W - w

waada (zn). belofte (2)
· · gelofte
waada kare (ww). beloven
· · toezeggen
waahã (bw). daar (4)
waah-waah! (tw). bravo!
-wa/-ia (bep. lidw.). het
waja (zn). reden (3)
watjan (zn). woord (3)
wegi (zn). unster (2)
wiaakoel (bn). ontroerd
wieddhoe (zn). weduwnaar
wiedhwa (zn). weduwe
wiedja (zn). wetenschap
wiegjaan (zn). wetenschap (2)
wien (zn). wijn
wienaaw (zn). harp
wienaaw (baadja) (zn). citer
wierdj (zn). sperma
Copyright © 2002