoeṯṯe. 2) tjhoṟaawe. maak dat hij vrijgelaten wordt. oke tjhoṟaaw.
3) tjhoṟe. laat dat kind vrij. laṟka ke tjhoṟ de.
vrijmoedig (bw). biena saram se.
vrijmoedigheid (zn). hiau.
vrijspreken 1) (ww). sadja na dewe. hij heeft hem vrijgesproken. oe oke sadja na deis. hij is vrijgesproken. oke sadja na mielal.
vroedvrouw (zn). tjamain.
vroeg (bw). saukere. hij ging - naar het werk. oe saukere kaam par gail.
vroeger 1) (bw). oesie same. 2) pahiele (djabaana).
vrolijk 1) (bw). khoesiaalie se. 2) mangan.
vroom 1) (bn). bhaktie. 2) dhãarmiek.
vrouw 1) (zn). aurat. 2) meheraaroe.
3) naarie.
4) - des huizes. gharaija.
5) - v. slechte zeden. bhosṟie.
6) tjhatjhoendar.
vrucht (zn). phal(-phalahrie).
vrucht zetten (ww). phare.
vruchtbeginsel (zn). batia.
vruchtensap (zn). sarbat.
vruchtvlees (zn). goedda.
vuil 1) (bn, bw). djoeṯha/djoeṯhe. (gebruikt). dat glas is -. oe gielaas djoeṯha hai. 2) ganḏa.
3) letharaail. dat hemd is -. oe sõṯh letharaail/mail/malietj/morsoe hai.
4) mail.
5) malietj.
6) morsoe. [Aanmerking: Sranan]
(zn). 7) garda. het - v. d. straat. rasta ke garda.
8) maila.
vuilnis 1) (zn). arang-barang. 2) balaai.
vuist 1) (zn). ghõesa. 2) moeṯṯha.
vullen (ww). bhare.
vurig 1) (bw). hausiela se. 2) tan man se.
3) tjarbaak.
vuur (zn). aagie.
vuurplaats (zn). tjoelha.
vuurtest (zn). koenḏ.
vuurvlieg (zn). djoeganie.
Copyright © 2002