A - a

aaien (ww). doelaar kare.
aalmoes (zn). bhiekh. om een - vragen. bhiekh maange.
aan 1) (vz). ke. geef het - je moeder. aapan maai ke de. 2) lage. - tafel zitten. tafra lage baiṯhe.
3) se. de hond zit - een touw. koetta tatai se baanhal hai.
4) hij had z'n schoenen -. oe aapan djoeta pahienies raha.
5) - een stuk door. dhaṟaadhaṟ.
6) - het lachen maken. hãsie lagwaawe.
aan en uitgaan (ww). baare boete.
aan het lachen maken (ww). hãsie lagaawe.
aanbidden 1) (ww). poedja kare. 2) poedje.
aanbidding (zn). poedja.
aanbieden 1) (ww). pes kare. 2) thamaawe.
aanbranden (ww). djare.
aanbrengen 1) (ww). lagaawe. medicijn -. dawaai lagaawe. 2) stenen -. ieta laawe.
3) iemand bij de politie -. siepaahîe se naalies kare.
4) een plank -. palanga banaawe/thokwaawe.
aandacht 1) (zn). dhiaan. - schenken aan. dhiaan lagaawe. - trekken. dhiaan khodje. 2) khiaal, khiaal kare. - schenken aan.
aandachtig 1) (bw). dhiaan se. 2) tan-man se.
aandeel (zn). bhaag. zijn - opeisen. okar bhaag maange.
aandenken (zn). tjienhaanie.
aandringen 1) (ww). dwingi kare. [Aanmerking: Sranan] 2) dohoraaike bole.
aaneenhechten (ww). djore.
aangeboren (bw). paidaais se.
aangebrand (bn). djatthaain.
aangenaam 1) (bn, bw). attjha. dat is mij zeer -. oe hamme bahoet attjha lage hai. 2) baṟhîa. een - dag. ek baṟhîa dien.
3) parsand. hij is mij -. oe hamme parsand hai.
aangezicht 1) (zn). moeh(kaan). 2) soerat.
3) tjehera.
aangrenzend (bn). bagal. het -e land. bagal ke des.
aangrijpen 1) (ww). pakaṟe. ik greep hem aan. ham oke pakarlie. 2) de gelegenheid -. mauka lewe.
3) (emotioneel - ). ghabaṟaai.
aangroeien (ww). baṟhe.
aanhankelijk (bn). saṯe.
aanhouden 1) (ww). doharaaike bole. hij hield bij hem aan. oe ose doharaaike bolies. 2) iem. op straat -. koi ke rasta me rokaawe.
3) een rover -. daakoe ke pakaṟe.
4) z'n kleren -. kapṟa na oetaare.
5) de regen hield aan. barkha hardam barsat raha.
6) rechts -. dahiena kait djaai.
aanhoudend 1) (bn). doharaaike. 2) hardam.
aanklacht 1) (zn). oṟahan. een - indienen. oṟhahan dewe. 2) naalies. een - indienen. naalies kare.
aankleden 1) (ww). pahienaawe/pahieraawe. iem. -. koi ke pahienaawe. 2) (wederk.). kapṟa pahiene. (zich -).
aankloppen 1) (ww). khaṯ-khaṯaawe. 2) khoeṯkhoeṯaawe.
aankomen 1) (ww). pahõetje. hoe laat zal hij - ?. oe kai badje pahõetjiega?. 2) er komt iemand aan. koi aawe hai.
3) niet - !. na tjhoew!.
4) daar kom 't op aan. ie sab se baṟka tjiedj hai.
5) 't komt er niet op aan. ie koetjh na hai.
aankondigen 1) (ww). ailaan kare. het goede nieuws -. khoes khabar ailaan kare. 2) bataawe.
3) djanaawe.
4) gohoraawe.
5) soenaawe.
aanleggen 1) (ww). lagaawe. de boot -. boṯ lagaawe. 2) vuur -. aagie baare/soelgaai dewe.
aanlopen (ww). aawe.
aanmaken 1) (ww). baare. het licht -. tjieraag baare. 2) baraawe. het vuur -. aagie baraawe.
3) iets met azijn -. aasien mê dhare.
aanmanen (ww). soeddhaare.
aanmerking maken (ww). toke.
aanmoedigen 1) (ww). hiemmat dewe. 2) tieha dewe.
aannemen 1) (ww). apanaawe. als zoon -. aapan beṯa ghat apanaawe. 2) gaṟhan kare.
3) een kind -. ek laṟka pose.
4) de telefoon -. taar oeṯhaawe.
5) een brief -. thieṯṯhie lewe.
6) je kunt het van mij -. ham satj boliela.
7) een gewoonte -. okar nem howe.
8) lewe, terie kare. een voorstel -. hahakare. karaar kare. raadjie rahe. ek rahe. hoekaarie bhare. Zie: aksepteren.
aanpakken 1) (ww). lewe. pak aan! lei le!. 2) het werk -. kaam soeroe kare.
3) ik zal hem eens flink -. ham oke khoeb daatab.
4) hij weet van -. oe kamaasoet hai.
5) pakaṟe. kan je dit even - ? toe pakaṟ sakiehe?
aanpassen (ww). tjaal tjale. je ergens -. hõewa ke tjaal tjale.
aanraden (ww). raai dewe.
aanraken 1) (ww). laage. 2) tjhoewe. niet - ! na tjhoew!
aanreiken (ww). thamaawe. Zie: aanbieden.
aanrichten 1) (ww). kare. een feest -. nauta kare. 2) schade -. haane kare.
aanrijden 1) (ww). maare. hij is aangereden. oṯo oke maaries hai. 2) takaraawe.
aanroepen (ww). bolaawe.
aanroeren (ww). tjhoewe.
aanschouwen 1) (zn). dekhe. 2) ten - van. ke aage.
aansnijden (ww). kaaṯe.
aanspreken 1) (ww). batiaai. iemand -. koi se batiaai. 2) het spreekt mij niet aan. hamme na attjha lage hai.
3) zijn kapitaal -. aapan paisa me se koetjh lewe.
aanstaan 1) (ww). attjha lage. dit staat me wel aan. ie hamme attjha lage hai. 2) khole. de deur staat aan. kamaaṟie kholal hai.
3) badje. de radio staat aan. radio badje hai.
aanstaande 1) (bn, zn). aane/aawe waala. - maandag. aane waala somaar ke. 2) aanstaande echtgenoot. hone waala patanie.
aanstalte maken (ww). tajaar kare. hij maakt aanstalte om weg te gaan. oe tajaar kare hai tjal djaai ke.
aansteken 1) (ww). baare. het licht, vuur -. tjieraag, aagie baare. 2) elkaar - met een ziekte. ek doesare ke bemaarie dewe.
aanstellen 1) (ww). baiṯhaawe. iemand als minister -. koi ke mantrie ghat baithaawe. 2) zich -. sekhie kare.
aansteller (zn). sekhiekhor.
aanstellerij (zn). sekhie.
aansterken (ww). tjanga howe.
aanstonds 1) (bw). abbe abbe. 2) djoerte.
3) ehîe/ohîe laage.
4) phoertie.
5) toerant.
aanstoot geven (ww). ghoermoesaai.
aanstoot nemen (ww). goessaai.
aantonen 1) (ww). darsaawe. 2) dekhaawe.
3) saboet kare.
aantreffen 1) (ww). bheṯaai. waar zal hij hem - ? oe oke kaahã par bheṯaaiga? 2) miele. we zullen elkaar daar -. hamlog hõewa par mielab.
aantrekkelijk (bn). sapoet.
aantrekken 1) (ww). pahiene. nieuwe kleren -. naawa kapṟa pahiene. 2) ghaitje. (het touw) stevig -. kaske ghaitje.
3) sõtje. trek je er niets van aan. koetjh na sõtj.
4) be-gam rahe. hij trok zich van God niets aan. oe Parmeswar se be-gam raha.
5) lage. hij trekt zich van het lawaai niets aan. oke halla dangal koetjh na lage hai.
aanval (zn). hamla.
aanvallen (ww). lapṯiaai.
aanvang (zn). soeroe.
aanvangen 1) (ww). lage. 2) soeroe kare.
aanvankelijk 1) (bw). pahiele (djabaana). 2) soeroe mê.
aanwijzen (ww). dekhaawe.
aanwijzing (zn). tjietaunie. hij gaf enkele -. oe ekaat tjietaunie deis.
aanzetten 1) (ww). khole. 2) badjaawe. de radio -. radio khole/badjaawe.
aanzien 1) (ww). dekhe. 2) taake
3) (zn). soerat. zijn - veranderde. okar soerat badal gail.
aanzienlijk (bn). baṟka. een - man. baṟka (naam ke) aadmie.
aanzitten (ww). liebier-liebier kare. die kinderen zitten overal aan. laṟkan liebier-liebier kare hai.
aanzwellen (ww). auro baṟka howe.
aap (zn). bandar.
aar 1) (zn). baalie. 2) lartja.
aardappel (zn). aaloe.
aardbeving (zn). bhoeidol/bhoendol.
aarde 1) (zn). dhartie. zolang hemel en - bestaan. djab lek swarag aur dhartie rahiega. 2) djamien. het viel op de -. djamien par gieral.
3) maṯṯie. met - bedekken. maṯṯie se ṯope.
aarden (bn). maṯṯie ke. aarden potten. maṯṯie ke bartan. - vat. gagarie.
aardewerk (zn). maṯṯie ke bartan.
aardig (bn, bw). attjha. hij vindt dat meisje -. oe laṟkie oke attjha lage hai.
aas 1) (zn). tjaara. 2) (bij kaartspel). ekka.
aasgier 1) (zn). aka. 2) baadj.
3) gied.
4) tjiel.
absorberen (ww). sane.
accoord (bn, bw). raadjie (se). Zie: akkoord.
ach! (tw). are!
acht (telw). aaṯh.
achteloos (bn, bw). be-sðtj (phiekier).
achten (ww). maane. we achten de koning hoog. hamlog raadja ke baṟka maaniela. de familie acht hem niet hoog. palwaar oke tjhota maane hai.
achtendertig (telw). arṯies.
achtennegentig (telw). aṯṯhaanbe.
achtentachtig (telw). aṯhaasie.
achtentwintig (telw). aṯṯhaais.
achtenveertig (telw). arṯaalies.
achtenvijftig (telw). aṯṯhaawan.
achtenzestig (telw). aṟsaṯh.
achtenzeventig (telw). aṯṯhattar.
achter 1) (vz). paatjhe. - het huis. ghar ke paatjhe. 2) patjhwa.
3) pietjhe. ik liep achter hem. ham okar paatjhe/pietjhe tjallie.
achteraan (vz). paatjhe.
achteraf 1) (bw). ekare baad. - zei hij: ekare baad oe bolies: 2) paatjhe. hij liep wat -. oe paatjhe tjalat raha.
achterbaks (bn). kaptie.
achterblijven 1) (ww). batje. er bleef iets achter in de schaal. kobba mê koetjh batjal. 2) patjhare. je moet niet -. toke na tjaahie patjhare ke.
3) (akel) rahe djaai. ze is alleen achter gebleven. oe akel rahie gail.
achterdeur (zn). paatjhe ke kamaaṟie.
achterelkaar (bw). aage-paatjhe. ze liepen -. oesab aage-paatjhe tjalat raha.
achterkant (zn). paatjhe kait.
achterkleindochter 1) (zn). par-natnie. (via dochter). 2) par-potien. (via zoon).
achterkleinzoon 1) (zn). par-naatien. (via dochter). 2) par-pota. (via zoon).
achterlaten 1) (ww). paatjhe tjhoṟ dewe. 2) pietjhaare.
3) tjhoṟe.
achterlicht (zn). paatjhe ke tjieraag.
achterlopen 1) (ww). paatjhe tjale. 2) patjhare.
3) patjhe. de klok loopt achter. ghaṟie patjhal.
achterna 1) (bw). ekare baad. hij zei - : ekare baad oe bolies: 2) paatjhe. de dief - gaan. tjor ke paatjhe djaai.
achternaam (zn). palwaar ke naam.
achterop raken (ww). pathare. pas op dat je niet - raakt. batjaaike rahiehe kie toe na patjhariehe.
achterover (vz). paatjhe.
achterraken 1) (ww). pathare. 2) pietjhe pare.
achterruit (zn). paatjhe ke aina.
achterste 1) (zn). paatjhe waala. het - huis. paatjhe waala ghar. 2) tjoetar. (lich. deel). hij viel op z'n -. oe tjoetar par gier gail.
achteruit 1) (az). paatjhe. 2)
(ww). - gaan. paatjhe djaai. patjhare. 3) - treden. paatjhe hãte.
achtervolgen 1) (ww). patjhwaawe. 2) pietjha kare.
achting (zn). maan(-djaan).
achttien (telw). aṯṯhaara.
acteren (ww). naaṯak khele.
acteur (zn). naaṯak khele waala.
adelaar (zn). oekaab.
adem (zn). sãas.
ademen (ww). sãas lewe.
ademtocht (zn). dam.
ader (zn). nas.
adres (zn). pata(-thekaana). [Aanmerking: d]
advies (zn). raai.
advies vragen (ww). raai lewe.
adviseren (ww). raai dewe.
advokaat 1) (zn). hapkaatie. [Aanmerking: Ned.] 2) okiel(-baliestar).
af 1) (bw). don. het werk is -. kaam don hoi gail. 2) se. van het dak -. tjhat par se.
3) tjoekal. hij had alles - gemaakt. oe sab tjiedj kar tjoekal raha.
4) - en toe. kabbo (kabbo). kabhie kabhie.
5) tab djab, tab djab.
afbekken (ww). moeh laṟaawe.
afbetaling 1) (zn). kardja. 2) oedhaar. kunnen we het op - kopen? hamlog oedhaar par lei sakab? [Aanmerking: d]
afblijven (ww). tjhoṟ dewe.
afbranden 1) (ww). djare. (onoverg.). het huis brandde geheel af. ghar ekdam se djaral. 2) djaraawe. (overg.). brand het veld af. khet djara de.
afbreken 1) (ww). oedjaare. 2) oekharaai.
3) toere(-taare).
4) een tak -. ḏaaṟhie toere.
5) toer dhaare.
afdak (zn). tentie.
afdalen (ww). oetare.
afdanken (ww). tjaage.
afdekken 1) (ww). oṟhaawe. 2) oṟhe.
3) ṯope.
4) dhaake. (met deksel -).
5) tjhopaawe.
afdrogen 1) (ww). djhoeraawe. 2) põtjhe.
afdwalen 1) (ww). bhatak djaai. 2) bhatke.
afdwingen (ww). karaai se lewe.
afgelopen (bw). don.
afgemat (bn). thakal thoekal.
afgeperkt (bn). gheral.
afgescheiden (bw). alag/alge karal.
afgesloten 1) (bn). band. 2) ṟopal.
afgevaardigde (zn). paṯhaawal waala.
afgeven 1) (ww). dewe. wil je die brief - ? toe ie tjieṯṯhie de sakiehe? 2) tjhoete. dit kledingstuk -. ie kapṟa tjhoete hai.
afgezonderd (bn, bw). alag/alge.
afgieten 1) (ww). oedjhale. 2) oedjhal dewe.
afgod 1) (zn). dhandie. 2) naklie bhagwaan.
afgrazen (ww). tjare.
afgrond (zn). gahier peṯie.
afgunst (zn). djaran. hij deed het uit -. oe djaran ke maar oe kaam karies. -tig zijn. djaran kare.
afhalen (ww). laawe/liaawe.
afhandelen (ww). don kare.
afhandig maken (ww). tjhiene.
afhangend kleed (zn). aatjal.
afhechten (ww). doei tien dohora sieje.
afhouwen (ww). kaaṯe. een tak -. ḏaaṟhie kaaṯe.
afkapen (ww). tjhiene.
afkappen (ww). kaaṯe.
afkeer (bw, zn). ghienna.
afkeren (ww). ghoeme(-phiere).
afkeuren (ww). 1) na attjha lage.
2) nahakaare/nahiekaare.
afkluiven (ww). tjabaawe.
afknippen (ww). kaaṯe.
afkoelen 1) (ww). ṯhanḏhaai. 2) seraai.
afkondigen (ww). ailaan kare. Zie: aankondigen.
afkrijgen (ww). don kare.
afleggen 1) (ww). dhowe. een dode afleggen. okar lahaas dhowe. okar lahaas tajaar kare. 2) haare. hij legde het tegen hem af. oe haar gail.
3) tjale. een lange aftand -. doerie tjale.
afleiden (ww). bharmaawe.
aflopen 1) (ww). tjale. de trap -. seṟhie par se tjale. 2) badje. de wekker loopt af. ghaṟie badje hai.
3) biete. het kontrakt liep af. kantrak biet bhail/don hoi gail.
4) don howe. de les is -. les don hoi gail.
5) don kare. een school -. skoel don kare.
afmaken 1) (ww). khatam kare. de les -. leswa khatam kare. 2) don kare. het werk -. kaam don kare.
3) maar dhaare. een dier -. ek djanaawar maar dhaare.
afmeten (ww). naape.
afnemen 1) (ww). kamtie howe. de regen neemt af. barkha kamtie howe hai. 2) ghate. uw geloof zal niet -. tor bieswaas na ghatiega.
3) kiene. hoeveel stuks neem hij af? oe kaigo kieniega?
4) lewe. neem hem dat mes af. ose tjhoerie le.
5) paṯaai. zijn boosheid zal -. okar goessa paṯaaiga.
6) safa kare. de tafel -. tafra safa kare.
7) tjhiene. hij nam de bal af. oe baal tjhienies.
afpakken (ww). tjhiene. hii pakte het mes af. oe tjhoerie tjhienies.
afpikken (ww). tjhiene.
afplukken (ww). toere.
afranselen (ww). khoeb maare.
afroepen (ww). bolaawe.
afscheid 1) (zn). biedaai. 2) djoedaai.
3) - nemen. biedaai/djoedaai kare/lewe.
afschuw (zn). ghienna.
afschuwelijk (bw). ghienna.
afsluiten (ww). band kare.
afsnijden (ww). kaaṯe.
afspoelen (ww). khanghaare.
afspraak (zn). baat-tjiet.
afspreken 1) (ww). mamla kare. 2) baat-tjiet kare.
afstammeling (zn). aulaad.
aftuigen (ww). khoeb maare. Zie: maare.
afvaardigen (ww). paṯhaawe.
afval 1) (zn). arang-barang. 2) balaai.
afvallen 1) (ww). tjhoṟ dewe. van z'n geloof -. aapan bieswaas tjhoṟ dewe. 2) iemand -. koi ke tjhoṟ dewe.
3) doebbar howe. die dikkerd moet -. moṯkwa ke tjaahie doebbar howe ke.
afvegen 1) (ww). põtjhe. 2) safa kare.
afwassen (ww). bartan dhowe/maadje.
afwijken (ww). doesar kait/rakam djaai.
afwijzen 1) (ww). nahakaare/nahiekaare. 2) niehaare.
3) tajaage/tiaage.
afwisselen (ww). badale.
afwissen 1) (ww). põtjhe. 2) safa kare.
afzagen (ww). kaaṯe.
afzakken (ww). niettje aawe/djaai.
afzenden (ww). paṯhaawe.
afzetten 1) (ww). band kare. de weg -. rasta band kare. 2) baimaanie kare. iem. - (bedriegen). koi ke baimaanie kare. koi ke kapaṯ/kapṯa kare. koi ke kapṯe.
3) oeṯaare. z'n hoed -. aapan ṯopie oeṯaare.
4) pahõetjaawe. iem. thuis -. koi ke ghare pahõetjaawe.
afzonderen (ww). alag/alge kare.
afzonderlijk (bw). alag/alge.
afzweren (ww). tjhoṟ dewe. geloof , drank -. bieswaas, daaroe tjhoṟ dewe.
agent 1) (zn). siepaahîe. 2) skowtu. [Aanmerking: Sranan]
agoma wiri (zn). makoija.
agrariër (zn). khetiar.
agressief (bn, bw). djabardjast.
akelig (bn, bw). kharaab.
akker (zn). khet.
akkoord 1) (zn). baat-tjiet. - gaan. baat-tjiet kare. 2) raadj howe.
aksepteren 1) (ww). apanaawe. 2) gaṟhan kare. iem. als schoondochter -. koi ke aapan patoh ghat gaṟhan kare.
2) lewe.
3) terie kare. Zie: aannemen.
akte (zn). kaagadj.
al 1) (bw). abbe (abbe). hij is - gekomen. oe abbe aail hai. 2) tjoekal. ik heb - gegeten. ham khaai tjoekalie.
3) - doende. karat -dharet.
4) - heel lang. djanam djanam.
5) - opererend/scheurend. tjierte-pharte.
6) - vertellend en luisterend. kahte-soente.
7)
(telw). sab. - de mensen keken. sab manai taakat raha.
albaster (bn). alabastar.
alcohol (zn). daaroe.
aldoor 1) (bw). doharaaike. ik heb - gezegd dat ... ham doharaaike bollie kie ... 2) hardam. er kwamen - mensen bij hem thuis. manai logan hardam okar paas aawat raha.
aldra (bw). halieje (se).
alhoewel (vgw). tjaahe.
alle (telw). sab.
allebei (telw). doeno.
alledaags (bn). aisan taisan.
alledrie (telw). tieno.
alleen 1) (bn, bw). akel(e). hij woont -. oe akel rahe hai. 2) khaalie. hij eet - brood. oe khaalie breṯ kha hai.
allemaal (onbep. vnw). sab koi.
allen (onbep. vnw). sab koi.
Allerhoogste 1) (zn). sab se maahaan Waala. 2) param Pardhaan. [Aanmerking: d]
allerlei 1) (bn). ek-se-ek. 2) har ek rakam.
allermeest (bw). besie-se-besie. (het -).
allicht (bw). saait.
alluminium (zn). almoenian.
almacht (zn). sab se baṟka saktie.
aloë (zn). aalowe.
alom (bn, bw). sagaro.
als 1) (vgw). adjoe. 2) agar.
3) ghat. ik zeg dit - oudste. ham ie baat baṟkwa ghat boliela.
4) hij ziet eruit - ... oe ... ghat dekha hai.
5) djaise. hij ziet eruit - ... oe djaise ... dekha hai.
6) es. wees niet opvliegend. hauwa es baat na kar.
7) ner. hij is - z'n vader. oe aapan baap ner lage hai.
8) djab. - hij komt. djab oe aaiga.
9) adjoe.
alsem (zn). aalsam.
alsof 1) (vgw). sapṯa. 2) djaise. het leek - hij dood was. dekhaais djaise oe maral.
altaar (zn). baliedaan ke tafra. Zie: offeraltaar.
altijd 1) (bw). ekbhaaw. 2) eksoer.
3) hardam(e).
4) hamesa.
5) sada.
alvast (bw). abhaine se.
alwaar (betr. vnw). djaahã.
alweer (bw). phien (se).
alzijdig (bn, bw). sagaro.
amandel (zn). badaam.
ambacht (zn). kaam.
ambiëren (ww). maange.
ambt (zn). dardja. hij bekleedde een hoog -. oke õetja dardja raha.
amen (tw). aamien. [Aanmerking: Hebr.]
ametyst (zn). jaakoet.
amicaal (bw). sanghatian ghat.
ampel 1) (bw). bahoet. 2) djaada.
amper 1) (bw). abbe (abbe). 2) ghat se.
amuseren 1) (ww). khoesiaalie manaawe/kare. (zich -). 2) maudj manaawe/kare.
analfabeet (bn). an-paṟh.
ananas (zn). adjnaas.
ander(e) 1) (zn). doesar (koi). aan een - denken. doesar koi ke sõtje. 2) - kant. doesar kait.
3) ekwa. de ene is klaar maar de - nog niet. ekgo don hoi gail bakie ekwa abbe na.
anderhalf (telw). deṟh.
anders 1) (vgw). nahîe to. - sterft hij. nahie to oe mar djaai. 2)
(bw). doesar rakam. hij deed het -. oe doesar rakam se karies. 3) het is niet -. aisahie hai.
angel 1) (zn). nokhie. 2) soei.
3) toṟ.
angst 1) (zn). bhai. 2) ḏaṟ.
3) ghabaṟaahat.
angstig 1) (bn). ḏaṟ se. 2) ghabaṟaahat mê.
3) ghabaṟaaike.
angstwekkend (bn). bhajaanak.
animo 1) (zn). saukh. 2) hausiela.
anker (zn). ankra. het - lichten. ankra paanie mê se oeṯhaawe. het - uitwerpen. ankra paanie mê biege. [Aanmerking: Sranan]
anoniem (bw). biena naam se.
antwoord 1) (zn). djabaab. 2) oettar.
antwoorden (ww). djabaab dewe.
apart (bw). alag/alge. - zetten. alag/alge kare. alga-algie.
apostel (zn). paṯhaawal waala.
apotheek (zn). dawaaikhaana. [Aanmerking: d]
appel (zn). apra. [Aanmerking: Sranan]
april (zn). aprel.
Arabisch (bn). Arbi.
arangeren (ww). setiaawe.
arbeid 1) (zn). kaam. 2) mehenat-madjoerie.
arbeiden (ww). kaam kare.
arbeider (zn). madjoer.
arbeidzaam (bn). kamaasoet.
arend (zn). oekaab.
argeloos (bn). bhola-bhaala.
ark 1) (zn). baakas. - van het verbond. baat-tjiet ke baakas. 2) djahaadj. - van Noach. Nowah ke djahaadj.
arm 1) (bn). garieb. ze waren -. oesab garieb raha. 2) - en berooid. dien-hien.
3) -en en ellendigen. garieb doekhian.
4) arme(lui). garieba.
5)
(zn). hãath. m'n - doet pijn. hamaar hãath piera hai.
armband 1) (zn). berwa. (dikke -). 2) tjoeria.
armoede 1) (zn). gariebie. 2) gariebtaai.
aroma (zn). mahak.
arresteren 1) (ww). kait kar dewe/lewe. 2) pakaṟe.
arriveren (ww). pahõetje.
arrogant 1) (bn). baṟwaṟgie kare. (- zijn). 2) ghamand(ie) kare.
arts (zn). ḏaakṯar.
as (zn). raakhie. in de - zoeken. raakhie me khodje.
asem (zn). sãas.
assisteren 1) (ww). hãath dewe. 2) sahaaita kare.
3) sahaara kare.
asthma (zn). dama/daama.
attenderen op (ww). djaan dewe.
attentie (zn). khodj-khabar.
augustus (zn). agast.
autmatisch (bw). apane se.
auto 1) (zn). oṯo. [Aanmerking: Ned.] 2) gaaṟie.
autorijden (ww). oṯo tjalaawe.
avokado (zn). afkaatie. [Aanmerking: Sranan]
avond 1) (zn). raat. 2) saandj. - en ochtend. saandj-biehaan. [Aanmerking: d]
Avondmaal (zn). Prabhoe ke bhodjan.
azijn (zn). bhienga.
Copyright © 2002