A - a

a een
a lot boel (3)
abacus telraam
abandon opgeven (1)
· verlaten (2)
abbess abdis
abbey abdij
abbot abt
abbreviate afkorten
abbreviation afkorting
abcess abces
abdication abdicatie
· troonsafstand
abduct schaken (2)
abduction schaking (2)
aberration aberratie
abhor verafschuwen
ability bekwaamheid
· kundigheid (2)
· kunst (3)
abnormal abnormaal
abode verblijf
abolish afschaffen
· opheffen (2)
abolition abolitie
abominable abominabel
aboriginal oerbevolking
abortion abortus
· misgeboorte
about circa
· omtrent (2)
above boven
abovementioned gemeld
above-mentioned voornoemd
abracadabra abracadabra
abrupt abrupt
· kortaf
abscond noorderzon
absent absent
· afwezig (1)
absent, be mankeren
absentminded afgetrokken (1)
· afwezig (2)
· verstrooid (2)
· verstrooiing (3)
absessed by bezeten
absolute volstrekt
absolutely hoegenaamd
absolve vrijpleiten
absorb absorberen
abstract abstract (2)
· afgetrokken (2)
absurd absurd
· dwaas
· ongerijmd
absurdity onding
abundance overvloed
abundantly ruimschoots
abuse misbruik
· schelden
· schimp/schimpen
· uitschelden
abyss afgrond
acacia acacia
accelerate bespoedigen
· versnellen
acceleration vervroeging
accelerator versneller
accent accent (3)
· accentueren
· betonen (1)
· nadruk
· tongval
accept aannemen
· aanvaarden (2)
· accepteren
acceptable acceptabel
accessible genaakbaar
· toegankelijk
accessories accessoires
· onderdelen
· toebehoren (2)
accident ongeluk (2)
· ongeval (2)
· toeval (1)
accidental toevallig
acclimatisation acclimatiseren
accolade accolade
accommodate gerieven
· huisvesten
accommodating coulant
· meegaand
· tegemoetkomend
· toeschietelijk
accommodation accommodatie (2)
· onderdak (1)
· tegemoetkoming
accommodations logies
accompany accompagneren
· begeleiden
· vergezellen
accomplice handlanger
accomplish uitrichten
· vervullen (3)
accomplished voldongen
· volleerd
accord accoord
according as naarmate
accordion accordeon
· harmonika
accost aanklampen (2)
account rekening (1)
· relaas
· verslag (1)
account for verantwoorden
accountant accountant
accumulation accumulatie
accurate accuraat
· nauwkeurig
· secuur (1)
accusation aanklacht
accuse aanbrengen (2)
· aanklagen
· beschuldigen
accused aangeklaagde
· beklaagde
· beschuldigde
accustom gewennen
accustomed gewend
· gewoon (1)
ace aas (3)
· kraan (4)
acetylene acetyleen
ache pijn
achieve presteren
· volbrengen
achievement prestatie (1)
· totstandbrenging
achoo! hatsjie/hatsjoe
acid zuur (2)
acknowledgement erkenning
acne acne
acolyte acoliet/akoliet
· misdienaar
acorn eikel
acoustics akoestiek
acquaintance bekende
· kennis
· kennismaking
acquire krijgen
· opdoen (1)
acquisition aanwinst
· opname
acquittal vrijspraak
acrobat acrobaat
· kunstenmaker
across overheen
act acteren
· bedrijf (3)
· handel (1)
· handelen (1)
acting waarnemend
· wnd.
action actie
· daad
· handeling
· proces
active actief
· bedrijvig
· werkzaam
activity activiteit
· verrichting
· vertier
actor acteur
actress actrice
actual werkelijk
actuality actualiteit (2)
actually metterdaad
· waarlijk
· warempel
· zowaar
acute acuut (2)
· nijpend
A.D. n.Chr.
adaptability aanpassingsvermogen
add bijvoegen
· toevoegen
addicted verslaafd
addition toevoeging
address adres
· toespraak
adept doorkneed
· ingewijd
adequate toereikend
adhere kleven
adherents aanhang
adhesion adhesie
adhesive kleefmiddel
adjacent aangelegen
· aangrenzend
· aanliggend
· belendend
adjective adjectief
· bijvoeglijk
adjoining aangelegen
· aangrenzend
adjourn schorsen
· verdagen
adjust afstemmen (3)
· regelen
· reguleren
· verstellen (2)
adjustable regelbaar
· verstelbaar (1)
adjutant adjudant
administer administreren
· beheren
· toebrengen (1)
· toedienen
administrator administrateur
· bestuurder
admiral admiraal
admire bewonderen
admirer bewonderaar
admissible toelaatbaar
admission bekentenis
· toelating (2)
admit erkennen (2)
· inlaten
· toelaten (2)
· toestemmen
admittance toegang
admonish aanmanen
· vermanen
adolescent puber
adopt adopteren
adoptive aangenomen
adorable aanbiddelijk (2)
adore adoreren
adorn opsieren
· verfraaien
· versieren
adornment sieraad
adultery overspel
advance avanceren
· voorschieten
· voorschot
advanced geavanceerd (2)
· gevorderd
advantage belang
· voordeel (2)
adventure avontuur
adventurer avonturier
adventures lotgevallen
adverb bijwoord
adversary tegenstander
adverse rampspoedig
adversity rampspoed
· tegenspoed
advertise adverteren
advertisement advertentie
· annonce
· reclame (1)
advice advies
· raad
advisable geraden
· raadzaam
advise aanraden
· adviseren
· raden (1)
adviser raadsman
· vraagbaak (2)
advisers raadslieden
advisor consulent
advocate pleitbezorger
· voorstaan (2)
· voorstander
· voorvechter
adze dissel (2)
aesthetic esthetisch
affable minzaam
affair affaire
· zaak
affect poseren (2)
affectation affectatie
· komedie (2)
· pose (2)
affected aanstellerig
· geaffecteerd
· gemaakt (2)
· gewild (2)
· kwasterig
affection toegenegenheid
affectionate aanhalig
· aanhankelijk (2)
· toegenegen
affenpinscher smous (1)
affinity affiniteit
affix aanhechten
afflict teisteren (1)
afflicted droef
affliction beproeving
· smart
affluent bemiddeld
affront affronteren
afloat vlot (1)
afraid bang
· beangst
· beducht
· blohartig
Africa Afrika
after achter
· achterna
· na
· nadat
afterbirth nageboorte
aftercare nazorg
aftereffects naweeën
aftermath nasleep
afternoon middag
· namiddag
after-treatment nabehandeling
afterwards naderhand
again alweer
· opnieuw
· weder
· wederom
· weer (2)
against contra
· tegen (1)
· tegenaan
agate agaat
age eeuw (2)
· leeftijd (1)
aged bedaagd
· bejaard
agenda agenda
· dagorder
agglomerate agglomeraat
aggravate verergeren
· verscherpen (2)
aggressive agressief
agile rap
agitate ageren
agitated geagiteerd
· gejaagd
agitation agitatie
agitator opruier
ago geleden
· her (2)
agony doodsangst
agrarian agrariër
agree eens (2)
· instemmen
· voegen (2)
agreeable welgevallig
agreement afspraak
· akkoord
· contract
· overeenkomst
· overeenstemming
· schikking
· verbintenis
· vergelijk
· verg.
agriculture akkerbouw
· landbouw
agriculturist landman
aid behulp
· helpen
· hulp
ailing krukkig (1)
ailment kwaal (1)
aim mikpunt
· richten (1)
air air
· deun
· ether (2)
· lucht (1)
aircraft vliegtuig
airfield vliegterrein
· vliegveld
airforce luchtmacht
airline luchtlijn
airmail luchtpost
airplane kist (2)
· vliegmachine
airport luchthaven
airs allure
airtight hermetisch
airy luchtig
aisle gangpad
· loop (5)
alabaster albast(en)
alarm alarm
· ontstellen
· schrik
· verontrusten
alarming zorgwekkend
alas helaas
albatros albatros
albino albino
album album
alcohol alcohol
alcoholic geestrijk
alcove alkoof
alderman wethouder
alert alarm
algebra algebra
alias alias
alibi alibi
alienate vervreemden (1)
alight uitstappen
alignment rooilijn
alike eender
alimentation alimentatie
all allemaal
· allen
· alles
· altegader
all around rondom
all right ziezo
Allah Allah
allay stillen
allegory allegorie
allegro allegretto/allegro
allergic allergische
alleviate verlichten (3)
alley slop
· steeg
alliance alliantie
· bond (1)
alligator alligator
· kaaiman
alliteration alliteratie
allot toebedelen
· toewijzen (2)
allotment toewijzing (1)
allow permitteren
· toestaan
· toewijzen (1)
· vergunnen
· verlenen (2)
· veroorloven
allowance toelage
allowed, be mogen (1)
alloy alliage
· allooi
· legering (1)
allure aanlokken
· lokken
· tronen (2)
· verlokken
alluring verleidelijk
allusion toespeling
alluvial alluviaal
ally bondgenoot
almanac almanak
almond amandel
almonds amandelen (2)
almost bijkans
· bijna
· haast (1)
· nagenoeg
· schier
· temet (3)
· welhaast
alms aalmoes
almshouse armhuis
aloe aloe
alone alleen
· solitair
· uppie
along langs
aloud hardop
alpaca alpaca (2)
alphabet alfabet
alphabetise alfabetiseren (1)
alpinist alpinist
alps alp
already al (2)
· alreeds
· bereids
· reeds
also alsmede
· eveneens
· ook
· tevens (2)
altar altaar
alter veranderen
· vertimmeren
· wijzigen
alteration alteratie
altercation woordenwisseling (2)
alternative alternatief (2)
although al (3)
· alhoewel
· ofschoon
altogether en bloc
· geheel
altruism altruisme
alum aluin
aluminium aluminium
always altijd
· steeds (2)
a.m. a.m.
· v.m.
amaryllis amaryllis
amateur amateur
amazed stomverbaasd
· versteld
· verstomd
Amazon Amazone
amazon amazone
ambassador afgezant
· ambassadeur
· gezant
amber amber (2)
ambiguous dubbelzinnig
· tweeledig
ambition ambitie
· eerzucht
ambitious eergierig
ambrosia ambrozijn
ambulance ambulance
ambush hinderlaag
amen amen
amendment amendement
America Amerika
amesthesia anesthesie
amethyst amethist
amicable amicaal
ammonia ammoniak
· amonia (2)
ammunition ammunitie
· munitie
amnesia amnesie
· geheugen verlies
amnesty amnestie
amoeba pantoffeldiertje
amoebe amoebe
amok amok
among onder (2)
· tussen
amoral amoreel
amorous amoureus (2)
amortize amortiseren
amount bedrag
· dosis
· hoeveelheid
ampere ampere
amphibian amfibie
amphitheatre amfitheater
ample ampel
· rijkelijk
amplify aanvullen
amply ruimschoots
ampule ampul
amputation amputatie
amuck amok
amulet amulet
amuse amuseren
amuse oneself vermeien, zich
amusing amusant
· grappig
· leuk
an een
analogy analogie
analyse ontleden (2)
analysis analyse
anarchy anarchie
anatomy anatomie
· ontleedkunde
ancester aartsvader
ancestor stamvader
· voorvader
· voorzaat
ancestors vaderen
· voorgeslacht
· voorouders
anchor anker (1)
· verankeren
anchovy ansjovis
ancient aloud
· antiek
and en (2)
andante andante
Andes Andes
anecdote anekdote
anemia anemie
anemone anemoon
anesthetic narcose
· verdofingsmiddel
angel engel
anger gramschap
angle hoek (2)
angler hengelaar
· visser
angry boos (1)
· kwaad (3)
· nijdig
anguish zielepijn
angular hoekig
· kantig
anijs anijs
animal beest
· dier
· dierlijk (1)
animated bezield
· geanimeerd (2)
animism animisme
animosity animositeit
ankle enkel (1)
annals annalen
· geschiedboek
annex annex
· bijgebouw
· inlijven
annexation annexatie
· inlijving
annihilate annihileren
anniversary gedenkdag
annotate annoteren
annotute annotatie
announce aankondigen
· aanmelden
· aanzeggen
· annonceren
· bekendmaken
announcement kennisgeving
announcer omroeper
annoy ergeren
· verdrieten (1)
· vervelen
annoyance ergernis
· gal (2)
annoyed verstoord
annoying ergerlijk
· verdrietelijk
· vervelend
annual jaarlijks
annuity annuiteit
annul annuleren
anoemia bleekzucht
· bloedarmoede
anoint zalven (1)
anonymous anoniem
· ongetekend
answer antwoord
· antwoorden
· beantwoorden
· bescheid
· weerwoord
answer for verantwoorden
answerable aansprakelijk
ant mier
antagonism antagonisme
antarctic antarctic
· zuidpool
anteater miereneter
antecedent antecedent
antelope antilope
antenna antenne (1)
antenna of insect spriet (2)
anthill mierenhoop
anthology bloemlezing
anthracite antraciet
anthropology antropologie
anti- anti-
antibiotic antistof
antibody tegenstof
antic grol
antichrist antichrist
anticipate anticiperen
· verwachten
anticlimax anticlimax
antidote tegengif
· tegenmiddel
Antilles Antillen
antipathy antipathie
antipode antipode (1)
antiquary antiquair
antique antiek
antiquity antiquiteit
· oudheid
antisemite antisemiet
antiseptic antiseptisch
antisocial asociaal
antlers gewei
antropoloog antropoloog
anul tenietdoen (1)
anus anus
anvil aambeeld/aanbeeld
· aanbeeld
anxiety penarie
· zorg
anxiety-producing zorgelijk
anxious beangst
· bezorgd (1)
· ongerust
any ieder
anything wat (2)
anyway afijn
aorta aorta
apart apart
· uiteen
· vaneen
apartheid apartheid
apartment appartement
· flat
· vertrek (2)
apathy apathie
ape na„pen
apex toppunt
aphorism aforisme
· spreuk
aphtha spruw
apoplexic apoplexie
apostasy afval (2)
apostle apostel (2)
apostrophe apostrof
· weglatingsteken
apparatus apparaat
· toestel
apparent kennelijk (2)
· ogenschijnlijk
· schijnbaar
apparition verschijnsel (2)
appeal aanspreken (2)
· appel (2)
· appelleren
· beroepen
· cassatie (2)
· smeekbede
appear blijken (2)
· verschijnen
appearance aanschijn (1)
· air
· schijn (3)
· voorkomen (3)
appease bevredigen
· paaien
· sussen
appellation benaming
appendicitus appendicitis
appendix aanhangsel
· appendix (2)
· bijlage
· blindedarm
appetite appetijt
· eetlust
appetizer aperitief
applaud applaudiseren
· toejuichen
applause applaus
· bijval
apple appel (1)
applesauce appelmoes
applicant aspirant
· gegadigde
· reflectant
· sollicitant
application aanzoek (1)
applied toegepast
apply appliceren
· gelden
· solliciteren
· toepassen
apply for aanvragen
appoint aanstellen
appointment aanstelling
· afspraak
apposition bijstelling
appraise schatten
· taxeren
appraisement taxatie
appraiser taxateur
· verificateur
appreciation appreciatie
· waardemeerdering
apprehend aanvoelen
apprehension vrees
apprentice jongmaatje
· leerjongen
approach benaderen
· genaken
· naderen
· nadering
· naken
· oprit (2)
· toegangsweg
· toenadering
approbate approberen
approbation approbatie
appropriate doelmatig
· toeeigenen
· toepasselijk
appropriation toeeigening
approval bijval
approved beproefd
· probaat
approx. ong.
· plm.
approximately ca.
· circa
· omstreeks
· ongeveer
· plusminus
approximatily approximatief
apricot abrikoos
April april
apron boezelaar
· schootsvel
· voorschoot
aquarium aquarium
aqueduct aquaduct
Arabia Arabië
arbitary willekeurig (2)
arbiter scheidsrechter (1)
arbitrary willekeur
arbitrator arbiter (2)
arcade passage (3)
arch gewelf
· welven
arch- aarts
archaeology oudheidkunde
archaism archaisme
archangel aartsengel
archbishop aartsbisschop
· metropoliet
archeology archeologie
archipelago archipel
architect architect
architecture bouwkundig
archives archief
ardent verwoed (2)
ardour gloed
are zijn (1)
area areaal
· gebied
· land
· rayon (2)
arena arena
Argentine Argentinië
argue beredeneren
· disputeren
· redeneren
· tegenwerpen
· wedden
argument argument
· betoog
aria aria
arise rijzen
· verrijzen
aristocrat aristocraat
arithmetic rekenkunde
ark ark (2)
arm arm (1)
· bewapenen
· wapenen
armada armada
armadillo gordeldier
armchair armstoel
· leuningstoel
armed gewapend (1)
armful armvol
armistice wapenstilstand
armour blinderen
· harnas
· pantser (1)
· wapenrusting
armoured gepantserd
armoury wapenzaal
armpit oksel
arms wapentuig
army heir
· leger (1)
aroma aroma
around om (1)
· rond (2)
arrange aanrichten (2)
· arrangeren
· bedisselen
· beredderen
· beschikken
· inrichten
· opdoen (3)
· opstrijken (1)
· rangschikken
· regelen
· schikken
· vlijen
arrangement regeling
· schikking
arrest arrest (1)
· arresteren
· gevangenneming
· inrekenen (2)
· stuiten (2)
· tegenhouden
arrestant arrestant
arrival aankomst
· komst
arrive aankomen (1)
· arriveren
· terechtkomen (1)
arrogant arrogant
· opgeblazen (2)
· verwaten
arrow pijl
· schicht (1)
arsenal arsenaal
· tuighuis
arsenic arsenicum
· rattenkruid
art kunst (2)
artery slagadder
arthritis artritis
artichoke artisjok
article artikel (4)
· lidwoord
· partikel (1)
articulation articulatie
artificial gekunsteld (2)
· gezocht (2)
· kunst (4)
· kunstmatig
artillery artillerie
· geschut
artist artiest
· kunstenaar
· kunstschilder
· schilder
artistic artistiek
· kunstzinnig
as zoals
as far as tot
as much zoveel
asbestos asbest
ascend beklimmen
ascetic asceet
ash es
ashamed beschaamd
· verschut
ashes as (2)
ashtray asbak
Asia Azie
aside terzijde
asiel asyl
ask vergen
· vragen
ask for aanvragen
asparagus asperge
aspect aanblik
· aanzicht
· aspect
asphalt asfalt
· mastiek
· plaveisel
aspiration aspiratie (2)
aspirin aspirine
ass grauwtje
assassination sluipmoord
assault aanranden
· overval
· stormaanval
· stormloop
· vergrijpen, zich
assemblage garnituur
assemble monteren
· vergaderen
assembling montage
assembly samenscholen (1)
· samenscholen (2)
assert beweren
assets baten
assign toebedelen
· toewijzen (2)
assignment taak
· toewijzing (2)
assimilation assimilatie
assist assisteren
· bijstaan
assistance assistentie
· bijstand
· handreiking
· onderstand
assistant adjunct
· helper
associate associëren
associates consorten
association associatie
assonance assonantie
assort assorteren
· sorteren
assorted gesorteerd (1)
assume veronderstellen
assumed aangenomen
· vermeend
assure verzekeren (1)
aster aster
asterisk asterisk
asthete estheet
asthma astma
asthmatic astmatisch
astigmatism astigmatisme
astonish verbazen
· verwonderen
astonished verbaasd
astonishing verbazend
astrakhan astrakan
astride schrijlings
astrologer astroloog
· wichelaar
astrology astrologie
· wichelarij
astronomer astronoom
· sterrenwichelaar
astronomy astronomie
· sterrenkunde
asunder uiteen
· vaneen
asylum asiel
· wijkplaats
asymetrical asymmetrie
at aan
· om (2)
· te (1)
· tegen (3)
· ter
at home thuis
atavism atavisme
atheisme atheïsme
atheist godloochenaar
Athens Athene
athlete atleet
athletics atletiek
atlas atlas
atmosphere atmosfeer
· dampkring
atoll atol
atom atoom
· atoombom
· zier
attach aanhechten
· aanslaan (1)
attach‚ attach‚
attach hechten (1)
attached aanhankelijk (1)
· verknocht
attack aanslag (2)
· aantasten
· aanval
attain rooien (2)
attempt beproeven
· trachten
attend bezoeken
· bijwonen
attendance opkomst (2)
attendant geleide
attention aandacht
· acht (2)
· attentie
attentive aandachtig
· attent
attic vliering
· zolder
attire gewaad
attitude attitude
· gemutst
· stand (4)
attract aantrekken (1)
attraction attractie
attractive aantrekkelijk
attribute attribuut
attune to afstemmen (3)
atypical atypisch
auction auctie
· opbod (1)
· vendu
auctioneer auctionaris
· veilingmeester
· venduhouder
audacious driest
· vermetel
audible hoorbaar
audience auditorium
· gehoor
audio- audio-
audition auditie
auditor accountant
· toehoorder
· verificateur
auditorium auditorium
· aula
· gehoorzaal
auger fret (2)
augur wichelaar
augury wichelarij
August augustus
aunt tante
auspices auspiciën
Australia Australië
Austria Oostenrijk
autarchy autarkie
authentic authentiek
authentication waarmerk
authenticity authenticiteit
author auteur
· maker
authoritative gezaghebbend
authority autoriteit (2)
· gezag
· instantie (2)
authorization volmacht
authorize autoriseren
· machtigen
· sanctioneren (2)
· volmachtigen
autobiography autobiografie
autobus autobus
autocrat autocraat
autograph autograaf
automatic automatisch
automation automaat
automobile automobiel
autonomous autonoom
autonomy autonomie
autopsy autopsie
autumn herfst
avail baten
available beschikbaar
· disponibel
avalanche lawine (1)
avaricious gierig
avenue allee (1)
average gemiddeld
· middelbaar
· modaal
aversion afkeer
· aversie
· pik (2)
· tegenzin
· walg
avert afkeren
· afwenden
· voorkomen (4)
· weren
aviary volière
aviation vliegkunst
aviator aviateur
· vliegenier
avifauna vogelstand
avocado avocado
avoid mijden
· ontlopen
· vermijden
avow bekennen
await afwachten
· verbeiden
· wachten (1)
awake opwekken
· wakker
awaken wekken
award bekroning
· gunnen (1)
· toekennen
· toewijzen (2)
away heen
· henen
· weg (3)
awe ontzag
awful eng (2)
· vervaarlijk
· vreeswekkend
awfully bar (3)
awkward lastig
· links (3)
· onbeholpen
· schutterig
awl els (1)
· priem
awning luifel
· markies (2)
· scherm
axiom axioma
axis spil (1)
axle as (1)
azalea azalea
Aztecs Azteken
azure azuur
· lazuren
azure-colored azuren
Copyright © 2002