F - f

faalies (zn). koffer
Faaraao (zn). Farao
faartwa (zn). vaart
faas (zn). vaas
faida (zn). baat
· · nut
· · voordeel
faisala karak djaai (ww). terechtstaan (2)
faisala kare (ww). beoordelen
· · berechten
· · uitmaken (2)
· · vellen (2)
farak/pharak (zn). verschil
Fariesie (zn). Farizeeër
fariesta (zn). engel
farwarie (zn). februari
felam/phelam (zn). film
fena (zn). schuim (2)
fenoes (zn). biest
ferfi (zn). verf
fetare (zn). veter
fiekka/phiekka (bn). flauw
fien/fier/phien/phier (se) (bw). opnieuw
· · weer
fiesterie kare (ww). feliciteren
fieta (zn). kant (5)
fieta ke (bn). kanten
fini (bn). fijn
firi kare (ww). voelen (3)
flaaka (zn). smet
flaka (zn). vlek (2)
flambo/frambo (zn). toorts
flambo/framo (zn). flambouw
forkoe (zn). vork
fraakieṯ (zn). fecaliën
fraakieṯ/phraakieṯ (zn). ontlasting
· · poep
· · uitwerpselen
fraga (zn). vlag (2)
frier (zn). strook
frigi (zn). vlieger
froisi kare (ww). evacuëren (2)
· · verhuizen (2)
Copyright © 2002